Loading...
Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Gastrisk fundus: Den övre utvidgningen av magsäcken, ovanför incisura cardialis.Acholeplasma: Ett släkte gramnegativa organismer som inkluderar saprofytiska, parasitära eller patogena arter.Blepharospasm: Blinkningar med eller kramp i ögonlocken pga spasmer i musculus orbicularis oculi. Syn. blefarospasm.Oculomotor MusclesFluoresceinangiografiFotografering: Framställning av bilder genom exponering av ett ljuskänsligt medium för ljus eller annan strålning.Neuromuskulär blockadNADH-tetrazoliumreduktasElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.OftalmoskopiTrigeminusnervNeuromuskulära icke-depolariserande medelTummeNäthinnekärlAbducensnerv: Den 6:e hjärnnerven (kranialnerven). Abducensnerven börjar i hjärnbryggans nucleus abducens och skickar motoriska nervtrådar till ögats rectus lateralismuskler. Skada på nerven eller dess kärna medför förlorad kontroll över horisontella ögonrörelser.OftalmoskoperAnsiktsförlamning: Stort eller fullständigt bortfall av motoriska muskelfunktioner i ansiktet. Tillståndet kan bero på central eller perifer skada. Skador på nervbanor i centrala nervsystemet från hjärnbarken till ansiktets nervkärnor i pons medför muskelsvaghet som oftast ej omfattar pannans muskler. Ansiktsnervsjukdomar ger vanligtvis generaliserad, halvsidig ansiktssvaghet. Sjukdomar i de neuromuskulära förbindelserna och muskelsjukdomar kan också ge upphov till ansiktsförlamning eller -försvagning.Melopsittacus: Ett släkte papegojfåglar (undulater) i familjen Psittacidae.LuftrörelserBetingning, blinkreflex: Reflexmässig blinkning med ögonlocket till följd av klassisk betingning.Reflex, onormalNäthinnesjukdomarNedsänkt ögonlock: Slapphet i det övre ögonlocket till följd av missbildning eller förlamning av ögonlockslyftarmuskeln (musculus levator palpebrae). Syn. blefaroptos.Makuladegeneration: Nedbrytningsförändringar i näthinnans gula fläck.OrbitKramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Konversionsstörning: En störning vars mest framträdande drag av fysisk funktionsbrist tyder på en fysisk sjukdom, men som i verkligheten uttrycker en psykologisk konflikt eller psykiskt behov.Diagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.UlnarnervDrusennäthinnaTomografi, optisk koherensLipofuscin: Ett naturligt förekommande fettpigment med histokemiska egenskaper likande dem hos ceroid. Det ansamlas i olika normala vävnader och ökar i mängd med åldern.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.SynskärpaStruphuvudmuskler: Struphuvudets egna muskler omfattar aryepiglotticus, arytenoideus, cricoarytenoideus, cricothyroideus, thyroarytenoideus, thyroepiglotticus och vocalis.Eyelid DiseasesNeuromuskulär förbindelseElektrostimuleringReflexNäthinnaDiabetisk näthinnesjukdom: Retinopati (näthinnesjukdom) som har samband med diabetes mellitus och som kan vara antingen av bakgrundstyp, kännetecknad av fortskridande mikroaneurysm, punktformiga makulaödem i näthinnan, eller av proliferativ typ, med nybildning av blodkärl i näthinnan och papillen vilka kan nå in i glaskroppen, utbredning av fibrös vävnad, glaskroppsblödning och närhinneavlossning.VekuronbromidAndrostanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.Myasthenia gravisChoroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.SuccinylkolinGula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Isokinoliner: En grupp föreningar med benso(c)pyridinets heterocykliska ringstruktur. Ringstrukturen är typisk för den grupp av opiumalkaloider som innehåller papaverin.Hyaluronglukosaminidas: Ett enzym som katalyserar tillfällig hydrolys av 1,4-bindningarna mellan N-acetyl-beta-D-glukosamin och D-glukuronatrester i hyaluronat. EC 3.2.1.35.Magsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.NäthinneblödningNäthinneartärMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.NäthinnevenPupillvidgande medelGeographic AtrophyNäthinnepigmentepitelSynnervspapillNattblindhetCentralgropen: Ett område med ca 1,5 millimeters diameter i den gula fläcken, där näthinnan är mycket tunn pga avtrappningen av alla skikt utom färgepitelskiktet. Det omfattar gropens sluttande sidor och ett fåtal perifera stavar. I mitten finns de koner som ger skärpeseendet och som var och en är förbunden med endast en gangliecell.Choroid Diseases: Sjukdomstillstånd hos åderhinnan (koroidea), inklusive ärftliga koroidala sjukdomar, tumörer och andra abnormaliteter i druvhinnans (uvea) kärlskikt.Generell anestesi: Narkos.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.Eye Diseases, HereditaryNäthinneförtviningEye DiseasesPapillödemRetinal DystrophiesMuskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Antrum pyloricumVisual Field TestsNäthinnepigmentepitelIndocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.DrusenpapillRetinitis pigmentosaInterferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).Optical ImagingLaserkoagulation: Koagulering av vävnader med hjälp av laser. Denna typ av laser ger ett synligt ljus inom det gröna våglängdsområdet som absorberas selektivt av hemoglobin, vilket sålunda möjliggör tillslutning av blödande blodkärl.Vascularisation i åderhinnan: Sjuklig förändring, bestående av nybildning av blodkärl i ögats åderhinna (koroidea).TIMP-3ReaktionstidMörkeradaptationLaser: En optisk källa som sänder ut fotoner i en sammanhållen stråle. "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (LASER) åstadkoms med hjälp av apparater som omformar ljus av olika våglängder till en enda intensiv och nästan icke-divergerande stråle av monokromatiskt ljus. Lasrar verkar inom det synliga, infraröda eller ultravioletta, frekvensområdet. De kan utveckla enorm hetta och energi vid korta fokallängder och används inom kirurgi, för diagnos och i fysiologiska studier. Lågenergilasrar, som avger ljus och inte hetta, har kommit till användning för sårläkning och smärtbehandling.Makulaödem: Vätskeansamling i ytterskiktet av gula fläcken mitt på näthinnan. Cystliknande blåsor bildas, vilka kan orsaka makulär depression eller hål. Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.SynfältRetinal Photoreceptor Cell Outer SegmentVitelliform Macular DystrophyOftalmologiChoroiditis: Inflammation i ögats åderhinna (koroidea). Syn. koroidit.Fotoreceptorceller, ryggradsdjur: Celler som är specialiserade på att uppfatta och förmedla ljus. Stavar och tappar utgör fotoreceptorerna i näthinnorna hos ryggradsdjur.NäthinnepigmentNäthinneavlossningSynstörningarKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.OptikusatrofiSkotomSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Choroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).StamtavlaWet Macular DegenerationFärgblindhet: Mer eller mindre nedsatt förmåga att urskilja färgnyanser. Störningen kan uppkomma till följd av sjukdomar i näthinnan som påverkar tapparna eller vara ärftlig som X-kopplad störning med avsaknad av eller defekt näthinnepigmentering.