5-alpha Reductase InhibitorsAzasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.Finasterid: En oralt aktiv testosteron-5-alfareduktashämmare. Den används som alternativ till kirurgisk behandling av godartad prostatahyperplasi.UrinstämmaProstataförstoring3-Oxo-5-alpha-Steroid 4-DehydrogenaseKolestenon-5-alfareduktas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av föreningar innehållande 5-alfakolestan-3-on till kolest-4-en-3-on-derivatet. Enzymet spelar en stor roll i omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och progesteron till dihydroprogesteron. EC 1.3.1.22.Hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Oxidoreductases Acting on CH-CH Group DonorsAldehydreduktas: Ett enzym som reversibelt katalyserar oxidation av en aldos till en alditol. Det har specificitet för många aldoser. EC 1.1.1.21.SimvastatinLovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. PravastatinHydroximetylglutaryl-CoA-reduktaser: Enzymer som katalyserar den reversibla reduktionen av alfakarboxylgruppen hos 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A till att ge mevalonsyra. EC 1.1.1.34.RodaninHeptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.RibonukleotidreduktaserImidazolidiner: Föreningar baserade på reducerade imidazoliner utan dubbelbindningar i ringen.Mevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.NitratreduktaserPyrrolerFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.SorbitolSugar Alcohol DehydrogenasesGlutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Cytokrom-B(5)-reduktasNitritreduktaserFluorbensenerOxidoreduktaserFMN-reduktasTioredoxin-disulfidreduktasKolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.NADPH-ferrihemoproteinreduktas