1-sarkosin-8-isoleucin angiotensin II: En angiotensin II-analog som verkar som en mycket specifik angiotensin II-hämmare.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Isoleucin: En essentiell, förgrenad, alifatisk aminosyra som finns i många proteiner. Den är en isomer av leucin, och viktig för hemoglobinsyntesen och regleringen av blodets socker- och energinivåer.Angiotensin-typ 1-receptorAngiotensinreceptorerAngiotensin II-typ 1-receptorblockerareAngiotensin-typ 2-receptorAngiotensin Receptor AntagonistsAngiotensin I: Dekapeptidprekursorn till angiotensin II, genererad genom verkan av renin på angiotensinogen. Den har begränsad farmakologisk aktivitet.Losartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.TetrazolerAngiotensin II Type 2 Receptor BlockersAngiotensin III: En heptapeptid bildad genom enzymatisk hydrolys av angiotensin II. Den har större förmåga än angiotensin II att stimulera till aldosteronsyntes och till frisläppande av prostaglandiner, men bara 20 % av pressoraktiviteten.ValinACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.SaralasinPeptidyl-dipeptidas AImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.ReninBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Angiotensiner: Oligopeptider som varierar i storlek från angiotensinprekursorer med 14 aminosyror till det aktivt kärlsammandragande angiotensin II med 8 aminosyror, samt deras analoger och derivat. Aminosyrainnehål let varierar mellan olika arter.