Loading...


Fenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinFenolsulfoftalein: Ett rödfärgämne, pH-indikator och ett diagnostiskt hjälpmedel vid kontroll av njurfunktion. Det används även vid undersökning av mag-tarmsystemet och andra system.Klorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Fenolftaleiner: En familj 3,3-bis(p-hydroxifenyl)ftalider. De används som indikatorsubstanser, laxermedel och färgämnen.Arylsulfotransferas: Ett sulfotransferas som katalyserar sulfateringen av fenol i närvaro av 3´-fosfoadenylylsulfat som sulfatgivare till ett arylsulfat och adenosin-3´,5´-bifosfat. Ett antal aromatiska föreningar kan fun gera som mottagare; organiska hydroxylaminer kan dock icke vara substrat. Sulfatkonjugering med detta enzym är en väsentlig process i biotransformeringen av fenol- och katekolläkemedel samt neurotrans mittorer. EC 2.8.2.1.Kresoler: En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.ParabenerBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Katekol-1,2-dioxygenasThaueraKatekol-2,3-dioxygenasOxygenaserPentaklorfenolTyrosinfenollyasAnisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.PseudomonasTrikosporonHydrokinonerBenspyrener: En klass kemiska substanser med en antracenring kopplad till en naftalenring.Guajakol: Ett medel som tros ha desinfekterande egenskaper och som används som expektorans.NitrofenolerBensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.Monofenolmonooxygenas: Ett oxidoreduktas-enzym som katalyserar reaktionen mellan L-tyrosin, L-dopa och syre till L-dopa, dopakinon och vatten. Det är ett kopparprotein som även verkar på katekoler och till dels katalyserar samma reaktioner som katekoloxidas. EC 1.14.18.1.Nageltrång