2-acetolaktatmutas: Ett enzym som ingår i biosyntesen av isoleucin och valin. Det förvandlar 2-acetolaktat till 3-hydroxy-2-oxo-isovalerat. Det medverkar också till att bilda 2-hydroxy-2-oxo-3-metylvalerat av 2-hydroxy-2 -acetobutyrat. EC 5.4.99.3.Acetolaktatsyntas: Ett flavoprotein som katalyserar bildandet av acetolaktat från 2 mol pyruvat vid biosyntesen av valin och bildandet av acetohydroxybutyrat från pyruvat och alfa-ketobutyrat vid biosyntesen av isoleuci n. EC 4.1.3.18.Metylmalonyl-CoA-mutas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA genom förflyttning av karbonylgruppen. Det kräver ett kobamidkoenzym. En blockering av denna enzymatiska omvandling leder till ämnesomsättningssjukdomen metylmalonaciduri. EC 5.4.99.2.Fosfoglyceratmutas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av 2-fosfo-D-glycerat till 3-fosfo-D-glycerat. EC 5.4.2.1.Oxo-syra-lyaserBisfosfoglyceratmutas: Ett enzym som katalyserar överföringen av fosfat från C-3 i 1,3-difosfoglycerat till C-2 i 3-fosfoglycerat, varvid bildas 2,3-difosfoglycerat. EC 5.4.2.4.Växtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.SulfonylureaföreningarIsoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.Acetoin: 3-hydroxy-2-butanon. En jäsningsprodukt. Det utgör en del av butanediolcykeln i mikroorganismer. Hos däggdjur oxideras det till koldioxid.ValinPontederiaceaeAminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.HerbicidresistensTiaminpyrofosfatHydroxibutyrater: Salter och estrar av hydroxismörsyra.Intramolekylära transferaser: Enzymer av isomersklass som katalyserar överföringen av acyl-, fosfo-, amin- eller andra grupper från en position inom en molekyl till en annan. EC 5.4.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.Kobamider: Vitamin B12-koenzymanaloger.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.PyrodruvsyraButyrater: Salter och estrar av smörsyra.