Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Gaskromatografi: Fraktionering av ett förgasat prov genom avskiljning mellan en rörlig gasfas och en fast fas i kolonn. Det finns två typer: gas-fastfaskromatografi och gas-vätskekromatografi.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Noble GasesGasförgiftningBlodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Gas, NaturalGasgangrän: Ett allvarligt tillstånd till följd av bakterieinvasion i frisk muskelvävnad från angränsande skadad vävnad. Infektionen börjar i sår som angripits av bakterier av släktet Clostridium. C. perfringens är den vanligaste orsaken (ansvarig för mer än 80 % av fallen), medan C. novyi, C. septicum och C. histolyticum är de vanligaste orsakerna till infektion i de övriga fallen.Oil and Gas FieldsKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.SenapsgasHelium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.SyrgasStreptococcus pyogenesGasreningsutrustning: Apparatur för avlägsnande av utsläppta narkosgaser eller andra flyktiga medel, så att operationspersonal får minskad exponering för sådana ämnen, och så att risken för ansamling av explosiva gasblandningar i lokalerna elimineras.Fossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.Luftemboli: Emboli orsakad av luftbubblor i blodet efter skada, operation eller yttre tryckförändringar.PartialtryckPlasma GasesVentilation-perfusionskvotArgon: En ädelgas med kemiskt tecken Ar, atomnummer 18 och atomvikt 39,948. Den används bl a i lysrör, som skyddsgas vid bågsvetsning och i andra sammanhang där icke-oxiderande atmosfär eftersträvas, men kvä ve inte kan användas.Luft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.TårgaserLustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Gasbildning: Gasfyllnad i tarmen som kan avges genom ändtarmsöppningen. Syn. flatulens.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).AndningStreptokockinfektionerVäxthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.AvdunstningInert Gas Narcosis: Fortskridande mental påverkan och medvetslöshet till följd av inandning av blandningar av syre och ädelgaser (argon, helium, xenon, krypton samt atmosfäriskt kväve) under högt tryck.XenonDrogtestning: Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.Blodgasmätning, transkutan: Icke-invasiv bestämning av det partiella syrgas- eller koldioxidtrycket lokalt i kapillärkärl genom anbringande av speciella elektroder på huden. Dessa elektroder har fotoelektriska sensorer med förmå ga att registrera specifika våglängder från syresatt respektive reducerat hemoglobin.Respiratorisk transportFlyktiga organiska föreningarFlamjonisering: Pyrolys av organiskt material vid temperaturen för en väte-luftlåga så att jonmellanleden kan samlas, och det uppkomna jonflödet mätas med gaskromatografi.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.XenonisotopoerVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Lungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Kolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Inblåsning: Att tillföra pulver, ånga eller gas till någon kroppshåla i experimentellt, diagnostiskt eller behandlingssyfte genom blåsning.Andning, dead spaceKrypton: En ädelgas som finns i atmosfären. Den utgör ett grundämne med kemiskt tecken Kr, atomnummer 36, atomvikt 83,80. Gasen har använts i glödlampor.SyrgasförbrukningAndning, konstgjordMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.AndningsmekanikKemiska stridsmedel: Kemiska substanser som används i krig för att åstadkomma oreda, sjukdom eller död.Fluorkarboner: Flytande, perfluorinerade kolföreningar som kan innehålla en heteroatom, som t ex kväve, syre eller svavel, men inte annan halogen eller väte. Hit hör fluorkarbonemulsioner och blodersättningsprodukter av fluorkarboner.Svavelväte: En brännbar, giftg gas med tydlig lukt av ruttet ägg. Den används inom kemisk industri och metallurgi, och som analytiskt reagensmedel.Dykarsjuka: Tillstånd som orsakas av hastigt, yttre tryckfall. Gaser, framförallt kväve, frigörs ur lösning och bildar bubblor i blod och andra kroppsvätskor. Bubblorna kan bilda gasansamlingar och hindra flödet i perifera kärl och därmed försämra eller hindra syresättningen av kroppsvävnader, vilket leder till desorientering, svår smärta och ev. död. Syn. kassunsjuka; flygsjuka.Lungvolymmätningar: Mätning av luftmängden i lungorna vid olika tidpunkter i andningscykeln.Kalibrering: Fastställande av korrekta mätvärden på ett mätinstrument genom jämförelse med standardvärden, eller inställningar av kontrollapparatursom motsvarar vissa givna värden för spänning, ström, frekvens osv .AndetagsvolymUtvinnings- och förädlingsindustri: Industriell verksamhet för förädling av naturliga råvaror.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.AndningsfunktionstesterAtmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Rättsmedicin: Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.Dykning: Aktivitet som innebär att man kastar sig i vatten. Hit räknas scuba-dykning och dykning med klocka. Dykning som naturligt beteende hos djur hör också hit, liksom dykning under tryckkammarexperiment med såväl människor som djur.Solid Phase MicroextractionResultats reproducerbarhetAtmosfäriskt tryck: Trycket vid någon given punkt i atmosfären.TidsfaktorerSvalginflammationGibberelliner: En grupp växthormoner som isolerats från odlingar av Gibberella fujikuroi, en svamp som ger Bakanaesjuka hos ris. Gruppen har många olika medlemmar och blandningar av dessa. De är alla diterpensyror.MiljöövervakningLungdiffusionskapacitet: Den gasmängd som per minut och per enhet av medeltrycket av gasgradienten över blod-luftbarriären tas upp av lungkapillärblodet från alveolargasen.Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.Carbon FootprintVattenInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Hyperkapni: Klinisk manifestation av en onormal ökning av mängden koldioxid i artärblod.StreptokockvaccinerSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.AndningssviktLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Oljor, flyktigaDekompression: Tryckreduktion utanför kroppen, oftast som en långsam minskning av det yttre trycket på hela kroppen (som t ex vid kassunarbete, djuphavsdykning, och vid uppstigning till stora höjder), för att förhindra dykarsjuka (kassunsjuka, flygsjuka). Hit räknas också plötslig, oavsiktlig dekompression, men inte kirurgisk (lokal) tryckreduktion eller tryckreduktion genom kroppsöppningarna.Luftförorenande ämnen