Anpassning, fysiologiskAdaptation, OcularAnpassning, biologiskHögt ögontryckEyeToxoplasmos, okulärMörkeradaptationDominans, okulär: Det ena ögats funktionella dominans över eller föredragna utnyttjande framför det andra. Termen avser främst större förmåga i fråga om visuell iakttagelse eller motorisk prestation, och inte skillnad i synskärpa eller bristande funktion hos något av ögonen. Okulär dominans kan ändras genom visuell stimulans och neurotropa faktorer.Albinism, okulär: Albinism som drabbar ögonen, men där pigmenteringen av hud och hår är normal eller endast något försvagad. Den klassiska typen är X-länkad (Nettleship-Falls), men det finns också en autosomal, recessi v form. Abnormaliteterna kan omfatta minskad pigmentering av iris, nystagmus, fotofobi, skelning och nedsatt synskärpa.Ljusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.TonometriOcular Physiologic PhenomenaEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Okulära motilitetsrubbningarHornhinnaEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Intraocular PressureTuberculosis, OcularTårarSynOphthalmic SolutionsEye Infections, Parasitic: Lindriga till svåra infektioner i ögat eller dess angränsande vävnader förorsakade av protozo- eller metazoparasiter.BindhinnesjukdomarEye Infections: Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.Torrögdhetssyndrom: Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.Inflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).NäthinnaFigural eftereffekt: Ett perceptionsfenomen som inom gestaltpsykologin förklaras med att intryck i en del av perceptionsfältet kan påverka uppfattningen i en annan del.Bindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Lågt ögontryckAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.FotostimuleringGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Acklimatisering: Anpassning till en ny omgivning eller till förändring i den befintliga.Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetSynskärpaEye Abnormalities: Medfödda brister i ögats strukturer. Dessa kan vara ärftliga.TidsfaktorerCiliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Främre ögonsegment: Den del av ögongloben som är framför linsen.Blickfixering: Riktning av blicken och inställning av ögonen så att objektbilden hamnar i fovea centralis (centralgropen) i båda ögonen.Biological EvolutionGrön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Choroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Ackommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. ScleraAdministration, OphthalmicFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.Eye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Eye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.Efterbild: Kvardröjande synintryck efter det att källan till synintrycksstimuleringen upphört.BrytningsfelLens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Onchocerciasis, okulärPemfigoid, slemhinna, benignHornhinneepitel: Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.Okulär konvergens: Den sammanfallande ljusbrytningen i ögat.EyelidsKorioretinit: Inflammation i koroidea (åderhinnan) med spridning till näthinnan, som blir svullen och opak. De inflammerade cellerna och exsudatet kan spränga igenom näthinnan och grumla glaskroppen.NärsynthetDental Marginal AdaptationNäthinnesjukdomarLäkemedelstillförsel, lokalHornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.Selection, GeneticGlaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.Oculomotor MusclesSynförmåga, monokulärEye Infections, ViralBlepharitis: Syn. blefarit.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Ljus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Synförmåga, binokulärFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.SkleritFundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.TimololModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Herpeskeratit: En ytlig Herpesvirus hominis-infektion i hornhinnans epitel, kännetecknad av förekomst av små blåsor som kan sjunka ihop och flyta samman till dendritiska sårbildningar (dendritisk keratit).Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ophthalmologic Surgical ProceduresSkelningSynstörningarPupillEye ProteinsSyncentrumSynuppfattningProstaglandiner F, syntetiskaKolobom: Medfödd missbildning av ögat, så att vissa av ögats strukturer saknas pga ofullständig sammanfogning av den intraockulära springan under fosterutvecklingen.Sensorisk deprivationSackaderRörelseuppfattning: Iakttagelse av föremåls rörelse genom synfältet.