Burkholderia pseudomallei: En art av gramnegativa, aeroba bakterier som orsakar melioidos. Den har isolerats ur jord och vatten i tropiska områden, särskilt Sydostasien.Melioidosis: En infektionssjukdom hos människor och djur som liknar rots. Den orsakas av Burkholderia pseudomallei och kan variera från vilande infektion till svårartat tillstånd med abscesser, lunginflammation och bakteriemi.Burkholderia: Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier. De klassificerades tidigare som Pseudomonasarter, men betydande biokemiska och kemiska skillnader har lett till att de avskilts från Pseudomo nas och fått bilda ett nytt släkte.Burkholderia malleiBurkholderiainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande Burkholderiasläktet.Burkholderia cepacia: En art av Burkholderia som anses vara en opportunistisk patogen hos människa. Den förknippas med olika nosokomiala (sjukhus-) infektioner.Rots: Slemhinneinfektion hos hästar som även kan överföras till människor. Den orsakas av Burkholderia mallei och kännetecknas av såriga luftvägsslemhinnor och hudutslag.Burkholderia cepacia-komplexBurkholderia cenocepaciaThailandCeftazidim: Halvsyntetiskt, antibakteriellt bredspektrumderivat av cefaloridin. Det används isynnerhet vid Pseudomonas- och andra gramnegativa infektioner hos försvagade patienter.Biologiska stridsmedelJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Sjukdomsalstrande förmågaMiljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Northern TerritoryBurholderia gladioliBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Mikrobial livsduglighet: En mikroorganisms förmåga att överleva under givna betingelser. Den kan även avse en kolonis förmåga att föröka sig.Arabinos: En pentos vars D-isomer har stor utbredning i växtriket, i komplexa polysaccharider. Det används i odlingsmedia.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.VirulensfaktorerBakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Möss, inavlade BALB CQuorum SensingBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Trimetoprim-sulfametoxazolkombinationReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Bakteriologiska teknikerAcyl-ButyrolactonesVarbildningSydöstasien: En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.