Uttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.Desickation: Avfuktning eller torkning av någon substans (kemikalie, livsmedel, vävnad osv).Hypernatremi: Onormalt höga halter av natrium i blodet.VattenVätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).VattenbristRehydreringslösningarTörstVätske- och elektrolytbalansDrickandeDiarre hos spädbarnAbskisinsyra: Abskissionspådrivande växthormon, isolerat ur t ex bomullsfrukten, björk, potatis, citron och avocado.NedfrysningKroppsvattenOsmolaritetHydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.TorkaSpecifik densitetDiarre: Onormalt lös eller onormalt frekvent avföring.Chironomidae: En familj icke-bitande fjädermyggor tillhörande ordningen Diptera. Spottkörtlar hos släktet Chironomus används för forskning inom cellgenetik och biokemi.Acklimatisering: Anpassning till en ny omgivning eller till förändring i den befintliga.Vätske- och elektrolytrubbningTrehalosMag-tarmkatarr: Inflammation i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen. Orsakerna kan vara många: genetiska, infektioner, överkänslighet, läkemedelseffekter eller cancer.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.VäxtproteinerCraterostigmaStress, fysiologiskCicer: Ett växtsläkte (kikärtor) av familjen Fabaceae, känt för sina ätliga ärtor.VasopressinerBrottningOsmotiskt tryckKoksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Klotrimazol: Ett imidazolderivat med brett antimykotiskt spektrum. Medlet hämmar biosyntesen av sterolen ergostol, en viktig beståndsdel i svampcellmembran. Dess verkan leder till ökad membranpermeabilitet och uppluckring av membranbundna enzymsystem.RosaVattenförlust, omedvetenFuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.Erytrocyter, abnormaPoncirusAnpassning, fysiologiskSicklecellanemi: En sjukdom som kännetecknas av kronisk, hemolytisk anemi, episodiska smärtanfall och patologisk förändring i många av kroppens organ. Den är den kliniska manifestationen av hemoglobin S-homozygos.ElektrolyterDryckesbeteende: Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).Saltlösning, hypertonArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.VäxtbladKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Kameler: Idisslare av släktet Camelus (familjen Camelidae). Två välkända arter är kamel (Camelus bactrianus) och dromedar (Camelus dromedarius).Nucleus supraopticusKroppsvätskor: Flytande beståndsdelar av levande organismer.Hypovolemi: Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.SalttoleransAntidiarroika: Olika medel för symtomatisk behandling av diarre. De har ingen effekt på de diarreframkallande organismerna, men lindrar genom t ex inverkan på tarmens muskulatur.Diabetes insipidusArgininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Amningssvårigheter: Störningar i fråga om mjölkutsöndring hos båda könen, och inte nödvändigtvis relaterade till graviditet.ArabidopsisproteinerAquaporin 2PolyuriPlasmavolymNatriumFTIRMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.