VattenbristVattenUttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.Njurens koncentrationsförmåga: Njurens förmåga att i urinen utsöndra höga halter av lösningar från blodplasman.TörstDrickandeSvältdiet: Undanhållande av mat under kontrollerade, experimentella förhållanden.Vätske- och elektrolytbalansSömnbristOsmolaritetArgininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Dryckesbeteende: Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).VasopressinerUrinutsöndring: Syn. diures.KroppsvattenArgininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. VattenförsörjningTrimetadionPolyuriUrinDiabetes insipidusOsmometryNjurnekros, papillär: En form av akut njursjukdom som kännetecknas av nekros i njurpapillerna. Den är oftast förknippad med diabetes mellitus, pga de svåra kärlskador som förekommer i artärer och kapillärer, särskilt i njurarna. Vanligtvis föreligger även ett infektionstillstånd, och hos patienter utan diabetes är pyelonefrit och obstruktiv uropati de vanligaste orsakerna.Aquaporin 2Saltlösning, hypertonNjurmärg: Den inre delen av njuren, bestående av strierade, konformiga massor, njurpyramiderna, vars basytor är närmast barken, och vars toppar bildar utskott in i de mindre njurkalkarnas utrymmen.Murinae: En underfamilj av familjen Muridae som omfattar Gamla världens möss och råttor.Sensorisk deprivationRåttor, BrattleboroAquaporin 3Vattenporiner: Membranproteiner som möjliggör vattentransport. De ingår i den grupp av membrankanalproteiner som inkluderar linsproteinet och bakteriella glycerolbärare.Nucleus supraopticusNeurohypofysPsykosocial deprivationHematokrit: Volymen av hoppackade röda blodkroppar i ett blodprov. Den mäts i en graderad centrifugtub eller i en automatisk blodcellsräknare, och är ett mått på erytrocytstatus vid sjukdom. Vid anemi, t ex, erhålls ett lågt värde, medan polycytemi ger ett högt värde.AntidiuretikaFenylbutazon: Ett läkemedel med antiinflammatoriska, febersänkande och smärtstillande egenskaper. Det är särskilt effektivt vid behandling av ankylotisk spondylit. Det är även verksamt mot reumatoid artrit och Reiters syndrom (vid försök). Trots att fenylbutazon också är verksamt mot gikt, så gör risk-nyttobedömningar att det inte bör användas vid denna sjukdom.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.Diabetes insipidus, neurogen: Bristfällig utsöndring av vasopressin från neurohypofysen. Kliniska symtom är extrem törst (polydipsi) och nedsatt serumosmolalitet. Tänkbara orsaker kan vara skallskada, sviter av nervkirurgi, hypotalamustumörer, hypofystumörer, infektioner i det centrala nervsystemet, hypofysapoplexi, cerebrovaskulära störningar, granulomatösa sjukdomar (t ex sarkoidos) och andra tillstånd. Sjukdomen kan också vara ärftlig, som ett autosomalt eller recessivt drag.NeurofysinerNjurkanaler, samlande: Raka tuber som utgår från njurbarkens stråliga del, där de möter de krökta ändarna av de distala, kapslade kanalerna. I njurmärgen löper pyramidernas samlingskanaler samman och förenas med ett centralt rör (Bellinis kanal; ductus Bellini), som mynnar på pyramidtoppen.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Diabetes insipidus, nefrogen: Sjukdom med onormalt stor urinutsöndring, kännetecknad av normala njurfiltreringsnivåer och normala mängder av lösliga ämnen, men med konstant hypoton urin. Tillståndet beror på njurkanalernas oförmåga att reagera på urinhämmande (antidiuretiska) hormoner, som t ex vasopressin. Kanalernas okänslighet för vasopressin kan vara resultatet av genetiska defekter, sjukdomar, läkemedelsverkningar, eller graviditet.Aquaporin 6Råttor, Sprague-DawleyKroppsvätskor: Flytande beståndsdelar av levande organismer.NatriumElektrolyterVattenföroreningVattenrengöringVasopressinreceptorerTidsfaktorerKulturell utarmning: Avsaknad av vissa förväntade och accepterade kulturella fenomen i den sociala miljön, med individers bristande förmåga att kommunicera och reagera korrekt i ett socialt sammanhang som följd. Språktillägnande och språkbruk är illustrerande exempel.Paraventrikulär hypotalamisk kärna