Mastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstkörtel.Mastektomi, enkel: Avlägsnande av endast bröstvävnad och bröstvårta och en liten del av den överliggande huden.Mastektomi, modifierad radikal: Total mastektomi med avlägsnande av armhålans lymfnoder, men med bibehållande av bröstmusklerna.Mastektomi, subkutan: Kirurgiskt avlägsnande av bröstvävnad, men med bibehållande av hud, bröstvårta och vårtegård, så att bröstet ska kunna rekonstrueras.Bröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.Mastektomi, radikal: Avlägsnande av bröstet, bröstmusklerna, armhålans lymfnoder och tillhörande hud och underhudsvävnad.Bröstrekonstruktion: Kirurgisk rekonstruktion av bröstet, såväl förbättrande som förminskande.Brösttumörer: Cancer i bröstet.BröstvårtorBröstimplantat: Implantat avsedda för rekonstruktion eller kosmetisk förbättring av kvinnobröst. De har ett ytterhölje av en silikonelastomer och fyllning av salt- eller silikongel. Ytan kan vara slät eller mönstrad.Duktal karcinom, icke-infiltrerande: En icke-invasiv (ej infiltrerande) bröstcancer, kännetecknad av prolifererande, elakartade epitelceller, begränsade till bröstkörtelgångarna eller loberna, utan i ljusmikroskop påvisbar invasion i omg ivande stroma genom basmembranet.VävnadsexpandrarArmhålaLambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Mastektomi, utvidgad radikal: Djup mastektomi med avlägsnande av bröstbenet på samma sida och delar av revbenen två till fem, samt underliggande lungsäck och bröstkörtelns inre lymfknutor.Duktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.Tumörrecidiv, lokaltSeromStrålbehandling, understödjandeVävnadsexpansionLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.Bröst: Hos människan, någon av de på bröstkorgens framsida belägna och i fettvävnad inbäddade mjölkkörtlarna.PlastikkirurgiDermatologic Surgical ProceduresKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Karcinom, lobulärt: En infiltrerande (invasiv) bröstcancer, ganska ovanlig, som utgör endast 5-10 % av brösttumörer. Den består ofta av en dåligt definierad förtjockning i bröstet, till skillnad från den typiska förhårdn aden vid duktalt karcinom, och visar sig vanligen som linjärt ordnade celler kring gångar och lober. Spridning till armhålans lymfknutor är sannolik, med metastasbildning på hjärnhinnor och serösa yto r.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Phyllodes tumörBRCA1-gener: En tumörsuppressorgen belägen på plats 17q21 på människans kromosom 17. Mutationer hos denna gen är förknippade med uppkomst av familjär bröst- och äggstockscancer. Den kodar för ett stort kärnprotein som ingår i DNA-reparationsförlopp.Bröstimplantation: Kirurgisk, kosmetisk behandling av kvinnobröst genom inoperation av kuddar av silikon eller annat inert material i syfte att ändra formen.TumörstadieindelningOrgan Sparing TreatmentsPagets sjukdom i bröstkörtelnBRCA2-gener: En tumörsuppressorgen på plats 13q12.3 på människans kromosom 13. Mutationer hos denna gen predisponerar människor för bröst- och äggstockscancer. Den kodar för ett stort kärnprotein som är väsentligt i DNA-reparationsförlopp och undertrycker uppkomst av stora kromosomala omfördelningar.Estetik: Läran eller frågor om skönhet och skönhetsupplevelser i en vid bemärkelse, även ur ett filosofiskt perspektiv.Karcinoma in situ: En malign tumör som inte hunnit tränga in i den ursprungliga epitelcellens basalmembran och som inte spridit sig till andra vävnader.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Retrospektiva studierBröstmusklerLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.Rekonstruktivkirurgiska teknikerMammografi: Röntgenundersökning av bröstet.Rak bukmuskelKroppsuppfattning: Individens egen uppfattning av sin kropp som en avgränsad enhet i rummet, oberoende och skild från alla andra föremål.BehandlingsresultatTumörer, posttraumatiskaPrognosBrösttumörer hos män: Någon form av bröstcancer hos män. Brösttumörer förekommer oregelbundet hos män i i-länder, och incidensen är ca 1% av den hos kvinnor. Två tredjedelar utgörs av intraduktala (i körtelgångarna) karcin om. Debutåldern är ungefär 60 år. Orkiektomi var tidigare den gängse behandlingsåtgärden, men numera inleds behandlingen med tamoxifen, eftersom östrogenreceptorpositiva tumörer dominerar hos män. Mis slyckas kemoterapin, används orkiektomi eller mastektomi. Prognosen är sämre än för kvinnor.Sex Reassignment SurgerySEER-programPerioperativ omvårdnadToraxväggBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.TamoxifenLymfödemTumörer, sekundära primäraBRCA2-proteinSentinel node-biopsiStrålbehandlingLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.OvariektomiGenetisk rådgivning: Förmedling av information och råd till individer eller familjer om ärftliga sjukdomar som kan drabba dem. Syftet är att hjälpa dem fatta kunskapsunderbyggda beslut om samlevnad och barn och andra hälsofrågor utifrån information om den ärftliga sjukdomen, tillgängliga diagnostiska metoder, och behandling. Ofta ingår även psykosocialt stöd.Postoperativa komplikationerSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TumörinvasivitetPreoperativ vårdProspektiva studierPatientinflytandeReceptors, EstrogenPatienttillfredsställelseSurvival AnalysisKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".UltraljudsmammografiPerforator FlapSurvival RateTidsfaktorerNeoadjuvant behandlingCellgiftsterapiPostoperativ vårdTranssexualismAge FactorsDuktal karcinomMenopaus: Den sista menstruationsperioden. Ett permanent upphörande av menstruationer sägs föreligga efter 6-12 månaders amenorré (uteblivna menstruationer) hos kvinnor över 45 år. I USA inträder menopausen i allmänhet hos kvinnor mellan 48 och 55 år gamla.Cellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Genetic TestingBröstsjukdomar