Guanosindifosfatsocker: Estrar bildade mellan aldehydkolet i socker och ändfosfatet i guanosindifosfat.Guanosindifosfat: Guanosin 5'-(trivätedifosfat). En guaninnukleotid med två fosfatgrupper som förestrats till sockerdelen. Synonymer är GRPP och guanosinpyrofosfat.Guanosindifosfatmannos: Ett nukleosiddifosfatsocker som kan omvandlas till deoxisockret GDP-fukos, som ger fukos till lipopolysackarider i bakteriecellväggar. Det fungerar även som givare av mannos åt glykolipidsyntes.NukleosiddifosfatsockerPolyisoprenylfosfatmonosackariderGuaninnukleotider: Föreningar av guanosin och fosfatgrupper. De vanligaste är GMP (guanosinmonofosfat), GDP (guanosindifosfat) och GTP (guanosintrifosfat).rho Guanine Nucleotide Dissociation Inhibitor betaGuanosintrifosfat: Guanosin 5'-(tetravätetrifosfat), en guaninnukleotid som innehåller tre fosfatgrupper, förestrade till sockerdelen.Guaninnukleotidseparationshämmare: Proteinfaktorer som blockerar separation av GDP från GTP-bindande proteiner.Guanosindifosfatfukos: En nukleosiddifosfatsockerart som bildas ur GDP-mannos och som är källa för fukos till lipopolysackarider i bakteriecellväggar, blodgruppsämnen och andra glykoproteiner.Guanosin: En purinnukleosid bestående av guanin bundet via sitt N9-kväve till C1-kolet i ribos. Guanosin ingår i RNA, och dess nukleotider har stor betydelse i ämnesomsättningen.rho-Specific Guanine Nucleotide Dissociation InhibitorsGuanosin 5'-O-(3-tiotrifosfat): Guanosin-5'-(trivätedifosfat), monoanhydrid med tiofosforsyra, är en stabil GTP-analog med en rad fysiologiska verkningar, så som stimulering av guaninnukleotidbindande proteiner, hydrolys av fosfoinositid, ackumulering av cykliskt AMP och aktivering av specifika protoonkogener.Alkyl- och aryltransferaser: En något heterogen klass av enzymer som katalyserar överföringen av alkyler eller liknande grupper (utom metylgrupper). EC 2.5.PolyisoprenylfosfaterAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.NukleosiddifosfatkinasHemiterpener: Terpenbyggstenarna med fem kolenheter som fås från mevalonsyra eller deoxixylulosfosfat.Guanosine MonophosphateGuanosintetrafosfat: Guanosin 5'-difosfat-2'(3')-difosfat, en guaninnukleotid med fyra fosfatgrupper. Två fosfatgrupper är förestrade till sockerdelen i position 5' och de två övriga i position 2' eller 3'. Denna nukleotid fungerar som budbärare för avstängning av syntesen av ribosomalt RNA när det inte finns aminosyror för proteinsyntes.NM23 Nucleoside Diphosphate KinasesDimetylallyltranstransferas: Ett enzym som under kolesterolbiosyntesen katalyserar kondenseringen av isopentenylpyrofosfat och dimetylallylpyrofosfat till pyrofosfat och geranylpyrofosfat. Därefter katalyserar enzymet kondenseringen av sistnämnda förening med ytterligare isopentenylpyrofosfat till pyrofosfat och farnesylpyrofosfat. EC 2.5.1.1.Kol-koldubbelbindingsisomeraser: Enzymer som katalyserar förflyttning av en kol-koldubbelbindning från en position till en annan inom samma molekyl. EC 5.3.3.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.UridindifosfatsockerFarnesyltransferasRibonukleosiddifosfatreduktasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.UridindifosfatTionukleotiderOrganofosforföreningarTransferaserTiaminpyrofosfatSeskviterpenerGuanosinpentafosfat: Guanosin 5'-trifosfat-2'(3')-difosfat, en guaninnukleotid med fem fosfatgrupper. Tre fosfatgrupper är förestrade till sockerenheten i position 5', de två övriga i postion 2' eller 3'. Nukleotiden fungerar som budbärare som stänger av syntesen av ribosomalt RNA när det inte finns aminosyra tillgänglig för proteinsyntes.GTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.Difosfater: Oorganiska salter av fosforsyra med två fosfatgrupper.TerpenerCytidindifosfat: Cytidin-5'-(trivätedifosfat). En cytosinnukleotid med två fosfatgrupper som förestrats till sockerdelen. Syn. CRPP; cytidinpyrofosfat.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Diterpener: Svårflyktiga kolväten som ingår i eller är derivat av hartssyror. De används bl a i eteriska oljor.Micrococcus luteus: En art grampositiva, runda bakterier som är hopkoppplade fyra och fyra eller i klungor av tetrader. De finns främst på huden hos däggdjur.Inosindifosfat: En inosinnukleotid som innehåller en pyrofosfatgrupp som förestrats mot C5 i sockerdelen.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Adeninnukleotider