Fluor: Ett icke-metalliskt, gasformigt grundämne i halogengruppen, tvåatomigt vid normal temperatur. Gasen är giftig och starkt reaktiv. Kemiskt tecken är F, atomnumret är 9, och den stabila isotopen har atommassa 19. Fluor används i fluoridform inom odontologin för att förebygga tandkaries.Fluorföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller fluor som given beståndsdel i molekylen.HalogenationFluorradioisotoper: Instabila fluorisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Fluoratomer med atomvikterna 17, 18, 20-22 är radioaktiva isotoper av grundämnet (F).Fluoracetater: Derivat av ättiksyra med en eller fler fluoratomer. De är nästan luktfria, svårupptäckta och mycket stabila. Syran i sig, liksom derivaten som bryts ned till syra i kroppen, är mycket giftiga, med fördröjd, konvulsiv verkan.Kolväten, fluorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller fler väteatomer ersatts av fluor. Hit hör t ex freoner (klor-fluorkarboner; "CFC").Kalciumfluorid: CaF2. I naturen ganska vanligt förekommande som mineralet fluorit (flusspat) och den främsta källan till fluor och dess föreningar. Ren kalciumfluorid används som katalysator vid dehydrering och dehydrogenering och för att fluoridera dricksvatten.Fluorider: Oorganiska salter av fluorvätesyra, HF, där fluoratomen har oxidationstillståndet -1. Salterna av natrium och tenn är vanliga i tandkrämer o d.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Fluorkarboner: Flytande, perfluorinerade kolföreningar som kan innehålla en heteroatom, som t ex kväve, syre eller svavel, men inte annan halogen eller väte. Hit hör fluorkarbonemulsioner och blodersättningsprodukter av fluorkarboner.VätningsförmågaNatriumfluoridPhotoelectron Spectroscopy3-deazauridin: 4-hydroxy-1-(beta-D-ribofuranosyl)-2-pyridinon. Uridinanalog som saknar ett ringkväve i position 3. Fungerar som antitumörmedel.Argon: En ädelgas med kemiskt tecken Ar, atomnummer 18 och atomvikt 39,948. Den används bl a i lysrör, som skyddsgas vid bågsvetsning och i andra sammanhang där icke-oxiderande atmosfär eftersträvas, men kvä ve inte kan användas.AgavePolyketidesMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Rostfritt stålHydrolyserbara tanniner: Polymera derivat av gallsyra som är estrar av något socker.Sekundärjon masspektrometriRadioisotoperMagnesiumföreningar: Oorganiska föreningar, i vilka magnesium ingår som fast beståndsdel i molekylen.Struktur-aktivitet-relationIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Rumänien