Loading...


1,2-dimetylhydrazin: Ett DNA-alkylerande agens som visat sig vara kraftigt karcinogent och som har utbredd användning för att inducera tarmtumörer hos experimentdjur.Dimetylhydraziner: Hydraziner som ersatts med två metylgrupper i någon position.Metylhydraziner: Hydraziner som i någon position ersatts med en eller fler metylgrupper.Monometylhydrazin: Hydrazin som substituerats med en metylgrupp.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Cancerframkallande ämnenHydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Aberrant Crypt FociCancerförstadierKlorofyllider: Produkter av hydrolys av klorofyller, hos vilka fytinsyrasidokedjan eliminerats, och karbonsyrorna förtvålats.Metylazoximetanolacetat: Aglykonen i cykasin. Den har kraftig carcinogen och nervtoxisk verkan och hämmar DNA, RNA och proteinsyntes i levern.Tumörer, experimentellaKokarcinogenes: Två eller fler faktorers samverkan i framkallande av cancer.Råttor, inavlade F344Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Antikarcinogena medel: Medel som minskar uppkomstfrekvensen av spontana eller framkallade tumörer oberoende av mekanism. De skiljer sig från cellgifter på så vis att de hindrar tumörer från att bildas.AmorphophallusAdenosarkom: En elakartad tumör som uppstår samtidigt eller efterhand i mesodermal vävnad och körtelepitel i samma kroppsdel.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.AzoföreningarBlindtarmstumörer: Tumörer eller cancer i blindtarmen (cekum).Tjocktarm: Det nedre avsnittet av mag-tarmkanalen, omfattande blindtarm, grovtarm och ändtarm.Kostfibrer: De rester av växtcellers väggar som motstår den enzymatiska spjälkningen i människans matsmältningssystem. De består av olika polysaccharider och ligniner.Råttor, inavlade stammarKörtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.TjocktarmssjukdomarAlkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.PektinerGuanin: Organisk bas, 6-oxi-2-aminopurin (C5H5N5O). Det ingår i guaninnukleotider.Cellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Råttor, WistarRectumInjektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Azoximetan: En kraftigt karcinogen och neurotoxisk förening. Den är särskilt effektiv för framkallande av tarmtumörer.BlindtarmTunntarm: Den del av mag-tarmkanalen som sträcker sig mellan nedre magmunnen och ileocekalklaffen mot tjocktarmen. Den kan delas in i tre delar: tolvfingertarmen, jejunum och ileum.Celldelning: En cells förökning genom delning.