Cyklohexaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten med generell formel R-C6H11.CyklohexankarboxylsyrorKrotonater: Salter och estrar av krotonsyra.trans-1,4-bis(2-klorbenzaminometyl)cyklohexandihydroklorid: N,N-bis(o-klorbenzyl)-trans-1,4-cyklohexanbis(metylamin). Ett antikolesterolpreparat som hämmar sterolbiosyntesen hos djur.OktanerDeltaproteobakterier: En grupp proteobakterier bestående av morfologiskt olika, anaeroba sulfidbildare. Vissa av dessa har bakteriolytiska egenskaper och tros livnära sig på bakterier.Methanospirillum: Det enda släktet av familjen Methanospirillaceae, vars organismer kan förflytta sig framåt med hjälp av polära, tofsförsedda flageller. De har isolerats både ur rötslam och reningsverk och ur marina och icke-marina miljöer.LösningsmedelKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Hexaner: Mättad kolvätegrupp i metanserien med sex kol. Hit hör också isomerer och derivat. Diverse nervsjukdomar orsakas av hexanförgiftning.Dioktylsulfobärnstenssyra: Ett ytaktivt medel, vätmedel och löslighetsförbättrande medel med många användningsområden inom läkemedels-, kosmetika- och livsmedelsindustrin. Det har använts i laxérmedel och som öronvaxlösare. Vanligtvis ges det i form av kalcium-, kalium- eller natriumsalt.Tertiär-butylalkoholCyklohexanoler: Monohydroxiderivat av cyklohexaner med den allmänna formeln R-C6H11O. De har en kamferliknande doft och används för framställning av tvål, insektsmedel, bakteriedödande medel, till kemtvätt och som mjukgörare.Serotonin 5-HT1 Receptor AntagonistsAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Bensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.SkyddsmaskerMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Alkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.StereoisomerismHydroxybenzoatesMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Salmonella entericaKvantteori: Teori om att strålning och absorption av energi sker i bestämda mängder som kallas kvanta (E), vilka varierar i storlek och definieras av ekvationen E=hv, där h är Plancks konstant och v strålningens frekvens.Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Organiska kemikalierMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).VattenMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Röntgendiffraktion