Clostridium: Ett släkte rörliga eller icke-rörliga, grampositiva bakterier av familjen Bacillaceae. Många arter har identifierats, varav några är patogena. De lever i vatten, jord och i tarmkanalen hos människor o ch djur.Clostridium difficile: En vanligt förekommande organism i tarmfloran hos barn, och ibland vuxna. Den producerar ett gift som ger upphov till pseudomembranös enterokolit hos patienter som får antibiotikabehandling.Clostridiuminfektioner: Infektioner orsakade av bakterier av släktet Clostridium.Clostridium botulinum: Den bakterie som orsakar botulism i människor, vildänder och andra vattenlevande fåglar. Den är även ansvarig för vissa typer av foderförgiftning hos hästar och kor. Bakterien producerar ett starkt ex otoxin, som är motståndskraftigt mot proteolytisk nedbrytning.Enterokolit, pseudomembranös: Akut inflammation i tunntarmens och tjocktarmens slemhinnor med åtföljande pseudomembranös plackbildning ovanpå ytliga sår. Tillståndet hänger ofta samman med antibiotikaterapi och implicerar Clostridium difficile.Clostridium acetobutylicum: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som utnyttjas för industriell framställning av lösningsmedel.Clostridium thermocellum: En art grampositiva, termofila och cellulosalösande bakterier i familjen Clostridaceae. Bakterierna bryter ned och fermenterar cellobios och cellulosa till etanol i sina cellulosomer.Clostridium tetani: Orsaken till stelkramp (tetanus) hos människor och husdjur. Bakterien är vanligt förekommande i tarmkanalen hos människor och hästar, och i jord. Dess kraftigt verkande exotoxin utgörs av två komponen ter, ett nervgift och ett hemolytiskt toxin.Botulinumgifter: Gifter producerade av Clostridium botulinum. Det finns minst sju olika ämnen, av vilka de flesta är proteiner. De har neurotoxiska, enterotoxiska och hemotoxiska egenskaper, är immunogena och omfattar de starkaste gifter man känner till. Det vanligaste blockerar frigörande av acetylkolin vid de kolinerga synapserna.Clostridium sordellii: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som finns i tarmar och jord.Bakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.Clostridium butyricum: Typarten för släktet Clostridium, en grampositiv bakterie i familjen Clostridiaceae. Den utnyttjas som probiotikakälla.Clostridium septicumEnterotoxinerClostridium beijerinckii: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae med förmåga att producera lösningsmedel. De finns i jord, infekterade sår, jäsande oliver och skämt godis.Botulism: En sjukdom orsakad av kraftiga neurotoxiner av protein producerade av Clostridium botulinum, vilka stör det presynaptiska frisättandet av acetylkolin vid nerv-muskelförbindelsen. Kliniska tecken är bu ksmärta, kräkningar, akut förlamning (också andningsförlamning), dimsyn och dubbelseende. Botulism kan delas in i flera typer (t ex matförgiftning, barnbotulism, sårbotulism m fl).RibotypningSporer, bakteriellaClostridium botulinum typ A: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ A, ett nervgift för människor och djur.AvföringClostridium cellulolyticum: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae. Det är en cellulosalösande, mesofil (med optimal tillväxttemperratur mellan 25 och 40 gr C) art som isolerats från förmultnande gräs.Clostridium cellulovorans: En art grampositiva, ceullulosalösande bakterier i familjen Clostridiaceae. Bakterien producerar cellulosomer, vilka är verksamma vid nedbrytning av växters cellväggar.Clostridium chauvoei: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som isolerats från smittade nörkreatur, får och andra djur. Bakterierna orsakar frasbrand hos nötkreatur och får och överförs via jordburna sporer.Cellulas: Ett enzym som kan isoleras från svampar och bakterier. Det katalyserar endohydrolys av 1,4-beta-glukosidbindningar i cellulosa, lichenin och beta-glukaner i spannmålsväxter. EC 3.2.1.4.Butanoler: Isomerer och derivat av butanol (C4H9OH).Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Gasgangrän: Ett allvarligt tillstånd till följd av bakterieinvasion i frisk muskelvävnad från angränsande skadad vävnad. Infektionen börjar i sår som angripits av bakterier av släktet Clostridium. C. perfringens är den vanligaste orsaken (ansvarig för mer än 80 % av fallen), medan C. novyi, C. septicum och C. histolyticum är de vanligaste orsakerna till infektion i de övriga fallen.Clostridium botulinum typ E: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ E, ett nervgift för människor och djur.Clostridium kluyveri: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae. Bakterierna utmärker sig genom sin förmåga att under jäsning omvandla etanol till kapronsyra (hexansyra).Clostridium histolyticum: En art grampositiva och starkt proteolytiska bakterier i familjen Clostridiaceae. Bakterierna innehåller flera typer av kollagenas, som kan leda till kallbrand hos människor och hästar.Diarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.SporerCellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.ADP-ribostransferaserCytotoxinerAntitoxiner: Renat antiserum från djur (oftast hästar) som immuniserats genom toxin- eller toxoidinjektioner. Antitoxinet ges för passiv immunisering mot specifika bakteriella toxiner, som t ex botulinum-, tetanus - eller difteritoxin.