TyrosinOxygenaserHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Kynurenin-3-monooxygenas: Ett NADPH-beroende flavinmonooxygenas som har avgörande betydelse i tryptofankatabolismen, genom att katalysera hydroxyleringen av L-kynurenin till 3-hydroxi-L-kynurenin och NADP. EC 1.14.13.9.Tyrosin 3-monooxygenasProteintyrosinfosfataserMethylococcaceae: En familj gramnegativa, aeroba bakterier som lever av organiska enkelkolföreningar. De har påvisats i jord och vatten.Methylococcus capsulatus: En art av Methylococcus som bildar kapslar och har förmåga till autotrof koldioxidfixering.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Butaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Methylosinus trichosporium: En art av Methylosinus som har förmågan att bryta ned trikloretylen och andra organiska miljögifter.Kamfer-5-monooxygenas: Ett monooxygenas-hemtiolat (cytokrom P-450) med kamfer bundet till den aktiva platsen. Det verkar som slutmonooxygenas i d-kamfer-monooxygenassystemet, i, och katalysen sker i närvaro av putidaredoxin, putidaredoxinreduktas och molekylärt syre. Enzymet kodas av CAMC-genen och kallas även CYP101. Under anaeroba förhållanden reducerar detta enzym de polyhalogenerade föreningar som bundits till kamferbindningsstället. Det är dessutom det enda cytokrom P-450-enzymet med känd kristallstruktur. Det har kristalliserats ur bakterier. EC 1.14.15.1.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Fosfotyrosin: En aminosyra som förekommer i endogena proteiner. Fosforylering och defosforylering av tyrosin har betydelse för cellulär signalöverföring och möjligen för kontroll av celltillväxt och tumöruppkomst.Oxidation-reduktionNitrosomonasFlavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.SignalomvandlingAlkan-1-monoxygenasPseudomonasKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.SubstratspecificitetMetan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Biologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 11Bensydamin: 1-bensyl-3-(3-dimetylamino)propoxi-1H-indazolmonohydroklorid. Ett smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriskt medel som används för att minska postoperativa och posttraumatiska smärtor oc h ödem och påskynda läkning. Det används också lokalt för behandling av reumatiska åkommor och inflammationer i mun och svalj.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.SkvalenmonooxidasMultienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Receptorprotein-tyrosinkinaserFMN-reduktasNADPH-ferrihemoproteinreduktasProtein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 6FlavinerAmidinlyaser: Dessa enzym katalyserar elimineringen av ammoniak från amidiner, med bildande av en dubbelbindning. EC 4.3.2.OxidoreduktaserEnzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Fenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.RhodococcusKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1TrikloretylenLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.ToluenKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Methylocystaceae: En familj gramnegativa, metanotrofa bakterier i ordningen Rhizobiales, avlägset besläktade med kvävefixerande och fototrofa bakterier.CellinjeRekombinanta proteinerBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.EnzymhämmareFosfoproteinerGramnegativa aeroba bakterier: En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.BeijerinckiaceaeSekvenshomologi, aminosyraProteinbindningLymphocyte Specific Protein Tyrosine Kinase p56(lck)Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Genistein: En isoflavonoid som utvinns ur soyaprodukter. Den blockerar protein-tyrosinkinas och topoisomeras-II och används som antitumörmedel. Experimentellt har den visat sig kunna stoppa G2-fasen i mänskliga och muscellinjer.VanadaterNADPPseudomonas putidaAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.Oxidoreduktaser, O-demetyleringsrc-domäner7-alkoxykumarin 0-dealkylas: Ett läkemedelsmetaboliserande enzym i lever-, livmoder- och tarmmikrosomer som omsätter 7-alkoxykumarin till 7-hydroxykumarin. Enzymet är beroende av cytokrom P450. EC 1.14.13.- .Pseudomonas mendocinaProtonkogenproteinerAlkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Klorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Dikloretylener: Giftiga, klorerade och omättade kolväten, omfattande både 1,1- och 1,2-diklorisomererna. Båda isomerer är giftiga, men 1,1-dikloretylen har kraftigare toxisk verkan på CNS och lever. Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.EnzyminduktionReceptor, epidermal tillväxtfaktorProtonkogenproteiner pp60(c-src)Acetylen: Färglös gas som framställs genom reaktion mellan vatten och kalciumkarbid. Gasen är brännbar, explosiv och vattenlöslig och används som svetsgas.