Loading...
RaptorerEagles: Rovfåglar tillhörande släktena Aquila och Haliaeetus inom familjen Accipitridae och ordningen Falconiformes. De har kraftiga gripklor med en bakåtvänd tå och kraftig näbb.WyomingSarcocystisBermuda: Brittisk kronkoloni i Atlanten öster om North Carolina. Bermuda består av en grupp korallöar med en sammanlagd yta av ca 50 km2 och med ca 55 000 invånare. Huvudstaden heter Hamilton. 20 av de 360 öar na är bebodda.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.SarcocystosisTinningbenPinnipediaElektriska skador: Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.UgglorOmrådet runt de stora sjöarna: Det geografiska området i allmänhet kring de stora sjöarna mellan Kanada och USA.Earache: Ont i öronen.RovdjursbeteendeRävar: Rovdjur av släktet Vulpes och familjen Canidae. I Nordamerika, Europa, Asien och Afrika finns 10 arter. Rödräven (Vulpes vulpes), vars päls varierar i färg från rödaktig till svart eller vit, är jämte varg och människa det däggdjur som har störst utbredning i världen.Fjädrar: En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.Cercopithecus: Ett släkte av gamla världens apor. De lever i Afrika, men några arter har förts till Västindien. Släktet omfattar mer än 20 arter.Fågelsjukdomar: Sjukdomar hos fåglar som inte räknas som fjäderfä för livsmedelsproduktion.Endangered SpeciesBenbildning, heterotopTungben: Ett U-format ben (hyoideus) mellan tungroten och struphuvudet.Energikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.Biologisk utplåningRiskavfall: Avfallsprodukter som vid utsläpp i atmosfären, vatten eller jord utgör hälsorisker för människor eller djur genom hudkontakt, inandning eller förtäring. Odlingsmetoder: Metoder för bevarande eller odling av biologiskt material under kontrollerade förhållanden i laboratorium. Hit hör odling av celler, vävnader, organ eller embryon in vitro. Såväl djur- som växtvävnader kan odlas på ett flertal sätt. Kulturerna kan härröra från normal eller onormal vävnad, och utgöras av en enda celltyp eller en blandning av celltyper.FåglarCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.GalliformesDjur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Ansiktssmärta: Smärta i ansiktsområdet, även omfattande munnen och övergången mellan ansikte och skalle. Associerade sjukdomstillstånd inkluderar infammatoriska och tumörsjukdomar, samt nervsmärtssyndrom som utgår från trigeminusnerven, ansiktsnerven och de glossofaryngiska nerverna. Sjukdomstillstånd som har återkommande eller ihållande ansiktssmärta som främsta manifestation benämns ansiktssmärtsyndrom.Arkansas: Stat i södra USA med en yta av 138 000 km2. Huvudstaden är Little Rock. Landskapet präglas av skogar och odlingsmarker.DjurförflyttningarDiklordifenyldikloretylen: Insektsmedel bestående av en organisk klorförening, som är en etylenmetabolit av DDT.NäringskedjaElfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Heminstinkt: Instinktivt beteendemönster hos vissa djur, som innebär förmåga att återvända till en given geografisk plats som de en gång lämnat, även över stora avstånd. Exempel på sådan djurmigration är laxarnas vandring eller flyttfåglarnas säsongsvisa förflyttningar.DDT: Insektsmedel av en polyklorförening (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan) som motstår ljus och oxidering. DDT är svårlösligt i vatten, men löser sig i organiska lösningsmedel och kan anrikas i fettvävnad. Dess beständighet har lett till svårigheter att avlägsna rester av medlet ur vatten, jord och livsmedel. I "Fourth Annual Report on Carcinogens" (NTP-85002, 1985) antas medlet kunna vara cancerogent.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).BefolkningsdynamikBefolkningstillväxtGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Blodfysiologi: Iakttagbara kännetecken hos blod och dess aktivitet, såsom blodgrupper, koagulation osv.Celldelning: En cells förökning genom delning.Forntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Odlingssubstrat, serumfria: Odlingsmedia utan innehåll av serumproteiner, men med de för celltillväxt nödvändigaste ämnena. Med denna substrattyp undviks närvaro av extra ämnen som kan påverka cellproliferationen eller leda till oönskad cellaktivering.SteroidreceptorerOrgankulturmetoderGenflödeVävnadsodlingsmetoderBefruktad äggcellCellodlingsmetoder: Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.TidsfaktorerDjurens ljudBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Haplorhini: En underordning av primater, bestående av sex familjer: Cebidae (Nya världens apor), Cercopithecidae (Gamla världens apor), Hylobatidae (gibbon- och siamangapor), Pongidae (de stora aporna), Tarsiidae (spökdjur) och Hominidae (människor).SpanienCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.ArtsspecificitetFaskontrastmikroskopi: En sorts interferensmikroskopi där variationer i objektets brytningsindex omvandlas till intensitetsvariationer i bilden. Denna effekt uppnås med hjälp av en faskontrastplatta.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Frysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.Serumalbumin, bovintBly: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Pb, atomnummer 82 och atomvikt 204. Bly är en mjuk och mattgrå metall som bildar giftiga salter. Av grundämnets fyra naturliga isotoper har tre bildats genom radioaktivt sönderfall: Pb206, 207 och 208.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Embryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Blastocysta: Syn. blastula. Däggdjursembryot efter morulastadiet, då det består av en trofoblastomsluten hålighet innehållande en cellmassa som utvecklas till embryonalplattan.Blodanalys, kemiskCellinjeFibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Polyklorerade bifenylerArtförgreningCelldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.BefolkningstäthetOsmosLens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.NeuropeptiderFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Alkaliskt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.1.Cellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.CellseparationEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Tillväxtsubstanser: Signalmolekyler som deltar i regleringen av celltillväxt och celldifferentiering.TemperaturDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Embryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.ProgesteronModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurTestosteronMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.SeasonsKollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.RNA, budbärarInsulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Råttor, Sprague-DawleyKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.NervcellerTumörceller, odlade