Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Hjärt-lungräddning: Konstgjord igångsättning av hjärt- och lungverksamheten som indikerat vid hjärtstillestånd eller plötslig livlöshet till följd av elektrisk chock, drunkning, andningsstillestånd och andra orsaker. Hjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Cirkulationsstillestånd, djup hypotermiHypotermi, framkallad: Onormalt låg kroppstemperatur, avsiktligt framkallad hos varmblodiga djur.Extrakorporeal cirkulation: Avledande av blod genom en krets utanför kroppen, men sammankopplad med kroppscirkulationen.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Hjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.Postoperativa komplikationerOxygenatorerKoronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Postoperativ periodBehandlingsresultatMagsäcks-bypass: Kirurgiskt ingrepp för reduktion av magsäcken och anläggande av en förbindelse (anastomos) mellan kvarstående del av magsäcken och en slinga av den övre tunntarmen (jejunum). Metoden används ofta för behandling av sjuklig fetma.Intraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.Aprotinin: En enkelkedjad polypeptid från bovin vävnad och bestående av 58 aminosyrarester. Den hämmar proteolytiska enzym som kymotrypsin, kallikrein, plasmin och trypsin, och används för behanding av blödninga r förenade med höga plasminhalter. Substansen används också vid risk för stora blodförluster i samband med öppen hjärtkirurgi.TidsfaktorerIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.SternotomyHeparinblockerare: Medel som hämmar heparinets antikoagulerande verkan.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Postoperativ blödningProspektiva studierRewarmingHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Extrakorporeal membransyresättning: Användning av en livsuppehållande teknik som cirkulerar blod genom ett syresättningssytem, t ex bestående av en pump, en membranoxygenator och en värmeväxlare. Tekniken används bl a i samband med behandling av rökskadade, vid andningssvikt och hjärtsvikt.Membranoxygenatorer: Apparater, där blod och syrgas åtskiljs med ett halvgenomträngligt membran, oftast av teflon eller polypropylen, genom vilket det sker ett gasutbyte. Membranet kan utgöreas av en serie parallella plattor eller ett antal ihåliga fibrer. I det senare fallet kan antingen blodet passera genom fibrerna, som är omgivna av gas, eller passera utanför fibrerna, som i detta fall är gasfyllda.Blodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Hemodilution: Minsking av blodets viskositet genom tillsats av cellfria lösningar. Metoden används kliniskt 1) vid tillstånd med försämrad mikrocirkulation, 2) vid ersättning av förlorat blod vid operationer utan homolog blodtransfusion och 3) vid hjärt-lung-bypass och hypotermi.BröstbenSystemisk inflammatorisk respons syndromHjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Hjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Hjärtförlamande medelHjärt-lungmaskin: En apparat som ger mekaniskt cirkulationsstöd under öppen hjärtkirurgi, genom att leda förbi hjärtat för att underlätta det kirurgiska ingreppet på detta. Maskinens grundläggande funktion är att syresätta kroppens venösa blod och pumpa det åter in i artärsystemet. Dessutom suger den ur hjärtat, filtrerar och reglerar blodtemperaturen. Till maskinens viktigaste delar hör pump, oxygenator, temperaturregulator och filter.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Helblodskoagulationstid: Tiden det tar för helblod att visa tecken på levring.BlodtransfusionPostoperativ vårdRetrospektiva studierProtaminerIntra-aorta ballongpumpning: Motpulsation som åstadkoms genom att en pumpenhet, synkroniserad med patientens EKG, snabbt fyller en ballong i aortan med helium eller koldioxid i tidigt skede av diastole och tömmer ballongen när systole börjar. När ballongen utvidgas ökar den det diastoliska trycket i aorta, och när den töms sänks det systoliska trycket. Följden blir minskad vänsterkammarbelastning och ökad hjärtmuskel- och perifer genomblödning.TorakotomiLuftemboli: Emboli orsakad av luftbubblor i blodet efter skada, operation eller yttre tryckförändringar.SammandragningKroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.ReoperationSyrgasVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.HjärtsjukdomarHeparin: En mycket sur mukopolysackarid, bestående av lika delar sulfaterad D-glukosamin och D-glukuronsyra med sulfaminbryggor. Molekylvikten kan variera från sex- till tjugotusen. Heparin finns och produceras i lever, lungor, mastceller osv hos ryggradsdjur. Dess funktion är inte klarlagd, men det används för att förhindra blodlevring in vivo och in vitro, i form av olika salter.