Kinoloner: En grupp derivat av naftyridinkarboxylsyra, kinolinkarboxylsyra eller nalidixinsyra.4-kinolonerAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Fluorokinoloner: En grupp kinoloner med åtminstone en fluoratom och en piperazinylgrupp i molekylen.Ciprofloxacin: Ett antibiotiskt preparat av karboxifluorkinolintyp med verkan mot ett stort antal olika mikroorganismer. Medlet har använts med framgång och med god säkerhet för behandling av resistenta luftvägs-, h ud-, skelett-, led-, mag/tarm- och urogenitala infektioner.NasturtiumOfloxacinMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).NorfloxacinTopoisomerase II InhibitorsDNA-gyras: Ett bakteriellt DNA-topoisomeras II som katalyserar ATP-beroende delning av båda DNA-strängar, genomföring av obrutna strängar genom brottsstället och återförening av de delade strängarna. Gyras binder till DNA i form av en heterotetramer bestående av två A- och två B-underenheter. I närvaro av ATP kan gyras omvandla vilande, cirkelformat duplex-DNA till en superspiral. I frånvaro av ATP försätts DNA i superspole i vilotillstånd av DNA-gyras. EC 5.99.1.3. Syn. DNA topoisomeras (ATP-hydrolyserande).DNA-topoisomeras IV: Ett bakteriellt DNA-topoisomeras II som katalyserar ATP-beroende delning av båda DNA-strängar, genomföring av hela strängar genom brottställena och återförening av de uppdelade strängarna. Topoisomeras IV binder till DNA i form av 2 parC- och 2 parE-underenheter. Enzymet är ett länkbrytande enzym som särar på sammankopplade dotterkromosomer efter DNA-replikation. EC 5.99.1.3Enoxacin: Ett bredspektrumantibiotikum bestående av 6-fluoronaftyridinon (fluorokinoloner) och strukturellt besläktat med nalidixinsyra.KinolinerAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.NalidixinsyraLevofloxacinLäkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).DNA-topoisomeraser, typ II: DNA-topoisomeraser som katalyserar ATP-beroende klyvning av båda DNA-strängar, genomföring av de obrutna strängarna genom brottpunkten och återförening av de kluvna strängarna. Dessa enzymer relaxerar superhelixvindlingarna och frigör en duplex-DNA-knutring. EC 5.99.1.3.PefloxacinAzaföreningarLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Fleroxacin: Ett fluorokinolon med bredspektrumantibiotisk verkan. Medlet hämmar effektivt DNA-gyrasets tätpackande funktioner.Superhelix-DNA: Ringformat, supertvinnat duplex-DNA som isolerats från virus, bakterier och mitokondrier. Denna superhelixform av DNA har tillgång till fri energi. Under transkriptionsfasen är omfattningen av RNA-initiering proportionell mot superhelixgraden hos DNA:t.OxolinsyraKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Staphylococcus aureusDermatit, fototoxisk: En icke-immunologisk, kemiskt framkallad ljusöverkänslighet som ibland ger upphov till vesikulärt eksem. Den åtföljs av hyperpigmentering och deskamation (avlossning) av ljusexponerade hudytor. Syn. fototoxiskt eksem.Streptococcus pneumoniaeGrampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.Läkemedelsmultiresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel samtidigt. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Makrolider: En grupp makrocykliska föreningar som bildas genom kedjeförlängning av flera propionater och cykliseras till en stor, (vanligen 12-, 14-, 16-) ledad laktonmolekyl. De är ofta glykosylerade. Många av dem är antibiotiska.Gramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.OxazinerBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Klopidol: Ett mycket effektivt medel mot koccidier hos fjäderfä.