Anopheles gambiae: En myggart i släktet Anopheles som utgör den främsta malariavektorn i Afrika.Anopheles: Ett släkte av myggor (Culicidae) som sprider malaria.Resistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Myggbekämpning: Minskning eller reglering av myggförekomst med kemiska, biologiska eller andra medel.Insektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.PyretrinerMalaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.DDT: Insektsmedel av en polyklorförening (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan) som motstår ljus och oxidering. DDT är svårlösligt i vatten, men löser sig i organiska lösningsmedel och kan anrikas i fettvävnad. Dess beständighet har lett till svårigheter att avlägsna rester av medlet ur vatten, jord och livsmedel. I "Fourth Annual Report on Carcinogens" (NTP-85002, 1985) antas medlet kunna vara cancerogent.Entomologi: Läran om insekter.Sjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.PermetrinInsektsbett och insektsstick: Bett och stick orsakade av insekter.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Benin: En republik i Västafrika, söder om Niger och mellan Togo och Nigeria. Landet hette tidigare Dahomey. Ytan är 112 620 km2, och folkmängden uppgår till 6,3 miljoner invånare. Huvudstad är Porto-Novo.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.Kenya: Republik i Mali: Republik i Västafrika, sydväst om Algeriet. Landets yta är 1,24 miljoner km2, och folkmängden uppgår till ca 12 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Bamako.Myggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.Genom, insektPlasmodiumInsektsavvisande medel: Medel som insekter undviker.Plasmodium bergheiBurkina Faso: Republik i Västafrika, gränsande mot Mali och Niger. Ytan är 274 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 11 miljoner invånare. Huvudstaden heter Ouagadougou; officiellt språk är franska.Kamerun: Republik i västra Centralafrika, gränsande till Tchad och Centralafrikanska republiken i öster och Nigeria och Atlanten i väster. Ytan är 475 442 km2, och folkmängden uppgår till ca 14,5 miljoner invå nare. Huvudstaden heter Yaoundé.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.FenylkarbamaterFenitrotion: Ett kolinesterashämmande organotiofosfat som används som insektsbekämpningsmedel.Plasmodium falciparumCulex: Ett myggsläkte tillhörande Culicidae som är vanligt förekommande i tropiska områden. Arter av detta släkte fungerar som vektorer för St. Louisencefalit och många andra sjukdomar hos människor och djur.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Västafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo.OocysterInsecticide-Treated BednetsBefolkningstäthetOvipositionAedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.BeauveriaChromosome InversionDeet: Ett insektsmedel för lokalt bruk som kan irritera ögon och slemhinnor, men inte huden.Luktreceptorer: Proteiner som sticker ut från luktreceptorceller och som specifikt binder doftmolekyler och utlöser svarsreaktioner i nervcellerna. Det stora antalet olika luktreceptorer tycks härröra från ett flertal genfamiljer och underfamiljer snarare än från omordningar i DNA.SenegalAfrikaChromosomes, InsectSeasonsDieldrin: Ett organoklorbaserat insektsmedel som förbjudits i USA. Det har använts för att begränsa spridningen av gräshoppor, spridare av tropiska sjukdomar, termiter (genom direkt tillförsel i marken), och för behandling av frön och växter, ej avsedda för livsmedelsbruk.Ekvatorialguinea: Stat i Västafrika, gränsande till Atlanten i väster, Kamerun i norr och Gabon i öster och söder. Ytan är 28 051 km2, inklusive 5 bebodda öar. Folkmängden uppgår till 498 000 invånare (2002). Huvudstaden heter Malabo.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Guinea: Republik i Västafrika, gränsande mot Atlanten, Guinea Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia och Sierra Leone. Landets yta är 245 857 km2, och folkmängden uppgår till drygt nio miljoner invånare (2003). Huvudstad är Conakry.SporozoiterFalciparummalaria: Malaria orsakad av Plasmodium falciparum. Detta är den svåraste formen av malaria, och den medför den högsta halten parasiter i blodet. Sjukdomen kännetecknas av oregelbundet återkommande feberattacker, som i värsta fall åtföljs av akuta symtom från hjärna, njurar och mag-tarmkanal.Metarhizium: Ett släkte mitosporsvampar i familjen Clavicipitaceae med teleomorfer inom familjen Nectriaceae. Metarhizium anisopliae används i bekämpningsmedel.