Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Sjukhuskostnader: De kostnader ett sjukhus har för sin vårdgivande verksamhet. Kostnaden per patientfall baseras dels på direkta vårdkostnader plus en andel av de fastra kostnaderna för administration, personal, lokaler, utrustning osv. Sjukhuskostnaderna är en avgörande faktor vid fastställande av sjukhus-/patientavgifter.UndervisningsmaterielTätortssjukhus: Sjukhus belägna i tätbefolkade områden.Vårdpersonal på sjukhusSjukhusekonomi: Ekonomiska aspekter på administration och drift av sjukhus.Barnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.Vårdplatskapacitet: Det antal sängplatser som ett sjukhus beräknats ha, eller det antal sängplatser som faktiskt finns.Distriktssjukhus: Benämning på statskontrollerade regionssjukhus i vissa länder.Läkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Specialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Privatsjukhus: Såväl vinstgivande som icke-vinstgivande, ej offentligt ägda sjukhus.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Retrospektiva studierEkonomisk förvaltning på sjukhus: Bedömning av sjukhusets anslagsbehov och ansvar för anslagssökande och hantering av sjukhusets budget.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Sjukhusavgifter: De avgifter ett sjukhus har för sina tjänster. Sjukhusets kostnader är en avgörande faktor vid fastställande av avgifterna. Andra faktorer kan vara vinster, konkurrenssituation och omfördelning av kostnader för icke kompenserade vårdtjänster.Teaching RoundsSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Sjukhusplanering: Planering av sjukhus alltifrån inom ett geografiskt område till enbart en sjukhusenhet, baserad på beräknat behov. Hit hör inte sjukhusarkitektur eller sjukhusbyggnation.Sjukhus, psykiatriska: Sjukhus, specialiserade på vård av psykiskt sjuka.Specialenheter på sjukhus: Enheter inom sjukhusorganisationen som inte utgör avdelningar, men som har till uppgift att ge specialvård.Sjukhusverksamhetsredovisning: Sammanställningar av sjukhusverksamhet och sjukhusprogram. Patientjournaler omfattas inte.Vårdplatskapacitet, 500 och överFakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Datorstödd undervisning: Självinlärningsteknik, vanligtvis online, som bygger på att studenten aktivt utnyttjar datoriserat undervisningsmaterial.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Outpatient Clinics, HospitalAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Kirurgisk avdelning: Sjukhusavdelning som ansvarar för den avdelningens samtliga funktioner och för kirurgisk diagnostik och behandling.Länssjukhus: Sjukhus tillhörande landsting.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Sjukhusbibliotek: Bibliotek som främst tillgodoser sjukhusanställdas informationsbehov, men ibland även erbjuder patienter bibliotekstjänster .PatientintagningFysiologi: Läran om levande organismers och deras delars funktioner, och de fysiska och kemiska faktorer som är en del av dessa.PatientutskrivningNigeriaKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Sjukhusutrustning: Alla typer av material som används inom vården på sjukhus.Prospektiva studierSpecialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.Förenta StaternaSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Problembaserad inlärningUndervisningsmodeller: Teoretiska modeller som anger metoder för lärande eller undervisning som en bas för attityd- eller beteendeförändringar. Dessa undervisningsinsatser tillämpas vanligen inom hälso- och patientundervisning, men är inte begränsade till patientvård.Informationssystem på sjukhus: Integrerade datasystem för hantering av administrativa rutiner, kliniska data och patientuppgifter inom sjukhuset.Kvinnokliniker: Sjukhusavdelningar för obstetrik och gynekologi.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Sjukhus, kommunala: Sjukhus som drivs i kommunal eller stadsregi.TidsfaktorerSjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.American Hospital Association: En sammanslutning av amerikanska sjukhus.DjursjukhusFakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.Audiovisuella hjälpmedel: En typ av pedagogiska hjälpmedel.Kostavdelningar på sjukhus: De avdelningar på sjukhusen som ansvarar för kosthållet och att kostsammansättningen blir i enlighet med patienternas varierande behov.