4-hydroxybensoat-3-monooxygenas: Ett flavoprotein som katalyserar syntesen av protokatekusyra (3,4-dihydroxybensoesyra) från 4-hydroxybenzoat i närvaro av molekylärt syre. EC 1.14.13.2.OxygenaserHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Kynurenin-3-monooxygenas: Ett NADPH-beroende flavinmonooxygenas som har avgörande betydelse i tryptofankatabolismen, genom att katalysera hydroxyleringen av L-kynurenin till 3-hydroxi-L-kynurenin och NADP. EC 1.14.13.9.Methylococcaceae: En familj gramnegativa, aeroba bakterier som lever av organiska enkelkolföreningar. De har påvisats i jord och vatten.Methylococcus capsulatus: En art av Methylococcus som bildar kapslar och har förmåga till autotrof koldioxidfixering.Butaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Methylosinus trichosporium: En art av Methylosinus som har förmågan att bryta ned trikloretylen och andra organiska miljögifter.Kamfer-5-monooxygenas: Ett monooxygenas-hemtiolat (cytokrom P-450) med kamfer bundet till den aktiva platsen. Det verkar som slutmonooxygenas i d-kamfer-monooxygenassystemet, i, och katalysen sker i närvaro av putidaredoxin, putidaredoxinreduktas och molekylärt syre. Enzymet kodas av CAMC-genen och kallas även CYP101. Under anaeroba förhållanden reducerar detta enzym de polyhalogenerade föreningar som bundits till kamferbindningsstället. Det är dessutom det enda cytokrom P-450-enzymet med känd kristallstruktur. Det har kristalliserats ur bakterier. EC 1.14.15.1.NitrosomonasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.Oxidation-reduktionAlkan-1-monoxygenasPseudomonasBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Bensydamin: 1-bensyl-3-(3-dimetylamino)propoxi-1H-indazolmonohydroklorid. Ett smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriskt medel som används för att minska postoperativa och posttraumatiska smärtor oc h ödem och påskynda läkning. Det används också lokalt för behandling av reumatiska åkommor och inflammationer i mun och svalj.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Tyrosin 3-monooxygenasSkvalenmonooxidasHydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.FMN-reduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasAmidinlyaser: Dessa enzym katalyserar elimineringen av ammoniak från amidiner, med bildande av en dubbelbindning. EC 4.3.2.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.FlavinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.OxidoreduktaserRhodococcusFenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.TrikloretylenToluenLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.SubstratspecificitetMethylocystaceae: En familj gramnegativa, metanotrofa bakterier i ordningen Rhizobiales, avlägset besläktade med kvävefixerande och fototrofa bakterier.Gramnegativa aeroba bakterier: En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.BeijerinckiaceaeKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Pseudomonas putidaAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.NADPOxidoreduktaser, O-demetylering7-alkoxykumarin 0-dealkylas: Ett läkemedelsmetaboliserande enzym i lever-, livmoder- och tarmmikrosomer som omsätter 7-alkoxykumarin till 7-hydroxykumarin. Enzymet är beroende av cytokrom P450. EC 1.14.13.- .Pseudomonas mendocina