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ArtsspecificitetElfenbenskusten: Republik i Västafrika, med en yta på 322 500 km2 och en folkmängd som uppgår till 14,6 miljoner invånare (1998). Landet gränsar till Atlanten i söder, till Mali och Burkina Faso i norr, till Liberia och Guinea i väster och Ghana i öster. Huvudstaden heter Abidjan.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.TanzaniaSalivproteiner och peptiderSpottkörtlarMosquito NetsBiologisk skadedjursbekämpningBioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Inseminering: Avsättande av sädesceller i vaginan med målet att åstadkomma befruktning.RegnGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Sängkläder: Textilprodukter för användning som lakan, filtar, örngott och andra överdrag.Propoxur: Ett karbamat för insektsbekämpning. Syn. Aprocarb (varumärke). (o-isopropoxifenyl-N-metylkarbamat, N-metyl-2-isopropoxifenyl-karbamat)NitrilerAlletrin: Syntetiska analoger till de naturligt förekommande insekticiderna cinerin, jasmolin och pyretrin.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.TvätteriverksamhetHemolymf: Den näringsdistribuerande, blod/lymfliknande vätskan hos några ryggradslösa djur.Arthropod AntennaeBefolkningsdynamikPuppPlasmodium cynomolgiDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Angola: Republiken Angola ligger i sydvästra Afrika och gränsar till Kongo, Zambia och Namibia. Folkmängden uppgår till drygt 10,5 miljoner invånare, och landets yta är 1 246 700 km2. Huvudstaden heter Luanda . Det officiella språket är portugisiska.Hemocyter: Alla typer av blodceller, särskilt hos ryggradslösa djur.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Drosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Bostäder: Byggnader för människors boende.PolymeraskedjereaktionLukter: De flyktiga delar av ämnen som uppfattas av luktsinnet.Ghana: Republik i Västafrika, gränsande till Togo i öster, Elfenbenskusten i väster, Burkina Faso i norr och havet (Guineagolfen) i söder. Landet hette tidigare Guldkusten. Landets yta är 239 460 km2 och folkmängden uppgår till ca 20,5 miljoner invånare (2003). Huvudstaden heter Accra.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Sexuellt beteende hos djurKarbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.Gambia: Republik i Västafrika, geografiskt i form av en i öst-västlig riktning utsträckt enklav i Senegal, på båda sidor av Gambiafloden och med västlig gräns mot Atlanten. Landets yta är 11 300 km2, inkl 1300 km2 territorialvatten, och folkmängden 1,5 miljoner invånare. Huvudstad är Banjul.Defensiner: En grupp antibiotiska peptider som påvisats hos människor, djur och växter. De tros ha betydelse som försvarssubstanser vid infektioner, inflammation, sårläkning och förvärvad immunitet. Utifrån disulfidparen på deras typiska sex cysteinrester indelas de i alfadefensiner och betadefensiner.Genuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNASuregadaFuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.CekropinerMikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Burundi: Republik i östra Afrika, gränsande mot Rwanda i norr och Tanzania i söder, som till stora delar utgörs av ett bördigt högplatålandskap. Ytan är 27 800 km2, och folkmängden uppgår till ca 6,5 miljoner invånare. Befolkningen består av hutu (ca 85%) och tutsi (ca 15%). Huvudstaden heter Bujumbura. Huvudspråken är franska, kirundi och swahili.PiperonylbutoxidKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.SekvensinpassningArtförgreningGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Katekoloxidas: Ett enzym tillhörande oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionen mellan katekol och syre, vilken ger bensokinon och vatten. Enzymet består av ett komplex av kopparhaltiga proteiner som verkar ock så på substituerade katekoler. EC 1.10.3.1.Blod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Centralafrika: Det geografiska område av Afrika som omfattar Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tschad, Kongo, Ekvatorialguinea, Gabon och Demokratiska republiken Kongo.Polymorfism, genetisk