Loading...


2-acetylaminofluoren: En leverkarcinogen vars verkningsmekanism innebär N-hydroxylering till arylhydroxamsyra följt av enzymatisk sulfonering till sulfoxyfluorenylacetamid. Den används för att studera de karcinogena och mu tagena egenskaperna hos aromatiska aminer.Hydroxiacetylaminofluoren: Ett N-hydroxilerat derivat av 2-acetylaminifluoren som visat cancerframkallande verkan.Acetoxyacetylaminofluoren: Ett alkylerande medel som bildar DNA-addukter vid position C-8 i guanin, vilket medför enkelsträngsbrott. Det har visat karcinogen verkan.Fluorener: En grupp difenylenmetanderivat.Cancerframkallande ämnenLevertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.Råttor, inavlade F344Dietylnitrosamin: Ett nitrosaminderivat med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.Biotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Gammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.CancerförstadierMutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Benspyrenhydroxilas: Ett läkemedelsmetaboliserande cytokrom P-448 (P-450) enzym som katalyserar hydroxileringen av benspyren till 3-hydroxibenspyren i närvaro av reducerat flavoprotein och molekylärt syre. Det verkar ocks å på vissa antracenderivat. EC 1.14.14.1.p-dimetylaminoazobenzenDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Nitroanisol O-demetylasBenspyren: Syn. bensopyren. En starkt mutagen och kancerogen substans i vår miljö. Den utgör bl a en beståndsdel i tobaksrök.Metyldimetylaminoazobensen: En mycket kraftig levercarcinogen.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Lipotropa medel: Endogena faktorer eller läkemedel som verkar på fettomsättningen genom att påskynda bortforslandet eller minskningen av leverns fettförråd.4-hydroxyaminokinolin-1-oxid: N-hydroxy-4-kinolinamin-1-oxid. En kraftig mutagen och karcinogen. En reduktionsprodukt av 4-nitrokinolin-1-oxid. Den binder till nu kleinsyror och inaktiverar såväl bakterier som bakteriofager.Aldrin: Ett mycket giftigt ämne som tidigare använts för insektsbekämpning.Benspyrener: En klass kemiska substanser med en antracenring kopplad till en naftalenring.Råttor, inavlade stammarLeverregenerationDeoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.PolydeoxiribonukleotiderDNA-reparation: Rekonstruktion av en sammanhängande, dubbelsträngad DNA-molekyl utan felparning utifrån en molekyl med skadade områden. De viktigaste typerna av reparationsmekanismer är: excisionsreparation, där defekta områden i en sträng tas ut och återsyntetiseras med hjälp av den information som de komplementära basparen i den hela strängen innehåller; ljusåteraktiveringsreparation, som innebär att de nedbrytande och mutagena effekterna av UV-strålning elimineras; samt postreplikationsreparation, där de primära skadorna inte repareras, men där gapen i en dotterdubbelsträng fylls med delar av den andra, oskadade duplexdottern. Excisionsreparation och postreplikationsreparation kallas ibland för "mörk reparation", eftersom de inte kräver ljus.Aminobifenylföreningar: Bifenylföreningar med en eller flera aminogrupper i någon position.SvavelsyrorMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.DNA-replikation: Mångfaldigande av en DNA-molekyl.Aminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Metylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Nitrofenoler