Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.RhodiumClick ChemistryAlkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.StereoisomerismMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.PropanolerAzider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.PalladiumCykloparaffiner: Cykliska, alifatiska kolväten, hos vilka tre eller fler kolatomer i varje molekyl är förenade i en ringstruktur, där var och en av ringens kolatomer är bunden till två väteatomer eller alkylgrupper. De enklaste medlemmarna är cyklopropan (C3H6), cyklobutan (C4H8), cyklohexan (C6H12) och derivat av dessa, såsom metylcyklohexan (C6H11CH3).Alkadiener: Acykliska, grenade eller ogrenade kolväten med två kol-kol dubbelbindningar.RuteniumCycloaddition ReactionAminering: Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.IminerIndolizidinerVinylföreningarOrganometallföreningarSilanerOrganiska guldföreningarOrganosilikonföreningarHempa: Ett kemiskt steriliseringsmedel som antas vara cancerframkallande.Isocyanater: Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.DiynesKombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Heterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.