11-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 111-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 217-hydroxisteroiddehydrogenaser: En enzymklass som katalyserar oxidation av 17-hydroxysteroider till 17-ketosteroider. EC 1.1.-.Hydroxisteroiddehydrogenaser: Enzymer i oxidoreduktasklassen som katalyserar dehydrogenering av hydroxisteroider. EC 1.1.1.-.3-hydroxysteroiddehydrogenaser: Katalyserar oxidation av 3-hydroxysteroider till 3-ketosteroider.ProgesteronreduktasKortisonreduktas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.Kortison: En naturligt förekommande glukokortikoid. Den har använts i ersättningsterapi vid binjuresvikt och som antiinflammatoriskt medel. Kortison i sig är ett overksamt ämne, men det omvandlas i levern till den verksamma metaboliten hydrokortison.Estradiol Dehydrogenases: Enzymer som katalyserar oxidation av östradiol vid 17-hydroxylgruppen i närvaro av NAD+ eller NADP+, vilket ger östron och NADH eller NADPH. 17-hydroxylgruppen kan antingen vara i alfa- eller betakonfigurationen. EC 1.1.1.62.Steroidisomeraser20-hydroxisteroiddehydrogenaser: Katalyserar oxidation av 20-hydroxysteroider till 20-ketosteroider. Innehåller EC 1.1.1.149 och EC 1.1.1.53.Karbenoxolon: Ett ämne från lakritsrot, som används för behandling av sår i mag-tarmkanalen, särskilt magsår. Antidiuretiska biverkningar är vanliga, men i övrigt har medlet låg toxicitet.Kolhydratdehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidationen av kolhydraters hydroxylgrupper till ketosockerarter, aldehyd eller lakton. Alla acceptorer utom molekylärt syre är tillåtna. EC 1.1.1.; EC 1.1.2.; EC 1.1.99.Mineralkortikoidreceptorer: Cytoplasmaproteiner som specifikt binder mineralkortikoider och förmedlar deras effekter på cellerna. Receptorn med ligand verkar inom cellkärnan för att utlösa transkription av specifika DNA-segmant. Mineralkortikoider uppkallades efter sin verkan på extracellulära elektrolytkoncentrationer. Det viktigaste exemplet är aldosteron.Kolesterolmonooxygenas (som spaltar sidokedja): Flerenzymskomplex, nödvändigt för omvandlingen av kolesterol till gonad- och binjurebarkshormoner. Det katalyserar sidokedjespjälkningen av C27-kolesterol till C21-pregnenolon i närvaro av syre och NADPH-ferrihemoproteinreduktas. Enzymet är en produkt av CYP11A1-genen och katalyserar brytningen mellan C20 och C22. Komplexet innehåller cytokrom P-450, ett flavoprotein, ett icke-hemjärnprotein och NADPH. EC 1.14.15.6.TetrahydrokortisolSteroid-17-alfa-monooxygenas: EC 1.14.99.9HydrokortisonLeydigceller: Steroidproducerande celler i testiklarnas interstitiella vävnad. De regleras av hypofyshormoner, luteiniserande hormoner eller interstitialcellstimulerande hormon. Testosteron är det huvudsakliga androgena hormonet som produceras.Hydroxiprostaglandindehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av hydroxylgrupperna i prostaglandiner. EC 1.1.1.-.Glycyrretinsyra: En oljesyra från Glycyrrhiza (lakritsrot) med antiallergiska, antibakteriella och antivirala egenskaper. Den används lokalt mot hudinflammationer och oralt för sina elektrolytreglerande aldosteroneffekter.DehydroepiandrosteronPregnenolonGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.L-laktatdehydrogenasAlkoholdehydrogenas: Ett enzym som reversibelt katalyserar slutsteget i alkoholjäsning genom reduktion av aldehyd till alkohol. När det gäller etanol, så reduceras acetaldehyd till etanol i närvaro av NADH och väte. Enzym et är ett zinkprotein med verkan på primära och sekundära alkoholer hemiacetaler. EC 1.1.1.1.Androstenoler: Omättade androstaner som substituerats med en eller flera hydroxylgrupper i någon position i ringsystemet.Alkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Kortikosteron: En binjurebarksteroid med svag, men betydelsefull verkan som mineralkortikoid och glukokortikoid.Hydroxiprogesteroner: Metaboliter eller derivat av progesteron, med hydroxylsubstitutioner i olika positioner.TetrahydrokortisonAndrostendion: En androgen steroid från testiklarna, binjurebarken och äggstockarna. Den förekommer naturligt som 4-delta-androstendion och 5-delta-androstendion. Androstendioner kan omvandlas till testosteron och a ndra androgener.NADPMineralkortikoider: En grupp kortikosteroider som främst förknippas med vätske- och