1-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesterasEsteraser: Enzymer (hydrolaser) som spaltar estrar. EC 3.1.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Naftol AS D-esterasGlyceryletrar: Föreningar där en eller fler hydroxylgrupper av glycerol har eterbindning med en mättad eller omättad alifatisk alkohol. En eller två av glycerolhydroxylgrupperna kan vara förestrade. Dessa ämnen har påträffats i olika typer av djurvävnad.Sterolesteras: Ett enzym som katalyserar hydrolys av kolesterol och vissa andra sterolestrar, vilket frisätter kolesterol och en fettsyraanjon. EC 3.1.1.13.Acetylesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetatestrar och vatten till alkohol och acetat. EC 3.1.1.6.TrombocytaktiveringsfaktorHarders körtel: En talgkörtel som finns hos ett flertal olika landlevande ryggradsdjur. Den är placerad i ögonhålan och kan ha olika funktioner. Dess sekret smörjer ögongloben, och den kan utsöndra tillväxtfaktorer. Hos fåglar har den även en immunförsvarsfunktion, och hos vissa gnagare spelar den en roll i fotoreceptionen och värmeregleringen.KarboxylesterasAlkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.Diacylglycerolkolinfosfotransferas: Ett enzym som katalyserar syntesen av fosfatidylkoliner från CDP-kolin och 1,2-diacylglyceroler. EC 2.7.8.2.Glycerider: Estrar av glycerol.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.Fosfolipidetrar: Fosfolipider som har en alkoholdel med eterbindning till en mättad eller omättad alifatisk alkohol. De är för det mesta derivat av fosfoglyceroler eller fosfatidater. De två övriga alkoholgrupperna i glycerolbasen har vanligtvis esterbindning. Dessa föreningar har stor utbredning i djurvävnader.PlasmalogenerRingslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Borater: Oorganiska eller organiska salter och estrar av borsyra.Isoflurofat: En irreversibel kolinesterashämmare med verkningsmekanismer liknande dem hos ekotiofat. Det är ett kraftfullt miotikum som huvudsakligen används för behandling av glaukom. DiazometanHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cykloheptaner