2,4-diklorfenoxiättiksyra: (2,4-diklorfenoxy)ättiksyra. Ett växtgift med irriterande effekter på ögat och det gastrointestinala systemet.Växtgifter: Bekämpningsmedel mot oönskad vegetation, ogräs osv.2-metyl-4-klorfenoxiättiksyraBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.2,4,5-triklorfenoxiättiksyra: (2,4,5-triklorfenoxy)ättiksyra. Ett växtgift med kraftigt irritera nde egenskaper. Användning av detta medel på odlad mark har förbjudits.Alcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.NaftalenättiksyrorCupriavidus necatorKlorbensoater: Bensoesyra eller bensoesyraestrar med en eller flera kloratomer.HerbicidresistensDelftia acidovorans: En allmänt utbredd, gramnegativ stavbakterie som tidigare kallades Pseudomonas acidovorans (Pseudomonas acidivorans). Den skiljer sig från övriga Comamonasarter genom sin förmåga att nyttja bensoat som kolkälla.IndolättiksyrorKlorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Glykolater: Salter av glykolsyra (hydroxiättiksyra).PropanilTillväxtregulatorer, växterJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Jordförorenande ämnenBekämpningsmedelPlant Somatic Embryogenesis TechniquesGramnegativa aeroba bakterier: En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Gravitropism: Den gravitationsstyrda tillväxtriktningen hos växter, vilken medför att rötter växer nedåt, med dragningskraften (positiv gravitropism), medan groddblad och skjälk växer uppåt, mot dragningskraften (negativ gravitropism), oberoende av växtens läge. Växthormonerna auxin, abskisinsyra och gibberelliner, samt kalcium, tycks ha viktiga funktioner i växternas gravitropiska orienteringsförmåga.Oxygenaser