Loading...
Bukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Tarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Mjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Mesenterial vaskulär ocklusion: Nedsatt flöde i inälvscirkulationen pga ateroskleros, emboli, trombos, stenos, trauma eller kompression eller tryck från angränsande tumörer. Sällsyntare orsaker är läkemedel, inälvsparasiter och kärlinflammationssjukdomar, som t ex nekrotiserande polyarterit och thrombangiitis obliterans.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Artärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Ligament: Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.Venös friläggningPulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Hjärt-kärltuberkulos: Tuberkulos i hjärtat, perikardiet eller blodkärlen.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Solar plexus: Ett komplext nätverk av autonoma nervtrådar, omfattande sympatiska och parasympatiska efferenta nerver och afferenta viscerala nerver. Solarplexus är det största av de autonoma nervnäten och beläget i den del av bukhålan som omger bukartären och övre tarmkäxartären.Buksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Mjältinfarkt: Otillräckligt artär-eller venblodflöde i mjälten, pga embolism, blodproppar, kärlvridning eller tryck, vilket leder till makroskopisk nekros.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Radiografi, interventionellDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Vascular Access DevicesReimplantationHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.NjurartärLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Aortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.StentarDekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Inälvor: De stora inre organen i någon av kroppens tre stora kroppshålor, särskilt i bukhålan.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Aneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.BehandlingsresultatKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).StrålbensartärAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Mammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Endovascular ProceduresHalsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.EndoleakEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.NyckelbensartärSyndromBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.