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Diagnosrelaterade grupper: Diagnosrelaterade grupper (DRG) är ett system för patientvårdsklassificering baserat på ICD som ställer överensstämmeler i fråga om diagnos, behandling och ålder i relation till förväntade vårdresursbehov. DRG-systemet ligger delvis till grund för resursfördelning inom sjukvården och för ekonomisk ersättning till sjukhusen.RiskfaktorerSjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Vårdadministration, avdelningPatient ReadmissionSjukhus, religiösa: Privata sjukhus som drivs av någon religiös organisation.VårdkvalitetTertiary Care CentersMedicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Förlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.Vårdplatskapacitet, 100 till 299Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.StorbritannienSängbeläggning: Ett mått på sjukhusvårdbehov baserat på användningen av sängplatser under en given period.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Hjärtklinik: Den sjukhusavdelning som är ansvarig för omhändertagande, diagnos och behandling av hjärtpatienter.Servicefunktioner delade mellan sjukhus: Samarbete mellan sjukhus i form av gemensamma resurser eller serviceenheter, som t ex apotek, tvättinrättning, datahantering osv.Invärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.Veteransjukhus: Sjukhus för krigsveteraner.Militärsjukhus: Sjukhus avsedda för militär personal.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Doktorandutbildning: Vidareutbildning efter akademisk grundexamen vid institution som har forskarutbildningsprogram som leder till specialkompetens eller högre akademisk examen.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Medicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.OperationerVårdplatskapacitet, under 100Remiss och konsultationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Inlärning: Förhållandevis permanent beteendeförändring som resultat av tidigare erfarenheter eller övning. Begreppet omfattar förvärvande av kunskap.Personalbemanning och schemaläggningHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.PersonalutvecklingHälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Allmänkirurgi: En medicinsk specialitet, där manuella eller operativa ingepp används för behandling av sjukdomar, skador eller missbildningar.Biologi: En biologisk vetenskapsgren som omfattar djurens, växternas och mikroorganismernas ursprung, struktur, utveckling, växt, funktion, genetik och fortplantning.Psykiatriska avdelningarYrkeskompetensKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Vårdutbildning: Omvårdnads- och sjuksköterskeutbildning i allmänhet.Postoperativa komplikationerOwnershipPatientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.Hälso- och sjukvårdsinrättnings storlek: En inrättnings fysiska utrymme eller dimensioner. Storleken kan t ex anges med sängkapacitet.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Age FactorsLondonVidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Allmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Praktik under handledningMedicare: Amerikanskt lagstadgat sjukförsäkringsprogram (lag 89-97, 1965) som garanterar personer som fyllt 65 år, och andra med särskilda förmåner, rätt till sjukvård.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.AnvändningsgenomgångKvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Medicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.ProgramevalueringPatientomflyttningPrevalensRadiologiPatienttillfredsställelseIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdSammanslagning av hälso- och sjukvårdsinrättningar: Administrativ och organisatorisk hopslagning av två eller fler hälso- och sjukvårdsinrättningars resurser.Fakultet, odontologisk: Avdelning för tandläkarutbildning vid universitet eller högskola, eller den personal med högre akademisk utbildning som ansvarar för avdelningen.Akutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.Läkemedelshanteringssystem på sjukhus: Traditionella eller automatiserade system för sjukhuspatienters läkemedelsförsörjning. De moment som ingår är: mottagande av läkarens recept, utskrift av beställningen, framtagning av medicinen, leverans till vårdavdelningen i fråga och tillförsel till patienten.Cancervård på sjukhusAkutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.LäkareGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.PilotstudierPersonaladministration på sjukhusSpädbarnshem på sjukhusDistansutbildning: Utbildning på avstånd med hjälp av olika kommunikationsmedel (telefon, radio, tv, datakommunikation osv) och med få personliga kontakter mellan studenter och lärare.Patologiska avdelningarKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.ProgramutvecklingMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Läkemedelsförteckningar, sjukhus: Formulärböcker för läkemedel som förskrivs på sjukhus.Sjukhus-läkarrelationer: Förhållandet mellan å ena sidan sjukhusorganisation, dess styrelse och administratörer och å andra sidan läkare, oberoende av om läkarna har anställning på sjukhuset eller inte.