VäxtvirusGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VäxtbladRNA-virusVäxtproteinerTobakVäxtrötterVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Växter, giftigaVäxtsjukdomarPotexvirusMosaikvirus: Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.TobaksmosaikvirusVäxtextraktComovirus: Ett släkte växtvirus av familjen Comoviridae hos vilka det tudelade genomet är inkapslat i separata ikosaederformade partiklar. Mosaik- och fläcksymtom är typiska, och överföring sker uteslutande via bladätande skalbaggar. Vignabönmosaikvirus (cowpea mosaic virus) är typarten.VäxtskottRNA, viraltVirusförökningVacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.Hemiptera: En omfattande ordning (halvvingar; skinnbaggar) av insekter med stickande eller sugande mundelar. Den utgörs av fem underordningar: Heteroptera, Homoptera, Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha och Coleorrhyncha. De två förstnämnda räknas ibland som egna ordningar.Plant Viral Movement ProteinsMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.VirusproteinerTombusviridaeVäxt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.PotyviridaeBladlöss: En familj (Aphididae) små insekter, tillhörande underordningen Sternorrhyncha, som lever på växtsaft. Viktiga arter är Schizaphis och Myzus. Den senare sprider mer än 100 växtvirussjukdomar.DNA-virus: Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).Plant DevelopmentPotyvirusFlexiviridaeVirusreceptorerVirusodlingVirussammansättningFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Virus SheddingArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Plant CellsVirussjukdomarSimianvirus 40Kapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Kapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.VäxtstammarDefekta virus: Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.TospovirusSindbis-virusCucumovirus: Ett släkte växtvirus tillhörande familjen Bromoviridae som infekterar gurkväxter och potatisväxter. Mässlingvirus: Typarten av Morbillivirus och orsaken till den mycket smittsamma infektionssjukdomen mässling hos människor, vilken främst drabbar barn.Värd-patogenförhållandenLuteovirus: Ett släkte växtvirus som infekterar både monokotyledoner och dikotyledoner. Viruspartiklarna överförs genomgående av bladlöss, och ogräs kan tjäna som infektionsreservoarer.PlasmodesmataInfluensa A-virus, subtyp H1N1Genom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Caulimovirus: En grupp växtvirus som sprids med bladlöss på ett halvpersisterande sätt. Rabiesvirus: Typarten av Lyssavirus som orsakar rabies hos människor och djur. Influensa A-virus, subtyp H5N1Lycopersicon esculentum: En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.BegomovirusTombusvirusLuteoviridae: En familj RNA-växtvirus som infekterar olika växter. De sprids via specifika bladlusvektorer. Det finns tre släkten: Luteovirus, Polerovirus och Enamovirus.NepovirusVäxter, ätbaraTobamovirusClosterovirus: En grupp växtvirus med mycket böjliga filament. Några medlemmar är viktiga patogener i spannmålsväxter. En del överförs av bladlöss på ett halvpersistent sätt.Reglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.VirionPlant StructuresVäxterInfluensa A-virus, subtyp H3N2Hepatit B-virus: Typarten av släktet Orthohepadnavirus som orsakar human hepatit B och som också är orsaken till levercellscarcinom hos människa. Dane-partikeln är en intakt hepatitviruspartikel, uppkallad efter upptäckaren. Icke-infektiösa sfäriska och tubliknande partiklar kan även ses i serum.Geminiviridae: En familj växtvirus vars virioner har den ovanliga morfologiska egenskapen att bestå av ett par isometriska partiklar. Ilarvirus: Ett släkte av familjen Bromoviridae som främst angriper vedartade växter. Bland arterna finns tio undergrupper. "Tobacco streak virus" är typarten.ArabidopsisproteinerWest Nile-virusGenom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Carmovirus: Ett släkte av familjen Tombusviridae som återfinns i tempererade områden. Vissa arter som infekterar ärtväxter har påträffats i tropiska