elektrolytbalansen. Detta åstadkoms genom verkan på jontransport i njurkanalerna, som leder till retention av natrium och avsöndring av kalium. Mineralkortikoidutsöndringen i sin tur regleras av plasmavolym, serumkaliumhalt och angiotensin II.Glukokortikoidreceptorer: Cytoplasmaproteiner som specifikt binder glukokortikoider och förmedlar deras cellulära verkan. Glukokortikoidreceptor-glukokortikoidkomplexet verkar i cellkärnan genom att utlösa transkription av DNA. Glukokortikoider har fått sin benämning pga sin verkan på blodsockerhalten, men de spelar lika stor roll i omsättningen av protein och fett. Kortisol är ett viktigt exempel.TestosteronSteroiderNADProgesteronDihydrotestosteronAromatas: Ett enzym som konverterar androgener till östrogener genom desaturering av steroidens A-ring. Enzymkomplexet finns i de östrogenproducerande cellernas endoplasmatiska retikel, i äggstockarna, placenta n, Sertoli- och Leydigcellerna, i fett- och hjärnvävnad. Det utgörs av två komponenter: aromatascytokrom P-450 och NADPH-cytokrom P-450-reduktas. EC 1.14.13.-.RNA, budbärarGlyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: Enzymer som katalyserar dehydrogeneringen av glyceraldehyd-3-fosfat. Det finns flera typer av glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenaser: fosforylerande och icke-fosforylerande, sådana som omvandlar väte till NADP och sådana som omvandlar väte till NAD. EC 1.2.1.9; EC 1.2.1.12; EC 1.2.1.13.Ketosteroider: Steroidderivat som bildas genom oxidation av en metylgrupp på sidokedjan eller en metylengrupp i ringskelettet i en ketonstruktur.Androsteron: En av de manliga könshormonerna.Estrone: En metabolit av östradiol med svagare biologisk verkan. Den finns i urin från gravida kvinnor och dräktiga ston, i moderkakan hos kvinnor, samt i urin från tjurar och hingstar. Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.SAME: En ärftlig sjukdom kännetecknad av högt blodtryck redan i barndomen, hypokalemisk alkalos, och svag utsöndring av renin och aldosteron. Tillståndet beror på en defekt i den enzymatiska verkan av 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2, som medför otillräcklig omvandling av kortisol till kortison. Ansamlingen av oomvandlat kortisol till nivåer som stimulerar mineralkortikoidreceptorer ger sken av överskott av mineralkortikoider.Aldehyddehydrogenas: Ett enzym som oxiderar aldehyd i närvaro av NAD+ och vatten till en syra och NADH. EC 1.2.1.3.TestikelGlutamatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-glutamat och vatten till 2-oxoglutarat och NH3 under närvaro av NAD+. EC 1.4.1.2.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Glukosfosfatdehydrogenas: Ett NADP-enzym (glukos-6-fosfat-1-dehydrogenas) som katalyserar följande reaktion: D-glukos-6-fosfat + NADP+ = D-glukono-1,5-lakton-6-fosfat + NADPH + H+. Brist på enzymet leder till svår hemolytisk anemi. EC 1.1.1.49.20-alfa-Dihydroprogesteron: 20-alfa-hydroxipregn-4-en-3-on. Ett naturligt förekommande progesteronderivat med progestogen effekt.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Peroxisomal Multifunctional Protein-2Lakritssyra: Ett vanligt antiinflammatoriskt ämne som utvinns ur lakritsrot. Det metaboliseras till glycyrretinsyra, som blockerar 11-betahydroxisteroid-dehydrogenas och andra enzymer som ingår i omsättingen av kortikosteroider. Därför har syran, som är den söta huvudbeståndsdelen i lakrits, undersökts för sin förmåga att ge upphov till hypermineralkortikoidism med natriumretention och kaliumförlust, ödem, sänkt blodtryck, samt undertryckande av renin-angiotensin-aldosteronsystemet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.3-hydroxiacyl-CoA-dehydrogenaser: Enzymer som reversibelt katalyserar oxidation av 3-hydroxyacyl CoA till 3-ketoacyl CoA i närvaro av NAD. De är nyckelenzymer vid oxidation av fettsyror och i mitokondriernas fettsyrasyntes. EC 1.1.1.3 5.Isocitratdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar omvandlingen av isocitrat och NAD+ till 2-ketoglutarat, koldioxid och NADH. Det finns i cellers mitokondrier. Enzymet kräver Mg2+ och Mn2+; det aktiveras av ADP, citrat och Ca2+, och hämmas av NADH, NADPH och ATP. Reaktionen är det avgörande, hastighetsreglerande steget i citronsyracykeln. EC 1.1.1.41.17-alfa-hydroxipregnenolonMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.17-hydroxiprogesteron: Ett hydroxyprogesteron med ungefär samma medicinska användning som progesteron.TekacellerGulkropp: Den gula, körtelliknande massa som bildas i äggstocken när en follikel brustit och släppt sin äggcell, och som avsöndrar progesteron.Aldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.OxidoreduktaserDihydrolipoamiddehydrogenasOvarySteroider, bromeradeSubstratspecificitet20-alfa-hydroxisteroiddehydrogenasSuccinatdehydrogenasAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.L-iditol-2-dehydrogenas3-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase (B-Specific)Androgener: En klass sexhormoner förknippade med de sekundära manliga könsegenskaperna, med spermaproduktion och könsdifferentiering. Förutom att förstärka virilitet och könsdrift ökar de också retentionen av kvä ve och vatten, och stimulerar tillväxt av skelettet.Granulosaceller: Stödceller för den blivande äggcellen i äggstocken. De kommer från gonadvallens embryohåleepitel. Granulosaceller bildar ett enkelt skikt runt oocyten i den ursprungliga äggstocksfollikeln och utvecklas till att bilda det flerskiktade cumulus oophorus (stödcellslagret) runt ägget i Graafs follikel. Till granulosacellernas huvuduppgifter hör att producera steroider och LH-receptorer.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Cyproteron: Ett androgenmotverkande medel, som i form av acetat (cyproteronacetat) även har progestogena egenskaper. Preparatet används mot hypersexualitet hos män, för lindring vid prostatacancer och, i kombination med östrogen, för behandling av svår akne och hirsutism (kraftig hårväxt) hos kvinnor.EnzymhämmareBinjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Glycerol-3-fosfatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar reaktionen sn-glycerol-3-fosfat + acceptor = glyceronfosfat + reducerad acceptor. EC 1.1.99.5.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Follikulär cysta: Cysta som bildats pga tillslutning av utförselgången för en äggblåsa eller liten körtel.Steryl-sulfatasGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Hydroxisteroider: Steroider som fått väteatomer ersatta med hydroxigrupper, antingen i ringstommen eller på någon sidokedja.LH-receptorer: De proteinkomplex eller molekylställen på könscellernas ytor och cytoplasma som binder luteiniserande eller koriogonadotropa hormoner och därmed får könscellerna att syntetisera och utsöndra könshormoner. Hormon-receptorkomplexet innesluts från plasmamembranet och sätter igång steroidsyntesen.Cyproteronacetat: Ett medel med androgenmotverkande och progestogena egenskaper. Det binder kompetitivt med dihydrotestosteron vid androgenreceptorställen.KoriongonadotropinGlycyrrhiza: Ett släkte (lakritsrot) av ärtväxter vars rötter ger glycyrretinsyra och derivat av denna, t ex karbenoxolon. Ur rötterna av G. glabra (vanlig lakritsrot/spansk lakritsrot) framställs lakrits, som används som smakämne i läkemedel och sötsaker. Lakritsförgiftning yttrar sig som hypokalemi.Kortodoxon: 17,21-dihydroxipregn-4-en-3,20-dion. En 17-hydroxikortikosteroid med glukokortikoid och antiinflammatorisk verkan.Glukos-1-dehydrogenas: Ett glukosdehydrogenas som katalyserar oxidation av beta-D-glukos till D-glukono-1,5-lakton, under medverkan av NAD och NADP som koenzymer. EC 1.1.1.118; 1.1.1.119.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.Androstenediol: En från adrenal härrörande östrogenmetabolit av DHEA (dehydroepiandrosteron). Den kan användas för endokrin reglering av immunsvaret.Steroider, medfödda ämnesomsättningsrubbningarOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionKetoglutaratdehydrogenaskomplexAldehydoxidoreduktaserKolestenon-5-alfareduktas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av föreningar innehållande 5-alfakolestan-3-on till kolest-4-en-3-on-derivatet. Enzymet spelar en stor roll i omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och progesteron till dihydroprogesteron. EC 1.3.1.22.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Zona reticularisOvarian FollicleImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Etiokolanolon: 3-alfa-hydroxi-5-beta-androstan-17 on. En ketosteroid av huvudsakligen mänskligt ursprung, som ger feber, immunstimulering och leukocytos. Råttor, Sprague-DawleyLuteinceller: Progesteronproducerande celler i gulkroppen. De stora luteincellerna härrör från granulosacellerna, och de små luteincellerna utgår från tekacellerna.