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.NovobiocinPseudomonas aeruginosaMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Bartonella bacilliformisEvodia: Ett växtsläkte inom familjen Rutaceae som används i kinesisk växtmedicin (naturläkemedel, kinesiska). Ur frukten från E. ruticarpa erhålls evodiamin och andra kinazolinalkaloider (kinazoliner).Mycobacterium fortuitumStruktur-aktivitet-relationLäkemedelsmultiresistens: Samtidig resistens mot flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel.TetracyklinerBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.OrnidazolAminoglykosider: En grupp bredspektrumantibiotika som framställs ur strålsvampar.Cefalosporiner: En grupp bredspektrumantibiotika som först isolerades från Cephalosporium acremonium, en svamp i medelhavsområdet. De innehåller en betalaktamdel, tia-azabicyklo-oktenkarboxylsyra, även kallad 7-amino cefalosporansyra.Neisseria gonorrhoeaeTopoisomerase InhibitorsBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Bakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.BetalaktamerBakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Trimetoprim-sulfametoxazolkombinationQuinazolinonesPlasmiderKloramfenikol: Ett antibiotikum som isolerades från Streptomyces venequelae i 1947, men som nu framställs syntetiskt. Det har förhållandevis enkel struktur och var det första bredspektrumpreparat som upptäcktes. Det har sin verkan genom att störa den bakteriella proteinsyntesen och är huvudsakligen bakteriostatiskt.KinolizinerBronkit, kroniskLaktamer: Cykliska amider som bildas ur aminokarboxylsyror genom förlust av vatten. Laktimer är enolformer av laktamer.Bacteroides fragilis: Gramnegativ bakterie i den lägre tarmkanalen hos människa och djur. Den är den vanligast förekommande anaeroba bakterien vid mjukdelsinfektioner hos människor.Enterobacteriaceae: En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.SOS-respons (Genetik)Mycobacterium avium-komplexKolibakterieinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakteriearten Escherichia coli (E. coli).UreaplasmaImipenem: Halvsyntetiskt tienamycin med ett brett antibiotiskt verkningsspektrum mot gramnegativa och grampositiva aeroba och anaeroba bakterier, inkl. många multiresistenta stammar. Det är motståndskraftigt mot betalaktamaser. Kliniska studier har visat god effekt vid behandling av olika infektioner i kroppen. Effekten förstärks vid samtidig behandling med cilastatin, en njurdipeptidashämmare.Stenotrophomonas maltophiliaMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.PenicillinresistensKlebsiella pneumoniae: Gramnegativa, orörliga, kapslade och gasproducerande stavbakterier som är utbredda i naturen och förknippade med urinvägs- och luftvägsinfektioner hos människor.Läkemedelsanvändning: Rapporterad förbrukning av läkemedel enligt sjukhusutredningar och andra statistiska utredningar, marknadsanalyser osv. Termen omfattar även lagerhållning, hamstring och patientanvändning.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.MycobacteriumSpiroföreningarViridans streptococciEnterobacter cloacae: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba stavbakterier som finns i vatten, avlopp, jord, kött, sjukhusmiljöer, och som kommensaler i hudens och tarmarnas mikroflora hos människor och djur.Erytromycin: Ett bakteriostatiskt, antibiotiskt ämne som produceras av Streptomyces erythreus. Erytromycin A anses vara den beståndsdel som har störst verkan. Hos känsliga organismer hämmar det proteinsyntesen genom att binda till 50S-ribosomala underenheter. Denna bindning blockerar peptidyltransferasaktiviteten och stör överflyttning av aminosyror under translationsprocessen och proteinsammansättningen.UrinvägsinfektionerRifampinKlindamycin: Ett antibakteriellt medel, som utgörs av en halvsyntetisk analag till linkomycin.BetalaktamaserSalmonella paratyphi ACitrobacter: Ett släkte gramnegativa, stavformade enterobakterier som kan använda citrat som enda kolkälla.Enterobacteriaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae.Hudsjukdomar, infektiösa: Hudsjukdomar som beror på infektioner av bakterier, svampar, parasiter eller virus.Cilastatin: Cilastatin hämmar njurenzymet dehydropeptidas-I och leukotien D4-dipeptidas. Eftersom imipenem, ett antibiotikum, hydrolyseras av dehydropeptidas-I, som finns i njurrörens borstbräm, ges cilastatin ti llsammans med imipenem för att öka dess effekt. Preparatet hämmar också omsättningen av leukotrien D4 till leukotrien E4.Mycoplasma pneumoniae