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Städavdelning på sjukhus: Sjukhusavdelning som sköter hela sjukhusets hushållningsfunktioner.SäkerhetshanteringInfektionskontrollBehandlingsfel: Fel eller misstag begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Hit hör felaktig diagnos, medicineringsfel, felaktigt utförda operationer, andra behandlingsfel, fel i bruk av utrustning, eller feltolkning av laboratorieresultat. Behandlingsmisstag skall särskiljas från felbehandling, då de förra kan betraktas som olyckshändelser i arbetet, medan felbehandling är resultatet av försummelse, vårdslöshet, okunnighet eller brottslighet.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.PediatrikBarn på sjukhus: Barn inlagda på sjukhus för korttidsvård.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.VårdlagMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.SkottlandAnestesiologi: Läran om bedövningsmetoder. En medicinsk specialitet inriktad på narkos och andra bedövningsmetoder.Sår och skadorSjukdomsgradsmåttAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Ambulatory Care: Sjukvårdstjänst med bestämda mottagningstider, som regel dagtid. Efter besök på en öppenvårdsinrättning för diagnostik eller behandling får patienten gå hem.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.Sjukhus-patientrelationer: Förhållandet mellan sjukhuspersonal och patienter. Hit hör även program utformade för bättre bemötande av patienter och besökare och att ge en god bild av sjukhuset.TandläkarstuderandeFeedback: Begrepp som används inom såväl reglerteknik som biologi, beteende- och kommunikationsvetenskap och som innebär att information om händelser eller beteende i ett system återförs till systemets styrande funktion och därmed reglerar den fortsatta aktiviteten i systemet.RöntgenavdelningarMedicineringsfel: Misstag vid förskrivning eller dosering av läkemedel, så att patienten får fel medicin eller fel dos av det ordinerade läkemedlet.ArbetsbelastningStödundervisningOmvårdnadsfakultet: Avdelning för vårdvetenskaper vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Tertiary HealthcareDagvård: Vård av patienter på vårdinrättning under dagtid, enbart. Patienterna får tillbringa nätterna i hemmet.Farmakologi, klinisk: Den gren av farmakologin som är speciellt inriktad på läkemedelseffekter och -tolerans hos människor.OrtopediSjukhustandvård: Avdelning för tandvård på sjukhus.Utbildningsteknik: Systematisk kartläggning, utveckling, organisering och utnyttjande av utbildningsresurser och administrering av dessa processer. Begreppet används ofta i en mer inskränkt betydelse, avseende apparatorienterad pedagogik eller tekniska hjälpmedel i undervisningen.Långvårdssjukhus: Sjukhus för patienter med långvariga sjukdomar.Hälso- och sjukvårdsmissbruk: Patienters eller läkares överdrivna eller onödiga utnyttjande av sjukvårdstjänster.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Multimedier: Material, i stor utsträckning datortillämpningar, som kan utgöras av en blandning av text, ljud, grafik, animeringar och videosekvenser.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.RiskbedömningMentorer: Erfarna yrkesutövare som ger vägledning och stöd åt andra som önskar förkovra sig i sin yrkesroll eller utvecklas i sin karriär.Ekonomisk konkurrensIntagningsavdelningar: Sjukhusavdelning ansvarig för patientflödet och hantering av inskrivningar, utskrivningar och överflyttningar, samt för åtgärder i samband med dödsfall.TandläkarhögskolorGratis sjukvård: Sjukvårdstjänster, för vilka ingen betalning erhålls, t ex pga välgörenhet eller betalningsoförmåga.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Generalisering (Psykologi): Fenomenet att en organism reagerar på alla situationer som liknar en som den betingats under.