Loading...
Luftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.Aerosoldrivgaser: Drivgaser. Komprimerade gaser eller ångor i en behållare, vilka för med sig andra ämnen ur behållaren när de under tryck passerar öppen ventil. De används för kosmetika, rengöringsmedel, färgspray osv . De kan bestå av t ex butan, koldioxid, kväve och propan.SprayapparaterLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.PartikelstorlekSurt regn: Surt vatten med pH 2.5 till 4.5, som förgiftar ekosystemet och inverkar negativt på växter, fiskar och däggdjur. Det förorsakas av industriella föroreningar, huvudsakligen svavel- och kväveoxider, som släpps ut i atmosfären och återvänder till jorden i form av surt regn.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Inhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Fuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.LuftrörelserLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.SvavelsyrorPuderTeknetium Tc 99m-pentetatLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Rökblandad dimmaMiljöövervakningLuftförorenande ämnenNasal SpraysSkyddsmaskerFiltrering: Ett förfarande för att skilja partiklar från en gas eller vätska, genom att låta dessa passera ett medium som inte släpper igenom de fasta partiklarna.Beklometason: En antiinflammatorisk, syntetisk glukokortikoid. Den används lokalt som antiinflammatoriskt medel och som aerosol för behandling av astma.Dosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.Albuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.MeteorologiVentilationParticulate MatterUtrustningsdesignDry Powder InhalersBronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.Klorfluorkarbonater: En rad kolväten innehållande såväl klor som fluor. Dessa har använts som kylmedia, drivgas, skumbildare, lösningsmedel och brandsläckningsmedel. Då de visat sig reducera ozonlagret i stratosfären har de förbjudits inom många tidigare användningsområden. Välkända varianter är de s k freonerna. Syn. CFC.AndningssystemetAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Begränsning av biologisk fara: Fysiska och biologiska åtgärder mot spridning av potentiellt farliga, biologiskt aktiva ämnen (bakterier, virus, rekombinant DNA osv). Fysisk avgränsning innebär användning av speciell utrustning och särskilda rutiner för att hindra ämnet från att komma ut. Biologisk kontroll innebär användning av immun personal och val av smittämnen och smittbärare som minimerar riskerna om ämnet skulle komma utanför sitt slutna utrymme.Natriumkromoglikat: Ett kromoglicinsyrasalt som verkar genom att hämma utsöndring av kemiska mediatorer (bl a histamin) från aktiverade mastceller. Medlet används för förebyggande behandling av såväl allergisk som ansträngningsutlöst astma, men har ingen effekt vid redan utlöst astmaanfall.Tryckkammare: Behållare för tryckreglering. Trycket i kammaren kan höjas med flera atmosfärer. Tryckkammare används ofta i samband med dykningsaktiviteter och olycksfall i samband med dykning.Dioktylsulfobärnstenssyra: Ett ytaktivt medel, vätmedel och löslighetsförbättrande medel med många användningsområden inom läkemedels-, kosmetika- och livsmedelsindustrin. Det har använts i laxérmedel och som öronvaxlösare. Vanligtvis ges det i form av kalcium-, kalium- eller natriumsalt.DammVindYrkesmässig exponeringHosta: Plötslig och ljudlig utdrivning av luft ur lungorna genom en delvis stängd struphuvudöppning, efter inandning. Hostan är en reaktion på retningar i luftstrupe och luftrör och en skyddsmekanism för att rensa luftvägarna från främmande föremål och sekret.AndningsvårdLuftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.Laboratorieinfektion: Infektioner som förvärvats genom olycksfall vid laboratoriearbete.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.GränsvärdenPentanerKrypton: En ädelgas som finns i atmosfären. Den utgör ett grundämne med kemiskt tecken Kr, atomnummer 36, atomvikt 83,80. Gasen har använts i glödlampor.Biologiska stridsmedelKopiering: Reproduktion av data (t ex text, bilder) till annan plats eller annat medium än originalets (källdata) utan ändring av originaldata.Mukociliär rening: En icke-specifik skyddsmekanism som innebär att slem och andra ämnen transporteras från lungorna genom flimmerhårs- och sekretionsverkan hos luftrörens slemkörtlar. Den mäts in vivo som slemförflyttning, flimmerhårsfrekvens och eliminering av radioaktiva markörer.Munskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.TeknetiumFenoterol: En adrenerg beta-2-agonist med luftrörsvidgande egenskaper.SotIndustrioljor: Oljor som används för industriella eller kommersiella ändamål.Metanklorfluorkarbonater: Olika former av halogenerat metan, med en eller flera klor- och fluoratomer i molekylen. De vanligaste är Freon 11, Freon 12 och Freon 22.Bronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Ipratropium: En muskarinantagonist som är strukturellt besläktad med atropin, men som anses säkrare och mer effektiv vid inandning. Medlet används mot olika luftrörssjukdomar, rinit, och som antiarytmikum.Organiska kemikalierGaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Luftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.MannekängerRymdskeppOvalbuminLäkemedelstillförsel genom näsanFysiska fenomenPasteurellainfektionerFarmaceutisk teknologi: Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.Metallurgi: Läran om framställning, rening och bearbetning av metaller och deras legeringar. Hit hör såväl industriell metallurgi som metallurgisk teknik, som t ex inom odontologin.FysikLuft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.Atropinderivat: Analoger och derivat av atropin.Kol: Ett naturligt bränsle, bestående av bergartsliknande massor av organiskt ursprung, vilka bildats av huvudsakligen växtrester under speciella förhållanden och under lång tid.Bronkoalveolär sköljvätska: Vätskan som erhålls efter sköljning av lungalveolerna. Den används för undersökning av biokemiska och inflammatoriska förändringar i och effekterna av behandling vid interstitiell lungvävnad.Bronkiella provokationstester: Tester som innebär inandning av allergen (i form av dimma eller damm), farmakologiskt aktiva lösningar i sprejform (t ex histamin eller metakolin) eller kontrollpreparat, och därpå följande lungfunkti onsanalys. Sådana tester används för diagnos av astma.NysningInhalationsbehållare: En rad olika behållare att användas tillsammans med inhalationsdoserare. Deras uppgift är att hålla inhalationspreparatet och underlätta för patienten att andas in den bestämda dosen.SnöMycobacterium tuberculosisOzonNational Institute for Occupational Safety and Health (U.S.)Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Kolväten, fluorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller fler väteatomer ersatts av fluor. Hit hör t ex freoner (klor-fluorkarboner; "CFC").OxocinsAndningsfunktionstesterFrystorkning: En metod för vävnadspreparering, där vävnadsprovet fryses och därefter dehydreras vid låg temperatur i vakuum. Metoden används även för torkning av läkemedel och livsmedel.Bronkiell hyperreaktivitet: Kraftigare sammandragning av den glatta luftrörsmuskulaturen vid en given retning än vad som är normalt. Detta tillstånd ses hos praktiskt taget alla symtomatiska astmapatienter. Den påtagligaste mani festationen av muskelsammandragningen är minskade luftvägsdimensioner, vilka enkelt kan mätas i samband med lungfunktionstester.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.MetaproterenolNäsaKemi, organiskModeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Budesonid: En glukokortikoid för behandling av astma, vissa hudåkommor och allergisk rinit.Bronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.BallistikSvaveldioxidSalpetersyraAndningsmekanikTidsfaktorerNanopartiklarBurkholderia malleiTerbutalinMjältbrand: En akut bakterieinfektion orsakad av Bacillus anthracis. Rovdjur kan smittas genom att äta infekterade byten eller kadaver. Människor smittas genom kontakt med infekterade djur eller genom förorenade djurprodukter. Den vanligaste formen hos människa är kutan antrax.TuberkulosvaccinerForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Histamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Teknetium Tc 99m aggregerat albuminAndningsstimulerande medelPlutoniumPolyetyleniminRespiratorisk transportKraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.SolsystemetMetakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Harmful Algal BloomKemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.AndningMaximalt utandningsflöde: Det uppmätta luftflödet under utandning av den första litern efter att de första 200 ml utandats vid bestämning av forcerad vitalkapacitet. Vanliga förkortningar är MEFR, FEF 200-1200, FEF 0.2-1.2.PiperaceaeLungsjukdomarMöss, inavlade BALB CFlygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.Lungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.Tandläkarmottagningar: Hit räknas samtliga utrymmen som ingår i tandläkarmottagningens lokaler.Francisella tularensis: En organism som orsakar tularemi (harpest) hos människor och andra varmblodiga djur.Konvektion: Massrörelse i ett gasformigt, vätskeformigt eller annat plastiskt medium pga densitetsvariationer i mediet, vilka i sin tur beror på temperaturskillnader. Konvektionsrörelserna följer Arkimedes princip, som fastslår att lätta kroppar rör sig uppåt i en tung vätska, och tvärtom. Konvektion spelar en avgörande roll för rörelserna i atmosfären och i jordens inre, under kontinenterna.OrthomyxoviridaeinfektionerHemiterpener: Terpenbyggstenarna med fem kolenheter som fås från mevalonsyra eller deoxixylulosfosfat.Alveolit, exogen allergisk: Tillstånd där inhalation av organiskt damm leder till överkänslighetsreaktioner på alveolnivå tillsammans med produktion av precipitiner.Lungventilation: Den totala volymen gas som andas in eller ut, mätt i liter per minut.Respiratorisk överkänslighetLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.RibonukleosiderModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.HydrodynamicsSulfaterMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.LuftvägssjukdomarBronksammandragande medel: Medel som får luftrör eller bronkioler