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Clostridium botulinum typ B: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ B, ett nervgift för människor och djur.Toxiner, biologiskaCellulosomerClostridium tyrobutyricum: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som kan förstöra ost genom jäsning av smörsyra.Enterotoxemi: Sjukdom framkallad av exotoxiner från Clostridium perfringens i tarmarna hos får, getter, nötkreatur, föl och griskultingar. Typ B-enterotoxemi hos lamm ger lammdysenteri. Typ C-enterotoxemi hos vuxna får ger "struck" och orsakar blödande enterotoxemi hos kalvar, lamm och kultingar. Typ D-enterotoxemi hos får och getter yttrar sig som "pulpy kidney disease" eller "förätning".Clostridium botulinum typ D: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ D, vilket är neurotoxiskt för djur, särskilt nötkreatur, men inte för människor.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Clostridium botulinum typ F: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ E, ett nervgift för människor och djur.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Metronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.Cellobios: En disackarid bestående av två glukosenheter med beta-(1-4)-glukosidbindning. Den fås vid partiell hydrolys av cellulosa.Tarmkatarr: Inflammation i tarmkanalen. Syn. enterit.Bakteriologiska teknikerRNA, ribosomalt, 16SLivsmedelskonserveringFerredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.RubredoxinerBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.ToxoiderClostridium sticklandii: En art grampositiva, anaeroba bakterier i familjen Clostridiaceae som används för enzymstudier.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Foodborne DiseasesBotulinumantitoxin: Hästserum mot toxiner från A, B eller E-stammarna av Clostridium botulinum. Trivalent (ABE) antitoxin är vanligt.Sjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.VankomycinEubacterium: Ett släkte grampositiva, stavformade bakterier som återfinns i kroppshåligheter hos människor och djur, i djur- och växtprodukter, i infekterade mjukvävnader och i jord. Några arter kan framkalla sjukdom. De producerar inte endosporer.Clostridium botulinum typ C: Undertyp av Clostridium botulinum som producerar botulinumtoxin typ C, vilket är neurotoxiskt för djur, särskilt nötkreatur, men inte för människor. Giftet lösgör aktintrådar.PolymeraskedjereaktionClostridium tertium: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som orsakar bakteriemi hos människor och djur.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Klindamycin: Ett antibakteriellt medel, som utgörs av en halvsyntetisk analag till linkomycin.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.BlindtarmArtsspecificitetClostridium bifermentans: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae som kan fermentera både kolhydrater och aminosyror.Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Tarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.NervgifterPeptostreptococcusSteriluppfödda djur: Djur som ej är smittade av främmande organismer.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Bacteroides: Ett släkte gramnegativa, anaeroba och stavformade bakterier. Dess medlemmar finns normalt i munhålan, luftvägarna, tarmarna och det urogenitala systemet hos människor, djur och insekter. Vissa arter k an vara patogena.XylosidaserRNA, bakterielltClostridium symbiosum: En art grampositiva bakterier i familjen Clostridiaceae. Bakteriens glutamatdehydrogenas används för forskningsändamål.TemperaturBotulinum Toxins, Type AKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.PeptococcusLivsmedelsförpackning: Alla typer av behållare, emballage och förpackningsmaterial för livsmedelsråvaror, produkter och drycker, avsedda för såväl transport och lagring som beredning och tillagning, t ex i mikrovågsugn, och som ej kan betraktas som köksredskap.Acetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Glykosidhydrolaser: Enzymer som hydrolyserar O- and S-glykosylföreningar. EC 3.2.1.Claudin-4SubstratspecificitetCellulos-1,4-beta-cellobiosidasEndo-1,4-beta-xylanaserMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.XylanerFusobacterium: Ett släkte gramnegativa, anaeroba, stavformade bakterier som finns i kroppshålor hos människor och andra djur. De bildar inte endosporer. Vissa arter är patogena och kan ge variga eller nekrotiska infektioner.Koenzym A-transferaser: Enzymer som överför koenzym A-delar från acyl- eller acetyl-CoA till olika karboxylmottagare, varvid bildas en tiolester. Enzymer tillhörande denna grupp är avgörande för omsättningen av ketoner och utnyttjandet av acetoacetat i mitokondrierna. EC 2.8.3.Tunn- och tjocktarmsinflammation: Inflammation i tarmslemhinnorna. Syn. enterokolit.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Mag-tarmsystemet: Vanligtvis avses matsmältningssystemet från munnen till ändtarmsöppningen, men inte de anslutna körtelorganen (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Bacteroidaceae: En familj gramnegativa bakterier som förekommer framförallt i tarmar och slemhinnor hos varmblodiga djur. Bland dem finns patogena arter.AldehydoxidoreduktaserClaudin-3Dextriner: Sockerarter som bl a bildas genom amylasers spjälkning av stärkelse.PlasmiderMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).XylellarhoB GTP-bindande proteinerSekvenshomologi, aminosyraStelkrampstoxinBakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Fosfatacetyltransferas: Ett enzym som katalyserar syntesen av acetylfosfat från acetyl-CoA och oorganiskt fosfat. Acetylfosfat utgör en högenergiförening. EC 2.3.1.8.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Glutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.KolhydratmetabolismButyrater: Salter och estrar av smörsyra.