områden. De flesta arter sprids med jord, men några sprids med svampen Olpidium radicale och några med skalbaggar. Nejlikfläckvirus är typarten.Respiratoriska syncytialvirusSatellitvirusTillväxtregulatorer, växterRNA-replikasVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Plum Pox VirusCucumis sativus: Cucumis sativus (växthusgurka) är en art av kryp- eller klängväxter av familjen Cucurbitaceae (gurkväxter). De är ettåriga örtväxter med ganska grov och saftig, krypande stam och ludna eller håriga, tre- till femflikiga blad.VirusaktiveringInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.ProtoplasterVesikulär stomatit-IndianavirusBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Open Reading FramesGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Viral latensChenopodium quinoaHemagglutininglykoproteiner hos influensavirus: Ytglykoproteiner på influensavirus som ger hemagglutinationsreaktioner, vidhäftning och höljesammansmältning. Fjorton distinkta subtyper av HA-glykoproteiner och nio av NA-glykoproteiner har identifierats hos Influensa A-virus, men inga hos Influensa B- eller Influensa C-virus.Plant ImmunityVirala strukturella proteinerOnkogenvirusAlfalfamosaikvirus: Typarten av släktet Alfamovirus med icke-beständig överföring via bladlöss.Vero-cellerArtsspecificitetImmunbristvirus, apaNanovirusSekvensinpassningCrinivirusCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Påssjukevirus: Typarten av Rubulavirus, som orsakar en akut infektionssjukdom hos människor, huvudsakligen barn. Parainfluensavirus 1, humantRekombination, genetiskCucurbitaDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Hepatit A-virus: En art inom släktet Hepatovirus med en serotyp och två stammar: humant hepatit A-virus och aphepatit A-virus.Bromovirus: Ett släkte tredelade växtvirus tillhörande familjen Bromoviridae. Semliki forestvirusDisease ResistanceTymovirusCapsicum: Ett släkte växter tillhörande Solanaceae som innehåller kapsaicin. Flera sorter har söta eller starka ätliga frukter som används som grönsaker i färskt tillstånd och som kryddor när de torkats.RNA-interferensPolymeraskedjereaktionAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.VäxtepidermisFågelsarkomvirusNeutralisationstesterVirusbindningViral Plaque AssayBK-virus: Syn. Polyomavirus hominis 1.FabaceaeVariation (Genetics)TumörvirusinfektionerOklassificerade virusJC-virus: En art av Polyomavirus, som ursprungligen isolerades från hjärnan hos en patient med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Patientens initialer J.C. gav namn åt viruset. Infektion åtföljs inte av något uppenbart sjukdomstillstånd, men svårartad myelinnedbrytande sjukdom kan inträffa i ett senare skede, förmodligen till följd av reaktivering av latent virus.Evolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Solanum tuberosumCellinjeAviärt leukosvirusRNA, dubbelsträngatOrthomyxoviridaeBlåtungavirus: Typarten av Orbivirus som ger upphov till allvarlig infektionssjukdom hos får, särskilt hos lammen. Det kan också infektera vilda idisslare och andra husdjur.Plant StomataOrthomyxoviridaeinfektionerGenavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).SendaivirusMoloneys musleukemivirus: En stam av musleukemivirus som visar sig vid framodling av S37-mussarkom och som ger lymfoid leukemi hos möss. Det infekterar även råttor och nyfödda hamstrar. VirusintegrationNukleinsyrakonfigurationTranskription, genetiskSekvenshomologiGula febernvirus: Typarten hos släktet Flavivirus. Det överförs till människa av olika arter av framförallt myggsläktet Aedes.SimplexvirusSjukdomsalstrande förmågaPrunusBrassica napusHibiscus: Ett växtsläkte i familjen Malvaceae. Växterna innehåller lignaner. H. cannabinus ger fibrer till textilier.ProteinbiosyntesSekvenshomologi, nukleinsyraPlasmiderRespiratoriska syncytialvirusinfektionerViruisinaktiveringMyxomvirusCytopatogen effekt, viral: Synliga, morfologiska förändringar i virusinfekterade celler. Dessa omfattar avstängning av cellulärt RNA och proteinsyntes, cellfusion, frisättning av lysosomenzymer, ändrad cellmembranpermeabilitet, diffusa förändringar i de intracellulära strukturerna, förekomst av virala inklusionskroppar och kromosomavvikelser. Hit hör inte malign (elakartad) transformation, som är "cellförändring, viral". Undersökning av virala cytopatogena effekter är en värdefull metod för att identifiera och klassificera det virus som ger upphov till infektionen.Kokoppsvirus: En art av Orthopoxvirus som ger upphov till kokoppor. Den är nära besläktad med, men antigent olik Vacciniavirus (smittkoppsvirus).Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Genmanipulation: Riktad modifiering av genuppsättningen hos en levande organism genom ändring av DNA, utbyte av genetiskt material med hjälp av t ex virus, transplantation av cellkärnor, transplantation av cellhybrider osv.Variolavirus: Smittkoppsvirus. En art av Orthopoxvirus som ger infektion med hög dödlighet hos människor. Efter en världsomfattande WHO-kampanj förklarades smittkoppor utrotade 1977.Respiratoriskt syncytialvirus, humantLassavirus: En art av Arenavirus, som ingår i den gamla världens Arenavirus och som ger upphov till lassafeber. Lassavirus är ett vanligt förekommande smittämne bland människor i Västafrika. Virusets naturliga värd är musen Mastomys natalensis.NorwalkvirusChikungunyavirus: En art av Alphavirus som orsakar akut dengueliknande feber.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Influensa: Akut virusinfektion som drabbar andningsvägarna. Den kännetecknas av inflammation i nässlemhinnan, svalget och konjunktivan (ögats bindhinna), huvudvärk och, ofta, utbredd muskelvärk.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Encefalitvirus: En grupp enkelsträngade RNA-virus med representanter bland familjerna Bunyaviridae, Flaviviridae och Togaviridae, och med den gemensamma egenskapen att kunna orsaka hjärninflammationer hos de infekterade värddjuren.VirusfysiologiDNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Herpesvirus 1, humant: Typarten av Simplexvirus som orsakar de flesta former av icke-genital herpes simplex hos människor. Primär infektion förekommer huvudsakligen hos små barn, varefter viruset blir latent i dorsalrotsnervknutan. Viruset kan därefter från och till under livet aktiveras och ger då för det mesta godartade åkommor.Vacciner, syntetiskaEpstein-Barrvirusinfektioner: Infektion orsakad av humant herpesvirus 4 (HHV-4), som kan ligga till grund för utveckling av olika lynfoproliferativa sjukdomstillstånd. Hit hör bl a Burkittlymfom (av afrikansk typ), infektiös mononukleos och ora,l hårig leukoplaki. Syn. EBV-infektioner.VäxtförgiftningHepacivirus: Ett släkte inom Flaviviridae som ger upphov till parenteral smitta med hepatit C genom transfusioner eller drogmissbruk. Hepatit C-virus är typarten och dessutom den enda medlemmen i släktet.TriticumHerpesvirus 4, humant: Typarten till Lymphocryptovirus, underfamiljen Gammaherpesvirinae, som infekterar B-celler hos människan. Viruset tros vara orsaken bakom infektiös mononukleos och förknippas starkt med hårig leukoplaki, Burkitts lymfom och andra tumörsjukdomar.RNA, budbärarCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Encefalitvirus, fästingburen: En undergrupp av släktet Flavivirus som ger upphov till hjärninflammation och blödarfeber, och som finns i Parainfluensavirus 3, humantKattleukemivirus: En art (även kallad FeLV) av Gammaretrovirus som ger leukemi, lymfosarkom, immunbrist och andra degenerativa sjukdomar hos katter. Flera cellulära onkogener ger FeLV förmågan att framkalla sarkom.Hordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.VäxttranspirationHIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Mul- och klövsjukevirus: Typarten av Aphthovirus, som orsakar mul- och klövsjuka hos klövdjur. Det finns sju olika serotyper.ProteinbindningBlommor: Växters fortplantningsorgan.Hemagglutininer, viralaPRRS-virus: En art av Arterivirus som orsakar fortplantningsstörningar och luftvägsinfektion hos grisar. Den europeiska stammen kallas Lelystadvirus. Luftburen smitta är vanlig. Viruset har hittills ej påvisats i Sverige (SVA 2001).