att smalna.SaturnusDietylentriaminpentaättiksyra: Ett järnkelerande ämne med egenskaper liknande dem hos edetater. Det kan bilda kelat även med andra metaller, som t ex plutonium. Syn. DTPA.TuberkulosVentilation-perfusionskvotPeptonerIsocyanater: Organiska föreningar som innehåller -NCO-radikalen.Lufttryck: Det tryck per ytenhet som luften utövar på varje yta den är i kontakt med. Används huvudsakligen i samband med lufttryck i avgränsade utrymmen.BihålorVitalkapacitetCystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.TemperaturLungblåsor: Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.SvetsningNedocromilGifter från havsorganismer: Gifter som avges från marina växter eller djur. De omfattar specifika, definierade gifter som saknar egna termar, så som de från giftiga fiskar. Hit hör t ex clupeotoxin, pahutoxin, prymnesin och scombrotoxin.VulkanutbrottSerratia marcescensSlem: Slemhinnornas sega sekret. Det innehåller mucin, vita blodkroppar, vatten, oorganiska salter och förbrukade celler.XenonradioisotoperKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.MålarfärgAllergener: Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.Rots: Slemhinneinfektion hos hästar som även kan överföras till människor. Den orsakas av Burkholderia mallei och kännetecknas av såriga luftvägsslemhinnor och hudutslag.PregnendionerSaltlösning, hypertonHarpest: En pestliknande infektionssjukdom hos gnagare, överförbar till människa. Den orskas av Francisella tularensis och utmärks av feber, frossa, värk i huvud och rygg, samt svaghet.SuspensionerKontrollerad miljö: Tillstånd, i vilket utrymmen i sjukhus, laboratorier, bostäder, djurhus, arbetsplatser, rymdfarkoster osv har tekniskt kontrollerade luft- och temperaturförhållanden, belysning, fuktighet, ventilation och andra förhållanden i omgivningen.PyrethrumLungtänjbarhet: Lungornas förmåga att spännas ut under tryck, mätt som lungvolymförändring per tryckenhetsförändring. Detta mått ger inte en fullständig bild av lungans tryck-volymegenskaper, men är icke desto mindre användbart i praktiken som mått på lungans relativa stelhet.LuftvägsinfektionerUtrustning och tillbehör: Alla sorters utrustning, förrådsvaror, apparater, instrument osv som används inom diagnostisk, terapeutisk, kirurgisk, vetenskaplig eller experimentell verksamhet, av såväl engångs- som flergångstyp.PestUtandningHostdämpande medel: Preparat som dämpar hostreflexen. De verkar centralt på det medullära hostcentret. Slemlösande medel, som också används vid hosta, verkar lokalt.Inhalation: Inandning.AvdunstningTuberkulosvaccin: Medel för aktiv immunisering, baserat på en försvagad stam av Mycobacterium tuberculosis var. bovis, och som framkallar immunitet mot mykobakterieinfektioner. Genom sin förmåga att framkalla ospecifik immunitet har vaccinet också användning vid immunterapi av tumörsjukdomar. Kallas även BCG-vaccin.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Hästencefalomyelit, venezuelansk: En form av arbovirusencefalit som är endemisk för Centralamerika och de nordligaste delarna av Sydamerika. Viruset, venezuelansk hästencefalitvirus, sprids till människor och hästar via bett av myggor av flera arter. Hos människor kan infektion vara symtomfri eller påminna om en lindrig influensa. En vanligtvis mild form av hjärninflammation kan förekomma och i ett fåtal fall leda till krampanfall och koma.NäshålaActinobacillus pleuropneumoniae: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba kockformade bakterier som isolerats från lunga och blod. Den orsakar lunginflammation och lungsäcksinflammation hos svin.Lunginflammation: Inflammation i lungorna.Helium: Ett grundämne i form av ädelgas med kemiskt tecken He, atomnummer 2 och atomvikt 4.003. Det är en färglös, luktfri och smaklös gas som inte är brännbar och som inte deltar i förbränning. Gasen upptäcktes först på solen och erhålls numera ur naturgas. Inom medicin används den till att späda ut andra gaser, och av särskilt värde är den tillsammans med syrgas för behandling av vissa fall av obstruktiv lungsjukdom och som bärare av narkosmedel.Legionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Kolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).ToxicitetstesterHästencefalitvirus, venezuelansk: En art av Alphavirus som orsakar encefalomyelit hos människor och hästdjur. Viruset är vanligast i delar av Central- och Sydamerika.PentamidinOptiska processerBakteriologiska teknikerFlyktiga organiska föreningarHästencefalomyelit: En grupp alphavirusinfektioner som drabbar hästar och människor, genom myggbett. Sjukdomstillstånd av denna typ är endemiska för vissa områden i Syd- och Nordamerika. Hos människor varierar symtomen med typ av infektion, från lindriga influensaliknande syndrom till fulminant hjärninflammation.SatellitkommunikationerCitronsyra: En väsentlig intermediär i ämnesomsättningen. Den är en sur förening i citrusfrukter. Salter av citronsyra (citrater) kan användas som antikoagulanter, tack vare sina kalciumkelerande (jonbindande) eg enskaper.Teknetium Tc 99m-svavelkolloidKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.