Dirofilaria immitis: En filariaparasit som främst ses hos hundar, men som även förekommer hos rävar, vargar och människor. Parasiten överförs av myggor.Dirofilaria: Ett släkte filarianematoder. Olika arter har i omoget stadium visat sig orsaka ögon- eller underhudsinfektioner hos människor.Dirofilariasis: Infektioner orsakade av nematoder av släktet Dirofilaria. De drabbar oftast hundar, men kan sporadiskt förekomma hos människor.Dirofilaria repensFilarioidea: En superfamilj av nematoder (rundmaskar) tillhörande underordningen Spirurina. Organismerna har trådformad kropp och en mun omgiven av papiller.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Parasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Eye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.Microfilaria: Förstadiet till larver av Filarioidea i blod och andra vävnader hos däggdjur och fåglar. De tas upp av blodsugande insekter, i vilka de sedan omvandlas till mogna larver.Subkutan vävnadHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.MårdhundarMask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.OchlerotatusMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Ehrlichia canisParasitsjukdomar, djurWuchereriaSädessträngOnchocercaMyggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.Brugia pahangi: En nematodart som är parasit hos människa och andra däggdjur. Den har rapporterats förekomma i Malaysia och östra Pakistan och ger symtom av tropisk eosinofili.Heligmosomatoidea: En överordnad familj parasitära rundmaskar som tidigare betraktades som en del av Trichostrongyloidea. Den omfattar släktena Heligmosomum, Nematospiroides och Nippostrongylus. Gnagare är deras värdorganismer.Brugia malayi: En nematodart tillhörande familjen Filariidae som orsakar filariasis och som har Malaysia som huvudsakligt spridningsområde. Livscykeln liknar den hos Wuchereria bancrofti (som orsakar elefantiasis), utom att den har Mansoniamyggan som huvudsaklig vektor.WolbachiaWuchereria bancroftiInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.