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Antifibrinolytika: Medel som hindrar fibrinolys eller upplösnig av blodkoagel. Flera endogena antiplasminer är kända. Preparaten används för behandling av omfattande blödningar och koaguleringsstörningar.Milrinon: Ett medel med positiv inotrop effekt på hjärtat och kärlvidgande egenskaper. Det hämmar cAMP-fosfodiesterasverkan i hjärtmuskeln och i kärlens glatta muskulatur. Milrinon är ett derivat av amrinon och har 20-30 gånger så hög jonotropisk kraft som amrinon.Hjärtmassage: Rytmisk hoptryckning av hjärtat genom tryck med händerna mot bröstbenet (sluten hjärtmassage) eller direkt mot hjärtat genom en öppning i bröstkorgen (öppen hjärtmassage). Det är en metod för att återupprätta cirkulationen.SyrgasförbrukningKirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.ToraxkirurgiUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.ResuscitationBlodfiltrering: Teknik för ultrafiltrering av blod utanför kroppen utan dialys för behandling av vätskeöverskott och elektrolytstörningar som påverkar njur-, hjärt- och lungfunktioner.Preoperativ vårdHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.RiskfaktorerMiniatyrisering: Framställning av föremål i starkt förminskad skala.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Perioperativ omhändertagandeBlodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Enoximon: 1,3-dihydro-4-metyl-5-(4-(metyltio)bensoyl)-2H-imidazol-2-on. En selektiv fosfodiesterashämmare med kärlvidgande och positiv inotrop verkan som inte ändrar hjärtmuskelns syreförbrukning. Medlet används vid behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Blodstillande medel: Preparat som stoppar blodflödet. Absorberande hemostatika stoppar blödning antingen genom att bilda ett konstgjort koagel eller genom att fungera som mekanisk matris som medverkar till koagulation när den påförs det blödande stället. Dessa medel verkar bäst på kapillär nivå och är inte effektiva när det gäller att stilla blödning från artärer eller vener med mer betydande blodtryck.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Assisterad cirkulationTranexamsyraEkokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Hemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.Armhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.Vena saphenaHålven, nedreHalsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.Troponin IUtrustningsdesignHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Andning, konstgjordFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Hjärtskador: Skador i allmänhet eller ospecificerade skador på hjärtat.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.Komplement 3a: Ett mindre fragment som bildas när C3-konvertas spjälkar C3 i C3a och C3b. C3a är en peptid med 77 aminosyror som innehåller karboxiterminerat arginin, avgörande för dess biologiska aktivitet. C3a orsakar symtom på omedelbar överkänslighet (anafylaxi), inklusive sammandragning av glatt muskulatur, frisläppande av histamin från mastceller och lokal inflammation. Jämte C4a, C5a och C5a-des-arginin räknas C3a som ett anafylatoxin.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.AutotransfusionErytrocyttransfusionAcute Kidney InjuryAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.PartialtryckKammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hjärtstimulerande medelKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Förmaksseptumdefekter: Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.Ventrikelseptumdefekter: Medfödda defekter i skiljeväggen mellan hjärtats kammare, oftast pga att bulbärskiljeväggen inte fullständigt sluter till foramen interventricularis.RiskbedömningHjärttumörerHjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Chock, kardiogenLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Preoperative PeriodHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Extravaskulärt lungvatten: Vatten i lungorna, i mängd motsvarande eller något mindre än lungornas intracellulära blodvolym. Ansamling av extravaskulärt lungvatten leder till lungödem.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Benchmarking: Metod för att mäta en prestation eller procedur med en fastställd standard för god praxis.Defibrillatorer: Elektriska hjärtstimuleringsanordningar som ger kortvariga högspänningsstötar till hjärtat. Dessa apparater används för att återställa normal hjärtrytm och hjärtsammandragning hos patienter som drabbats av kammarflimmer eller kammartakykardi med frånvaro av märkbar puls. Vissa defibrillatorer kan även användas för att korrigera icke-kritiska dysrytmier genom relativt svaga urladdningar, synkroniserade med patientens EKG-vågor (s k synkroniserad defibrillering eller elektrokonvertering).TrombelastografiSus scrofaToraxdrän: Plaströr för dränering av luft eller vätska ur lungsäcken/lungsäckshålan. Inläggningen av dränagerören kallas torakostomi. Syn. pleuradränage.