FårFårsjukdomarHusdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).FårboskapVåld i hemmet: En familjemedlems avsiktliga och, ofta, upprepade misshandel av en annan familjemedlem.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Kattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.BighornfårGetter: Alla medlemmar av släktet Capra, lättrörliga idisslare med ihåliga horn. De är nära besläktade med får.Gross Domestic ProductJaagsiekte sheep retrovirusGetsjukdomar: Sjukdomar hos tamgetter eller vilda getter tillhörande släktet Capra.Idisslare: En underordning av ordningen Artiodactyla, vars utmärkande drag är fyrkammarmage, inkl. våmen (förmagen). Horn är vanliga, särskilt hos handjuren.Felidae: En familj (kattdjur) i ordningen Carnivora, bestående av kraftiga och snabba landlevande rovdjur med stark jaktinstinkt. Kattdjuren kan, till skillnad från hundarna, dra in klorna.Sus scrofaPartnermisshandelKycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.SkrapieNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).Ankor: Fåglar av släktena Aix och Anas inom familjen Anatidae. Syn. änder.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Misshandlade kvinnor: Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .Hushållning: Skötsel av hus och hem.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Sjukdomsreservoarer: Levande eller ickelevande reservoarer för sjukdomsframkallande organismer som utgör potentiella källor för sjukdomsutbrott. Reservoarer måste särskiljas från vektorer och bärare, som är ansvariga för överföringen av sjukdom.Hästar: Stora, uddatåiga, växtätande hovdjur av familjen Equidae (hästdjur). Det finns ett flertal olika raser av tamhäst, och de varierar mycket i storlek. Hästar har svettkörtlar över hela kroppen och svettas mycket vid ansträngning.FjäderfäArtsspecificitetDjursjukdomarZoonoserUppfödningGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TriatomaMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Canidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.PetsPulmonell adenomatos hos fårFoster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.PantheraHjortdjur: En familj partåiga, idisslande hovdjur (Cervidae) med ca 45 arter, spridda över Nordamerika, Sydamerika, Eurasien och norra Afrika, samt Australien, Nya Zeeland m fl öar, dit de förts av människan. De olika arterna varierar mycket i storlek; störst är älgarna. Hanarnas horn fälls varje år. Hjortar återfinns i de flesta naturtyper och klimatzoner, och några säsongsvandrar.UllArtiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Djurskötsel: Handhavande, i vid bemärkelse, av husdjur.Fågelinfluensa: Infektionssjukdom hos både tamfågel och vilda fåglar orsakad av fågelinfluensa A-virus.VäxtförgiftningBostäder: Byggnader för människors boende.LivestockGässFåglarRumenLejon: En art (Panthera leo) stora och för det mesta nattaktiva däggdjur av kattfamiljen Felidae. De lever i Afrika och södra Asien.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Immunbristvirus, katt: En art av Lentivirus, undersläktet kattlentivirus, som isolerats från katter med "chronic wasting syndrome", en förmodad immundefekt. Det finns tre stammar: Petaluma- (FIP-P), Oma- (FIP-O) och Pumalentivirus (PLV). Det finns inget antigent släktskap mellan FIV och HIV, och FIV förökar sig inte i humana T-celler.VargarLentivirusinfektioner: Sjukdomar orsakade av virus tillhörande Lentivirus-släktet. De är flerorganssjukdomar som kännetecknas av lång inkubationstid och ihållande infektion.PumaVariation (Genetics)PerissodactylaKameler: Idisslare av släktet Camelus (familjen Camelidae). Två välkända arter är kamel (Camelus bactrianus) och dromedar (Camelus dromedarius).AvföringRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.RupicapraInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Mycoplasma conjunctivaeSeroepidemiologiska studierTidsfaktorerLymfaPiroplasmidaKvalsterinfestationer: Infestationer med leddjur av underklassen Acari, överordningen Acariformes.Blåtunga: Benämning på en reovirusinfektion som drabbar främst får och som kännetecknas av en blå, svullen tunga och strupkatarr, samt ofta av inflammation i klövarnas och hornens känsliga skikt.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Fågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.Hårfärg: Färgen på hår eller päls.OmasumFjäderfäsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som används för livsmedelsproduktion.PolymeraskedjereaktionDräktighetRundmaskinfektionerBufflar: Idisslare av familjen Bovidae, omfattande Bubalus arnee och Syncerus caffer. Begreppet buffel skall skiljas från bison, som avser Bison bison och Bison bonasus.VattenförsörjningSeasonsEktyma, smittsam: En smittsam hudinfektion hos får och getter som främst angriper mule och läppar. Den orsakas av ett poxvirus och kan överföras till människa.Kam och slörMagsäck, idisslareAntiloper: Idisslare tillhörande ordningen Bovidae. Många arter finns i Afrika och Sydamerika. Särskilt i Afrika är artrikedomen stor.DjurfoderArgentina: Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Lynx: Ett släkte (lodjur) inom familjen Felidae, bestående av kattdjur med långa ben, örontofsar och kort svans. Lynx lynx är den lodjursart som förekommer i Sverige.Klövröta: En infektionssjukdom i de horniga delarna, med omgivande mjukvävnad, i klövarna hos nötkreatur, svin och får. Infektionen orsakas oftast av Corynebacterium pyogenes eller Bacteroides nodosus (Dichelobacter nodosus). Den kallas ibland även nekrobacillos.PrPSc-proteinerPrionerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.PrevalensAIDS hos katter: Förvärvad immuncellsdefekt hos katter som smittats med FIV (felint immunbristvirus) eller i vissa fall FeLV (kattleukemivirus). Syn. FAIDS.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Bison: Släkte inom familjen Bovidae (oxdjur) med två arter, nämligen Bison bison (amerikansk bisonoxe) och Bison bonasus (europeisk vicent).Avloppsvatten