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Bindhinnetumörer: Cancer i ögats bindhinna.Glasögon: Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.Sensoriska trösklarReflex, vestibulo-okulärGrå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.UveaBrännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.SynfältTårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Psykomotorisk funktionKeratit, dendritisk: En form av herpeskeratit, kännetecknad av små blåsor som sjunker samman och flyter ihop till återkommande dendritiska sårbildningar, typiskt oregelbundna, linjära, förgrenade, med knoppliknande avslutningar.Irisinflammation: Inflammation i regnbågshinnan, kännetecknad av cirkumkornealinjektion, ljusväg, hornhinneutfällningar, sammandragen och trög pupill, samt missfärgning av regnbågshinnan.Uveit, främreFotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.PsykofysikStress, fysiologiskFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Eyelid DiseasesKeratokonjunktivit: Samtidig inflammation i hornhinnan och bindhinnan.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.NäthinnekärlArtsspecificitetModeller, neurologiska: Teoretiska framställningar som efterliknar nervsystemets aktiviteter, processer eller fenomen. I simuleringarna ingår matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Mikroftalmi: Medfödd missbildning eller utvecklngsavvikelse som kännetecknas av onormalt små ögonglober.Hornhinnegrumling: Sjukdomstillstånd i hornhinnans centrala eller perifera delar. Den normala genomskinligheten försämras genom att hornhinnan blir mer eller mindre opak.SynbanorHöjd: Höjd över havet.OrienteringKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Främmande kroppar i ögatOphthalmic ArteryBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.Konserveringsmedel, läkemedelNystagmus, patologiskVariation (Genetics)OrbitTranslationsRotationBindhinneinflammation, allergisk: Inflammation i ögats bindhinna orsakad av överkänslighet för olika allergen. Syn. allergisk konjunktivit.Kemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.SinnesförvrängningBindhinneinflammation, viral: Oftast lindrig inflammation av ögats bindhinna orsakad av olika virusarter. Konjunktiviten kan utgöra en del av en systemisk infektion.TrakomMöss, inavlade C57BLDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Choroiditis: Inflammation i ögats åderhinna (koroidea). Syn. koroidit.Kontaktlinser: Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Dubbelseende: Ett synsymtom som uttrycker sig som så att syncentrum uppfattar ett objekt som två. Symtomet kan hänga samman med sjukdomstillstånd som brytningsfel, skelning, defekter i den okulomotoriska nerven, trokleanerven eller abducensnerven, eller sjukdomstillstånd i hjärnstammen och occipitalloben.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.Biomechanical PhenomenaKatter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Linser: Glasstycken eller stycken av andra genomskinliga material som används för förstoring eller ökad synskärpa.KroppsrörelseMacaca fascicularis: En art apor av släktet Macaca som lever kustnära vid åar och i mangroveträsk på främst öarna kring Malackahalvön.NäthinneinflammationNäthinneartärMönsterigenkännande, visuelltHyperopia: Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).RNA, budbärarSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Hornhinnekant: En ringformad övergångszon, ca 1 mm bred, mellan hornhinnan och ögonglobens bind- och senhinna. Den är rik på blodkärl och deltar i hornhinnans ämnesomsättning. Kanten är oftalmologiskt betydelsefull genom att framträda på ögonglobens yta som en liten fåra, som utgör skiljelinjen mellan den klara hornhinnan och senhinnan.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Climate ChangeReaktionstidGenetic FitnessAxial Length, EyeEye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. MörkerPanuveitNervcellerNäthinnepigmentepitelFluoresceinangiografiEmmetropiaBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Färguppfattning: Den visuella uppfattningen av en viss färgnyans.SynnervspapillEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Eye ManifestationsNeuronal plasticitetEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.Hornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionResultats reproducerbarhetBensalkoniumföreningar: Blandning av alkylbensyldimetylammoniumföreningar. Bensalkon är ett antiseptiskt rengöringsmedel som används i medikament för lokalt bruk, deodoranter, munvatten, som kirurgiskt desinfektionsmedel och som konserveringsmedel i läkemedel och kosmetika.OftalmologiSyntesterFluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.Kulturella karakteristika: Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Choroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Macaca mulatta: En art apor av släktet Macaca som lever i Indien, Kina och andra delar av Asien. Aporna används i stor utstreckning i biomedicinsk forskning och anpassar sig väl till vistelse bland människor.Huvudrörelser: Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor ocg djur.OftalmoskopiBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Immunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Synnerv