Asthma, Aspirin-InducedAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Magslemhinna: Ytepitelhinnan i magsäcken. Den buktar in i lamina propria och bildar magsäcksgropar. Tubulära körtlar, typiska för de olika magsäcksområdena (kardia-, gastriska och pylorusområdet), mynnar ut i magsäcksgroparna. Magslemhinnan består av flera olika celltyper.Magsår: Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).Etamsylat: Ett derivat av bensensulfonat som används som systemiskt, blodstillande medel.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.16,16-dimetylprostaglandin E2: (5Z,11-alfa,13E,15R)-11,15-dihydroxy-16,16-dimetyl-9-oxoprosta-5,13-dien-1-syra. En syntetisk prostaglandin E-analog som skyddar magslemhinnan, förhindrar sårbildning och främjar läkning av magsår. sk yddseffekten är oberoende av syrahämning. Den har också en kraftigt hämmande effekt på bukspottkörtelfunktioner och tillväxt av experimentella tumörer.Magsårsmedel: Olika preparat med varierande verkningsmekanismer som används för behandling och lindring av magsår och irritationer i mag-tarmkanalen.Gefarnat: En i vatten olöslig terpenfettsyra som används för behandling av mag-tarmsår. Den bidrar till läkning och förbättrad funktionalitet hos slemhinnevävnad.Magsäckssjukdomar: Sjukliga tillstånd i magen.Magsaft: Den vätska som utsöndras av magslemhinnan och som består av saltsyra, pepsinogener, inre faktor, gastrin, slem och bikarbonatjoner.SalicylaterTokoferolerLäkemedelsöverkänslighet: Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.Blödning i mag-tarmkanal: Blödning i någon del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.Kinoloner: En grupp derivat av naftyridinkarboxylsyra, kinolinkarboxylsyra eller nalidixinsyra.Antiastmatiska medel: Läkemedel för behandling av astma.Dinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.TrombocytaggregationshämmareDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Råttor, Sprague-DawleyAstma, ansträngningsutlöst: Astmaanfall till följd av fysisk ansträngning. Anfallen är oftast kortvariga och avklingar spontant. Svårighetsgraden av attackerna är ofta beroende av yttre faktorer i samband med ansträngningen. Ina ndning av kall luft, t ex, förvärrar andnöden, medan varm och fuktig luft kan dämpa eller helt förhindra uppkomsten av astmaanfall.Läkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.TopputandningsflödeAsthma, OccupationalForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Bronkiell hyperreaktivitet: Kraftigare sammandragning av den glatta luftrörsmuskulaturen vid en given retning än vad som är normalt. Detta tillstånd ses hos praktiskt taget alla symtomatiska astmapatienter. Den påtagligaste mani festationen av muskelsammandragningen är minskade luftvägsdimensioner, vilka enkelt kan mätas i samband med lungfunktionstester.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.AndningsljudAllergener: Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.BinjurebarkshormonerHypersensitivity: Förändrad känslighet för ett antigen, vilken kan medföra patologiska reaktioner vid senare exponering för antigenet i fråga.Hypersensitivity, ImmediateAndningsfunktionstesterSnuvaAlbuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.Metakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Rinit, allergisk, perennSpirometriBudesonid: En glukokortikoid för behandling av astma, vissa hudåkommor och allergisk rinit.Eosinofila leukocyter: Granulära (korniga) leukocyter med en kärna som oftast har två lober, sammanbundna med en tunn kromatintråd, och en cellmassa som innehåller grova, rundade och jämstora korn, som låter sig färgas av eosin.Beklometason: En antiinflammatorisk, syntetisk glukokortikoid. Den används lokalt som antiinflammatoriskt medel och som aerosol för behandling av astma.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Leukotrienblockerare: En klass läkemedel som utformats för att förhindra leukotriensyntes eller leukotrienverkan genom att blockera bindning på receptornivå.SprayapparaterHudtester: Epikutan- eller intradermaltest för påvisande av fördröjd eller omedelbar överkänslighet. Testmetoderna används vid diagnosticering av överkänslighet eller bestämning av cellulär immunitet.SjukdomsgradsmåttLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.PrevalensStatus asthmaticusBronksammandragande medel: Medel som får luftrör eller bronkioler att smalna.Airway RemodelingBronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.LuftrörskatarrEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Respiratorisk överkänslighetOvalbuminPyroglyphidaePulmonary Disease (Specialty)VitalkapacitetUpphostningBronkoalveolär sköljvätska: Vätskan som erhålls efter sköljning av lungalveolerna. Den används för undersökning av biokemiska och inflammatoriska förändringar i och effekterna av behandling vid interstitiell lungvävnad.Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.UtandningLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Hosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.YrkessjukdomarEosinofili: Onormal ökning av antalet eosinofila celler i blod, vävnader och organ.Kvalster: Alla leddjur av underklassen Acari, utom fästingar. De är mycket små djur, besläktade med spindlarna, ofta med genomskinliga eller halvgenomskinliga kroppar. De kan vara parasiter hos människor och husdjur och därvid ge olika hudirritationer. Många kvalsterarter är av medicinsk betydelse som parasiter och sjukdomsvektorer. RiskfaktorerMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Luftförorenande ämnenAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Andningsprov: Varje prov utfört på utandningsluft.NedocromilEgenvård: Att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående.Luftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Androstadiener: Derivat av steroiden androstan med två dubbelbindningar var som helst på vilken ring som helst.Dosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Interleukin-13: Ett cytokin från T-lymfocyter som medverkar till tillväxt, isotypväxling hos immunglobuliner och immunglobulinproduktion i omogna B-lymfocyter. Det tycks ha betydelse för regleringen av inflammatoriska reaktioner och immunsvar.AndningssystemetNatriumkromoglikat: Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.Th2-cellerKvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.Patientinformation, principerEtanolaminer: Aminalkoholer innehållande etanolamingruppen (-NH2CH2CHOH) och derivat därav.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Passiv rökningAkutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.PicornaviridaeinfektionerKackerlackor: Insekter av ordningen Blattodae med flera familjer, inklusive Blaberidae, Blattellidae, Blattidae (med den amerikanska kackerlackan Periplaneta americana), Cryptocercidae och Polyphagidae. Kackerlackorna omfattar ca 4000 arter, av vilka endast 1 % återfinns inomhus, och de varierar i storlek från 1 till 10 cm. De flesta är aktiva nattetid.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Toluen 2,4-diisocyanatKroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Puerto RicoAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Adrenergic beta-2 Receptor AgonistsPregnendionerTätortsbefolkningBehandlingsresultatEosinofilt katjonprotein: Ett av flera basiska proteiner som frisätts från cytoplasmakorn hos eosinofiler. Eosinofilt katjonprotein är en cytotoxisk peptid med molekylvikten 21 kD och pI (isoelektrisk punkt) 10,9. Trots att proteinet räknas till RNAs-superfamiljen uppvisar det endast begränsad RNAs-aktivitet.Yrkesmässig exponeringKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Hudinflammation, atopisk: Kronisk, inflammatorisk och genetiskt betingad hudsjukdom, kännetecknad av ökad produktion av reagin (IgE) och ökad benägenhet för allergisk snuva och astma. En ärftligt betingad tendens till att lättare drabbas av klåda föreligger också. Typiska tecken är lichenbildning (röda hudfläckar), fjällning och krustbildning, särskilt i armbågs- och knäveck. Syn. barneksem eller böjveckseksem.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Antiallergiska medel: Preparat som används för behandling av allergiska reaktioner. De flesta verkar genom att hämma inflammatoriska mediatorer.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Interleukin-5: En faktor som främjar differentiering och aktivering av eosinofiler i hematopoesen. Den utlöser även en slutlig differentiering av aktiverade B-celler till Ig-producerande celler.Lungeosinofili: En sjukdom kännetecknad av eosinofilinfiltration i lungorna och blodeosinofili.Andningsorganens slemhinnaLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.RökningRhinovirusSlem: Slemhinnornas sega sekret. Det innehåller mucin, vita blodkroppar, vatten, oorganiska salter och förbrukade celler.Bostäder: Byggnader för människors boende.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.OzonLuftvägssjukdomarFenoterol: En adrenerg beta-2-agonist med luftrörsvidgande egenskaper.Bronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Isocyanater: Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.