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).Glukosdehydrogenaser: D-glukos:1-oxidoreduktaser. Dessa katalyserar oxidation av D-glukos till D-glukono-gammalakton och en reducerad acceptor. Alla acceptorer utom molekylärt syre tillåts. EC 1.1.1.47; EC 1.1.1.118; EC 1.1.1.119 och EC 1.1.99.10.Fosfoglukonatdehydrogenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionen 6-fosfo-D-glukonat och NADP+ till D-ribulos 5-fosfat, koldioxid och NADPH. Reaktionen är ett steg i pentosfosfatprocessen vid omsättningen av glukos. EC 1.1.1.43.Steroid-11-beta-monooxygenasNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Sugar Alcohol DehydrogenasesOxidation-reduktionEnoyl-CoA-hydratas: Ett enzym som reversibelt katalyserar hydrering av omättat, fett acyl-CoA till beta-hydroxiacyl-CoA. Det har betydelse för oxidation av fettsyror och syntes av fettsyror i mitokondrierna, har bred specificitet och visar störst aktivitet med krotonyl-CoA. EC 4.2.1.17.Acyl-CoA-dehydrogenaserNADH-dehydrogenasHårighet, patologisk: Onormalt utbredd hårväxt hos kvinnor och barn, liknande en vuxen mans hårighet. Hit hör inte hypertrikos, onormalt kraftig hårväxt, lokalt eller allmänt.Ketokolesteroler: Kolesterol som i någon position innehåller en ketodel. 7-ketoisomeren hämmar verkan av 3-hydroxi-3-metylglutaryl-CoA-reduktas och blockerar upptag av kolesterol i kransartärer och aorta in vitro.IMP-dehydrogenas: Ett enzym som katalyserar dehydrogeneringen av inosin-5'-fosfat till xantosin-5'-fosfat i närvaro av NAD. EC 1.1.1.205.PregnantriolKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Laktatdehydrogenaser: Alkoholoxidoreduktaser med specifik verkan på mjölksyra. EC 1.1.1.27; EC 1.1.2.3; EC 1.1.2.4.Estrogens: En klass könshormoner som har samband med utvecklingen och upprätthållandet av de sekundära, kvinnliga könsdragen samt regleringen av de återkommande variationerna i fortplantningscykeln. De är också nödvändiga fär graviditetsförloppet och har anabolisk effekt på proteinomsättning och vätskeretention.Acetohexamid: Ett sulonfylureahypoglycemimedel som metaboliseras till 1-hydrohexamid i levern.Spironolakton3-Oxo-5-alpha-Steroid 4-DehydrogenaseFormatdehydrogenaser: Flavoproteiner som reversibelt katalyserar reduktionen av koldioxid till format. Många föreningar kan vara mottagare (acceptorer), men den enda fysiologiskt aktiva acceptorn är NAD. Enzymerna har sin verkan vid fermentering av sockerarter och andra föreningar till koldioxid och är nyckelenzymer för energialstring när bakterier odlas på format som viktigaste kolkälla. De renframställs ur bovint blod. EC 1.2.1.2.Binjurebark: Binjurens ytterskikt. Det utsöndrar kortikoider och androgener.Acyl-CoA-dehydrogenasSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).XantindehydrogenasAndrostan-3,17-diol: Ospecificerad form av steroiden. Den kan ha med regleringen av ganotropinutsöndringen att göra. Flera av dess metaboliter uppvisar dessutom androgen aktivitet.Steroid-21-monooxygenasDydrogesteron: Ett syntetiskt progesteron utan androgena eller östrogena egenskaper. Till skillnad från många andra progesteronpreparat ger inte dydrogesteron förhöjd temperatur och hämmar inte ägglossning.Sekvenshomologi, aminosyraLH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.Ekvilin: 3-hydroxiestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-on. En naturligt förekommande steroid med östrogen verkan som finns i urin från dräktiga ston.5-alfa-dihydroprogesteron3-metyl-2-oxobutanoatdehydrogenas (Lipoamid)Hydroxibutyratdehydrogenas: EC 1.1.1.30.Könshormoner, steroid: Steroidhormoner som produceras av könskörtlarna. De stimulerar fortplantningsorganen, könscellmognad och de sekundära könsdragen hos män och kvinnor. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol, progesteron och testosteron.DräktighetDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.HistocytokemiPyruvatdehydrogenas (Lipoamid)Fettvävnad: Bindväv bestående av fettceller (adipocyter) i ett nätverk av stödjeceller. Pigmenterad, värmealstrande fettvävnad i många däggdjurarters foster och nyfödda kallas brunt fett.Adrenokortikotropiskt hormon: Hypofyshormon som stimulerar utsöndringen av adrenokortikosteroider och främjar tillväxten av binjurebark. Det återfinns också i urin hos kvinnor och i serum hos dräktiga ston. Hormonet är en enkelkedjad polypeptid av 39 aminosyror, av vilka de 24 första är gemensamma för all arter. Denna sekvens av 24 aminosyror sägs stå för peptidens biologiska aktivitet, medan den återstående sekvensen av 15 aminosyror antas vara nödvändig för immunologisk specificitet.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Mifepriston: En antagonist mot progesteron- och glukokortikoidhormoner. Dess hämning av progesteron utlöser blödning under lutealfasen och under tidig graviditet genom att frisätta endogena prostaglandiner från endometriet eller decidua. Som glukokortikoidreceptorantagonist har medlet använts för behandling av överproduktion av kortisol hos patienter med icke-hypofysärt Cushings syndrom.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Ketonoxidoreduktaser: Oxidoreduktaser som är specifika för ketoner.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Rekombinanta proteinerSteroidogenic Factor 1DeciduomaFårDehydroepiandrosteronsulfat: En förelöpare till androgener och östrogen och den rikligast förekommande steroiden i cirkulationssystemet.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Råttor, WistarFollikulär vätska: Den vätska som omger ägget och granulosacellerna i äggstocksfollikeln. Vätskan innehåller könssteroider, glykoproteinhormoner, plasmaproteiner, mukopolysackarider och enzymer.ParametasonNADP-dehydrogenasEstrous Cycle: Den period av cykliska, fysiologiska och beteendemässiga förändringar som ses hos honor av icke-primatdäggdjur med östrus. UridindifosfatglukosdehydrogenasFollikulär atresi: Nedbrytning och resorption av en äggstocksfollikel (äggblåsa) innan den mognar och brister.46, XX Disorders of Sex DevelopmentBensoesyra, 2-[[3-(trifluorometyl)fenyl]amino]- (9CI): Ett antranilsyraderivat med smärtlindrande, antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper. Det används vid behandling av muskuloskeletala och ledåkommor och ges per os eller lokalt. Kemisk formel är C14 H10 F3 N O2. Syn. flufenaminsyra; antranilsyra, N-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)- (6CI, 8CI); 2-[3-(trifluorometyl)anilino]bensoesyra.Aminoglutetimid: En aromatashämmare som blockerar produktionen av binjuresteroider. Den hindrar också omvandlingen av androgener till östrogener. Aminoglutetimid har tidigare använts vid behandling av framskriden brös t- och prostatacancer.Melanokortinreceptor, typ 2: En undertyp av melanokortinreceptorer som främst finns i njurbarken. Den har specificitet för ACTH.PolymeraskedjereaktionGlukosfosfatdehydrogenasbrist: Ett enzymbristtillstånd som kan yttra sig på flera sätt, bl a som nedsatt enzymaktivitet i de röda blodkropparna, vilket leder till hemolytisk anemi.Adrenalektomi: Avlägsnande av en eller båda binjurarna.Liddle SyndromeBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.SertolicellstumörModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Struktur-aktivitet-relationCellinjeFosterålderFenamater3T3-L1-cellerAlanindehydrogenasMannitoldehydrogenaser: Sockeralkoholdehydrogenaser med specificitet för mannitol. Enzym i denna kategori klassificeras allmänt efter sin förkärlek för någon viss reducerande kofaktor.Binjurebarkshyperplasi, medfödd: En grupp ärftliga rubbningar av binjurarnas steroidgenes, som varierar med kön, med den medfödda enzymdefektens svårighetsgrad och med debutålder. Den vanligaste formen, den viriliserande, beror på en 21-hydroxylasdefekt. Andra former är 11-hydroxylasdefekt, 17-hydroxylasdefekt, desmolasdefekt och 3-beta-hydroxysteroiddefekt.Adamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.BinjurebarkstumörerRana ridibundaDiestrus: En fas i estruscyklerna som följer efter metestrus. Diestrus är perioden av sexuell inaktivitet mellan brunstperioderna.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Mineralocorticoid Receptor AntagonistsDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.SekvensinpassningFenolftalein: En syra-basindikator som är färglös i syralösning, men som blir röd när lösningen blir alkalisk. Medicinskt används ämnet som laxermedel.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.