Främmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.Främmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Främmandekroppsgranulom: Histiocytisk, inflammatorisk reaktion på främmande kropp. Den utgörs av modifierade makrofager med flerkärniga jätteceller, främmandekroppsjätteceller, omgivna av lymfocyter.Främmande kropparKloxacillin: Halvsyntetiskt antibiotikum bestående av ett klorerat derivat av oxacillin.Kirurgiska svampar: Absorberande material som används för att suga upp kroppsvätskor under operationer. Gossypiboma är den tekniska termen för kvarglömd operationsduk eller -svamp i kroppen.Underkäksskador: Skador på det undre käkbenet.Subkutan vävnadProteser och implantatMineralolja: En blandning av flytande kolväten från petroleum. Mineralolja används som laxermedel, smörjmedel, bas i salvor och mjukgöringsmedel.Epiteloida celler: Typiska celler vid granulomatös överkänslighet. De syns som stora, tillplattade celler med utökat endoplasmatiskt nätverk, och tros bestå av aktiverade makrofager som genomgått differentiering till följd av långvarig antigenstimulering. Ytterligare differentiering eller sammansmältning av epiteloida celler antas resultera i flerkärnade jätteceller.SilikonerPolyetylenerDaptomycin: Ett antibiotikum av lipopeptidtyp som hämmar grampositiva bakterier.StafylokockinfektionerJätteceller, främmande kropp: Flerkärniga celler (sammansmälta makrofager) som är typiska för granulomatös inflammation, som uppstår runt främmande materia i huden. Till utseendet liknar de Langhansjätteceller, men främmandekroppsjätteceller har mer kromatin, och deras kärnor är oregelbundet spridda i cytoplasman.Kornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.RifampinVankomycinPolyglykolsyraAcetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.OxazolidinonerCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.DjurförflyttningarMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Meticillinresistent Staphylococcus aureusCellmigrationshämning: Mätning av cellförmedlad immunitet genom hämning in vitro av antigenstimulerade leukocyters eller makrofagers vandring eller fagocytos. Specifika tester har utvecklats för beräkning av migrationshämni ngsfaktor, immunsvar på tumörassocierade antigen och den immunsuppressiva verkan av infektionsframkallande mikroorganismer.Biofilm: Tunna skikt av bakterier eller andra mikroorganismer på ytor i vatten eller andra våta miljöer där organismerna kan leva, t ex på medicinska implantat, på tandytor eller på båtbottnar i sjövatten. I r eningsverk används biofilm för vissa processer. Biofilmen består av flera lager celler i ett skyddande slem av polymerer, som cellerna själva producerar, och som bildar en barriär mot såväl fagocyter som antibiotika.TidsfaktorerStaphylococcus aureusMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.CellmigrationsanalysCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Makrofagmigrationshämmande faktorer: Proteiner som frisätts från sensitiserade lymfocyter och möjligen andra celler och som hindrar makrofager från att lämna platsen för frisättandet. Proteinernas struktur och kemiska egenskaper varierar, beroende på vilken typ av celler som utsöndrar dem.Kemotaxi: Cellers eller organismers dragning till eller rörelse bort från en ökande koncentration av ett ämne.SignalomvandlingHuman MigrationTransendothelial and Transepithelial MigrationKemotaxi, leukocytär: Leukocyters rörelse som svar på en koncentrationsförhöjning av ett ämne eller immunologiska reaktionsprodukter.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Tumörcellinje