Alfalfamosaikvirus: Typarten av släktet Alfamovirus med icke-beständig överföring via bladlöss.Mosaikvirus: Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.Medicago sativa: En europeisk baljväxt ("alfalfa") av familjen Fabaceae som odlas i stor omfattning som foderväxt. Aminosyran L-canavanin i alfalfa har satts i samband med uppkomsten av systemisk lupus erythematosus (SLE).Ilarvirus: Ett släkte av familjen Bromoviridae som främst angriper vedartade växter. Bland arterna finns tio undergrupper. "Tobacco streak virus" är typarten.Alfamovirus: Ett släkte tillhörande familjen Bromoviridae, med många värdar. Växter, giftigaRNA, viraltTobakPlant Viral Movement ProteinsKapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.ProtoplasterVäxtvirusRNA-replikasKapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.Bromovirus: Ett släkte tredelade växtvirus tillhörande familjen Bromoviridae. TobaksmosaikvirusVirusproteinerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.VirusförökningMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NukleinsyrakonfigurationCucumovirus: Ett släkte växtvirus tillhörande familjen Bromoviridae som infekterar gurkväxter och potatisväxter. Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.ProteinbiosyntesCaulimovirus: En grupp växtvirus som sprids med bladlöss på ett halvpersisterande sätt. Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VäxtsjukdomarComovirus: Ett släkte växtvirus av familjen Comoviridae hos vilka det tudelade genomet är inkapslat i separata ikosaederformade partiklar. Mosaik- och fläcksymtom är typiska, och överföring sker uteslutande via bladätande skalbaggar. Vignabönmosaikvirus (cowpea mosaic virus) är typarten.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Virion3` otolkade områden: Sekvensen vid 3´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Detta område innehåller transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.VäxterRNA-virusPeptidkedjebörjan, translationalTymovirusPotyvirusPotexvirusKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Transkription, genetiskGurk-mosaikvirussatellit: Satellit-RNA (inte satellitvirus) med flera typer. Olika gurk-mosaikvirus kan verka som hjälparvirus för olika typer.RNA, budbärarVäxtbladMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Struktur-aktivitet-relationVacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.