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.SuturteknikerMekaniskt cirkulationsstöd: Små pumpar, ofta inopererbara, avsedda att tillfälligt hjälpa hjärtat, vanligtvis vänster kammare, att pumpa blod. De består av pumpkammare och kraftkälla, som helt eller delvis kan placeras utanför kroppen och drivs av elektromagnetiska motorer. Anordningarna används efter hjärtinfarkt eller för att avvänja det reparerade hjärtat från hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Hjärtminutvolym, låg: Tillstånd med minskad minutvolym, oftast hos patienter med hjärtsvikt till följd av kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtmuskelsjukdom, klaffel eller hjärtsäckssjukdom.Lungkollaps: Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.Operative Blood SalvageToxiferinPlasmaersättningsmedelGenerell anestesi: Narkos.Sänkt kroppstemperatur: Lägre kroppstemperatur än normalt, särskilt hos varmblodiga djur. Hos människor uppkommer hypotermi vanligen genom olyckshändelse eller på annat sätt oavsiktligt.Patientövervakning: Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Toraxkirurgiska teknikerTrombocyttransfusionXenonBlodkomponenttransfusionStatistik, icke-parametriskBlodkoagulation: Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrintromb. Förloppet kan indelas i tre steg: 1) aktivering av de n inre och yttre protrombinkonverteringsprocessen; 2) bildande av trombin; 3) bildande av stabila fibrinpolymerer.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.LungsjukdomarJehovas vittnen: Medlemmar av en religiös rörelse som grundades i USA under andra hälften av 1800-talet och förkunnar en aktiv evangelism, millenniets ankomst, och man motsätter sig starkt krig och myndigheters inblandning i samvetsfrågor. Jehovas vittnen motsätter sig som regel blodtransfusion och andra behandlingsmetoder baserade på blodprodukter.AortasjukdomarVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Cyanos: Blålila missfärgning av huden och slemhinnorna till följd av ökad mängd syreberövat hemoglobin i blodet eller pga en strukturell defekt i hemoglobinmolekylen.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Hjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.AndningPrediktivt värde av testerBlodförtunningsmedel: Preparat som förhindrar blodproppsbildning. Naturligt förekommande ämnen i blodet räknas hit endast om de används som läkemedel.Inhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.SyrgasmätningPropofolAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Myokardiell reperfusionsskadaNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Aortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Out-of-Hospital Cardiac ArrestTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Belastningstolerans: Ansträngningskapaciteten hos en individ mätt i form av uthållighet (i tid och/eller maximal arbetsbelastning) under ett arbetsprov.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Hjärnemboli: Transport av främmande material till hjärnan med blodströmmen genom artärerna. Emboli (kärlproppar) har oftast sitt ursprung i hjärtat och har samband med arytmi, murala blodproppar, subakut, bakteriell endokardit, hjärtklaffsjukdomar eller septumdefekter (defekter i hjärtkammarväggarna). Proppar av annat ursprung kan bero på skador på aortan, halsartärerna, ryggkoteartären eller artärerna i hjärnan. Propparna kan bestå av hopklumpade blodplättar, löst åderförkalkningsmaterial, fett, luft, tumörceller eller infektionsmaterial, och kan orsaka hjärninfarkt.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Transposition av de stora kärlenKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Biokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.TryckreceptorerHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Hjärt-bypass, höger: Avledning av blodflödet från höger förmaks ingång direkt till lungartärerna, varvid höger förmak och höger kammare förbigås. Detta är en permanent operativ åtgärd som ofta vidtas för att kringgå höger förmak eller höger kammare med medfödda missbildningar.Inhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.Fibrinolys: Den naturliga, enzymatiska upplösningen av fibrin.Inre mammar-kransartäranastomos: Direkt hjärtmuskelrevaskularisering, där den inre mammarartären förbinds med den högra kransartären, circumflexgrenen eller den främre nedåtstigande kransartären. Den inre mammarartären är förstahandsvalet, särskilt vid ett enstaka transplantat i samband med kranskärls-bypassoperation.Fallots tetrad: En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.Regionalt blodflödeIsofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.VasoplegiaSlagvolymIsotona lösningar: Lösningar med samma osmotiska tryck som blodserum, eller annan lösning som de jämförs med.LuftstrupssjukdomarLuftstrupsförträngningKreatinkinas, MBSpektroskopi, nära-infraröd