Aminosyretransportsystem y+LAminosyretransportsystem y+AminosyretransportsystemAminosyretransportsystem LAminosyretransportsystem, basiskaAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Aminoisosmörsyror: En grupp föreningar som är derivat av 2-amino-2-metylpropansyra.Aminosyretransportsystem AAminosyretransportsystem, neutralaBiologisk transport, aktiv: Förflyttning av ämnen genom cellmembran och epitellager mot en elektrokemisk gradient, på bekostnad av metabolisk energi.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Leucin: En essentiell, grenad aminosyra som är viktig för hemoglobinbildning.Aminosyretransportsystem ASCCD98-antigenerBetaalaninBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Neutrala aminosyror: Aminosyror med oladdade R-grupper eller sidokedjor.Aminosyror, cykliska: En klass aminosyror med sluten ringstruktur.Aminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.NatriumKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.Alanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. 4-klorkvicksilverbensensulfonat: Väteklor(4-sulfonatfenyl)mercurat(1-). Ett cytotoxiskt sulfhydrylreagens som hämmar flera subcellulära metaboliska system och används som ett redskap i cellfysiologi.CD98-antigener, lätt kedjaMembrantransportproteiner: Membranproteiner, vars främsta uppgift är att underlätta transport av molekyler genom ett biologiskt membran. Till denna stora grupp hör proteiner som medverkar i aktiv transport, passiv transport och jonkanaler.Glutamin: En icke-essentiell aminosyra som finns i riklig mängd i kroppsvävnaderna och deltar i många ämnesomsättningsprocesser. Det syntetiseras från glutaminsyra och ammoniak och är den viktigaste kvävekällan i kroppen, och en viktig energikälla för många celler.ProlinLysin: En essentiell aminosyra. Den tillsätts ofta djurfoder.Cystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.FettsyratransportproteinerValinAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Diaminoaminosyror: Aminosyror med två aminogrupper.Leucin-tRNA-ligas: Ett enzym som aktiverar leucin med sitt specifika tRNA. EC 6.1.1.4.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Aminosyretransportsystem, suraMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Sekvenshomologi, aminosyraEtylmaleimid: Ett sulfhydrylreagens med utbredd användning i experimentella, biologiska studier.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Xenopus laevisTryptofanKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.CAT-1-transportörCAT-2-transportörOocyterGlutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.SubstratspecificitetHistidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, budbärarCellinjeCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.TaurocholsyraDikarboxylsyrorRåttor, inavlade stammarRenal aminoaciduri: Nedsatt förmåga till transport av aminosyror i njurkanalerna.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.LAT1: En lätt kedja i CD98-antigen som, när den bildar en heterodimer med den tunga kedjan i CD98-antigen, övergår till ett protein som förmedlar natriumoberoende transport av aminosyror av L-typ.Glycin: En icke-essentiell aminosyra som främst påträffas i gelatin och sidenfibroin och som används terapeutiskt som näringstillskott. Den fungerar även som en snabb, blockerande nervsignalsubstans.p-Chloromercuribenzoic AcidBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Cystinuri: En ärftlig abnormalitet i transporten av dibasiska aminosyror i njurtubuli, vilket leder till omfattande utsöndring av cystin, lysin, arginin och ornitin i urinen.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.CD98-antigener, tung kedjaMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.