Loading...


Vårdplatskapacitet: Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.Vårdplatskapacitet, 100 till 299Vårdplatskapacitet, under 100Vårdplatskapacitet, 300 till 499Sängbeläggning: Ett mått på sjukhusvårdbehov baserat på användningen av sängplatser under en given period.Vårdplatskapacitet, 500 och överSjukhusplanering: Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.Sängar: Anordningar för vila och sömn i liggande ställning.SocialismSjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Intyg, behovsprövning: Beslut av myndighet, statlig eller kommunal, om rätt till särskilt stöd, särskilda tjänster eller förmåner till en enskild individ, familj eller annan grupp, baserat på bedömning av särskilt/särskilda stödbehov. Det kan gälla t ex äldre- eller handikappomsorg, sjukvård, boende, hemtjänst, studiestöd osv.Progressivt patientomhändertagandeStrukturomläggning på sjukhusVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Sjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Distriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Demokrati: Ett folkstyrelsesystem där folket deltar i de politiska beslutsprocesserna på fria och jämlika villkor.Privatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.PatientintagningEkonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Sjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.Hälso- och sjukvårdsinrättnings storlek: En inrättnings fysiska utrymme eller dimensioner. Storleken kan t ex anges med sängkapacitet.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Servicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Sängvila: Sängliggande för terapeutiska eller experimentella orsaker.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.PatientutskrivningUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.Sjukhus, offentliga: Offentligt finansierade sjukhus.Sjukhus, lokala: Sjukvårdsinrättningar med fasta lokaler, resurser och organiserad medicinsk personal som erbjuder fullt utbud av sjukvårdstjänster inom sitt upptagningsområde.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.AnvändningsgenomgångDiagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.Tätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Vårdpersonal på sjukhusRetrospektiva studierBarnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Specialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Hälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.Patient ReadmissionFörenta StaternaHälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.TidsfaktorerHälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Effektivitet, organisatorisk: En organisations eller institutions förmåga att nå uppsatta mål med minsta möjliga resursförbrukning.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Offentlig sjukvårdSpecialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Sjukhusverksamhetsredovisning: Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Age FactorsSjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .StorbritannienKirurgisk avdelning: Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.