Loading...
Bensylalkohol: En färglös vätska med brännande smak och svag lukt. Den används för lokalbedövning, för framställning av andra bensylföreningar, som konserveringsmedel, i parfymtillverkning m m.Bensylalkoholer: Alkoholer som erhålls från arylradikalen (C6H5CH2-) och definieras som C6H5CH2OH. Hit hör också derivat med någon substitution på bensenringen.Bensylföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH2-.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Bensaldehyder: Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.Alkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Mandelsyror: Analoger eller derivat av mandelsyra (alfa-hydroxibensenättiksyra).ToluenAldehydoxidoreduktaserBensylviolett: 1,1´-bis(fenylmetyl)4,4´-bipyridiniumdiklorid. Redoxindikator.Acinetobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier tillhörande familjen Neisseriaceae som förekommer i jord och vatten och med oklar patogenitet.Konserveringsmedel, läkemedel4-nitrofenylfosfatas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av nitrofenylfosfater till nitrofenoler. Vid surt pH är det sannolikt surt fosfatas (EC 3.1.3.2); vid alkaliskt pH är det förmodligen alkalint fosfatas (EC 3.1.3.1). EC 3.1.3.41.Bensaldehyddehydrogenas (NADP+)Alkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Bensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Pseudomonas putidaXylenerAlkoholism: Kronisk sjukdom vars utveckling påverkas av genetiska, psykosociala och miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av oförmåga att styra drickandet, som är betingat av alkoholens beroendeframkallande effek ter, trots insikt om skadeverkningar.Membranfluiditet: Fosfolipidmolekylers rörelse i lipiddubbellagret, beroende på fosfolipidklass, deras fettsyrasammansättning och acylkedjornas omättnadsgrad, kolesterolkoncentration och temperatur.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Hexobarbital: Ett barbiturat med effekt som sömn- eller lugnande medel.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.Fenyletylalkohol: Ett antimikrobiellt, antiseptiskt och desinficerande medel som även används som aromämne och konserveringsmedel i läkemedel och parfymer.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.PseudomonasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Acinetobacter calcoaceticus: En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i jord och vatten. Normalt icke-patogena, men kan orsaka sjukhusinfektioner, framförallt hos försvagade personer.Kloroform: Ett vanligt lösningsmedel för laboratoriebruk. Det användes tidigare som narkosmedel, men har förbjudits för detta ändamål i USA, pga misstänkta cancerframkallande egenskaper.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Difenylhexatrien: Ett fluorescerande ämne som avger ljus endast i bestämda konfigurationer i vissa fettmedia. Det används för studier av membranlipider.