Adenomatös tjocktarmspolyposproteinAdenomatös tjocktarmspolypos: Ett polypossyndrom med autosomal dominans, i vilket tarmarna innehåller från några få till tusentals adenomatösa polyper. Uppträder ofta i åldrarna 15 till 25 år.APC-gener: Tumörsuppressorgener belägna vid 5q21-området på den långa armen av människans kromosom 5. Mutation hos dessa gener är förenad med familjär kolonpolypos och Gardners syndrom, samt med vissa sporadiska kolorektala tumörer.BetakateninCytoskelettproteiner: Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.Glykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Mikrotubuli: Smala, cylindriska trådstrukturer i cellskelettet hos växt- och djurceller. De består av proteinet tubulin och påverkas av tubulinmodulatorer.Tarmpolyper: Mindre, onormala vävnadsmassor som tränger ut i tarmhåligheten. Polyper sitter fast i tarmväggen antingen med en stjälk eller en bredare bas.Axin ProteinAdenomatösa polyper: Godartade tumörer härrörande från körtelepitel.Tarmpolypos: Utveckling av tarmpolyper. Såväl neoplastiska (adenom och carcinom) som icke-neoplastiska (hyperplastiska, slemhinnepolyper, inflammatoriska och andra) typer finns.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Fibromatos, aggressiv: En barnvariant av desmoidtumörer i eller utanför buken, kännetecknad av fasta, subkutana noduler som växer snabbt var som helst i kroppen, men som inte bildar metastaser. Hos vuxna kallas tumörformen bukfibromatos.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Gardners syndrom: En variant av adenomatös tjocktarmspolypos som orsakas av en mutation i APC-genen på kromosom 5. Den kännetecknas av inte enbart en mångfald tarmpolyper, utan även förekomst av adenomatösa polyper utanför tarmarna: i övre mag-tarmkanalen, ögonen, huden, skallen och ansiktsskelettet, samt som malignitet i andra organ än mag-tarmkanalen.TransaktivatorerTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.PolyperMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Wnt-proteinerKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Bukfibromatos: En förhållandevis stor massa av ganska fast, ärrliknande bindväv till följd av fibroblastverkan, som oftast förekommer i bukmusklerna hos kvinnor som fött barn. Fibroblasterna infiltrerar omgivande muskelvävnad och bindvävshinnor.Människokromosomer, par 5: Ett av de två paren i den andra gruppen (grupp B) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.Germinalcellsmutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i en germinalcellslinje. Mutationer i dessa celler överförs till avkommen, men icke de i somatiska celler.TolvfingertarmstumörerTjocktarmspolyper: Utväxter med eller utan stjälk i tjocktarmens slemhinna.TCF-transkriptionsfaktorerSulindakIleoanal reservoar: Ett kirurgiskt ingrepp för att ersätta grovtarm och ändtarm med en ileoanal rservoar. Hos patienter med tarmsjukdomar som t ex ulcerös kolit undviks med denna metod behovet av ostomi, då behandlingen möjliggör tarmtömning via anus.