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.SyrgasProtonkogenproteiner c-fynAmmoniak: En färglös, alkalisk gas. Den bildas i kroppen vid nedbrytning av organiskt material i samband med ett stort antal metaboliskt viktiga reaktioner.Pseudomonas stutzeriModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.PropanKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.TryptofanhydroxylasAceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Fenylalanin: En essentiell, aromatisk aminosyra som är prekursor (förstadium, förelöpare) till melanin, dopamin, noradrenalin och tyroxin.TyrosindekarboxylasIntracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.TransfektionKlorokinolinoler: 8-hydroxikinolinoler, vars nr 5 och/eller 7-kolatomer klorinerats. De har antibakteriell, antiprotozo- och antidiarréverkan, särskilt vid amöbainfektion; även mot seborré har de använts. Preparaten används huvudsakligen lokalt, men också som tillsats i djurfoder. De kan orsaka syn- och andra nervstörningar och ges oftast i kombination med andra medel.ProteinkinashämmareKinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).SpektrofotometriTyrosinfenollyasFlavinmononukleotid: Ett koenzym till ett flertal oxidationsenzymer, inklusive NADH-dehydrogenas. Det utgör den huvudsakliga förekomstformen av riboflavin i celler och vävnader.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.Proteinstruktur, tertiärBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.TyrpostinerProtonkogenproteiner c-ablKatalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Fenylalaninhydroxylas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar bildandet av L-tyrosin, dihydrobiopterin och vatten från L-fenylalanin, tetrahydrobiopterin och syre. Brist på enzymet kan orsaka fenylketonurier. EC 1.14.16.1.Glyceryletrar: Föreningar där en eller fler hydroxylgrupper av glycerol har eterbindning med en mättad eller omättad alifatisk alkohol. En eller två av glycerolhydroxylgrupperna kan vara förestrade. Dessa ämnen har påträffats i olika typer av djurvävnad.4-hydroxybensoat-3-monooxygenas: Ett flavoprotein som katalyserar syntesen av protokatekusyra (3,4-dihydroxybensoesyra) från 4-hydroxybenzoat i närvaro av molekylärt syre. EC 1.14.13.2.SH2 Domain-Containing Protein Tyrosine PhosphatasesBensoat-4-monooxygenasKamfer: Ett keton som utvinns ur Cinnamomum camphora, ett vintergrönt träd hemmahörande i östra Asien, eller som framställs syntetiskt. Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Alkansulfonater: Organiska estrar eller salter av svavelsyraderivat innehållande en alifatisk kolväteradikal.Rekombinanta fusionsproteinerBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Focal Adhesion Protein-Tyrosine KinasesHydrokinonerAdaptorproteiner, signalöverförandeMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.SekvensinpassningPyrimidinerRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Etionamid: Ett andrahands tuberkulosmedel som blockerar syntesen av mykolsyra. Det kan även användas för behandling av spetälska.RalstoniaJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Receptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 3PaxillinNADp125FAK-proteinModeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Kresoler: En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.Styren: En färglös, giftig vätska med kraftig, aromatisk doft. Den används för framställning av gummiarter, polymerer, kopolymerer och polystyrenplaster. Syn. styrol; vinylbensen.Indigo CarmineTestolaktonMetimazol: Ett tioureylen-antityroidpreparat som hämmar bildandet av tyroidhormon genom att störa bindningen av jod till tyrosylrester av tyroglobulin. Detta sker genom störning av oxidationen av jod och jodotyrosylgrupper till följd av blockering av peroxidas.Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 2Fosfolipas C gamma3T3-celler: En cellinje som härstammar från fibroblaster från särade embryon av schweiziska möss. Linjen är ett värdefullt in vitro-värdsystem förtransformationsstudier av onkogena virus, eftersom 3T3-celler besi tter hög känslighet för kontaktinhibition.Kolväten, klorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.RAFTK-proteinPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.StyrenerReceptor-Like Protein Tyrosine Phosphatases, Class 4FlavoproteinerRNA, budbärarFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Fenobarbital: Ett barbitursyraderivat som har icke-selektiv dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Det förmedlar bindning till hämmande subtypreceptorer för gamma-aminosmörsyra och reglerar kloridflödet genom receptorkanalerna. Det blockerar även glutamatinducerad depolarisering.fms-lik-tyrosinkinas 3BiokatalysPyrogallolMethylosinus: En art av gramnegativa stavbakterier som bildar exosporer och är obligata metanotrofer.Makrocykliska laktamer: Laktamer som bildar föreningar med ringar med en storlek av ca 1-3 dussin atomer.LöslighetPrecipitintesterGRB2-adaptorproteinBensokinoner: Bensenringar med två ketondelar i någon position. Substitutioner kan förekomma i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Antrakinoner: En antracenring med två ketondelar i någon position. I alla positioner utom på ketongruppernas plats kan substitutioner ske.ProteinerVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Struktur-aktivitet-relationProtein Tyrosine Phosphatases, Non-ReceptorLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Arylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Dihydroxifenylalanin: Ett betahydroxilerat derivat av fenylalanin. D-formen av dihydroxifenylalanin har svagare fysiologisk verkan än L-formen och används vanligen experimentellt för att bestämma om de farmakologiska effekterna av Levodopa är stereospecifika. Syn. dopa.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Dioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.ProteinkonfigurationDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Methanococcaceae: En familj anaeroba Methanococcales, vars medlemmar kan förflytta sig med hjälp av flageller. Dessa metanbildande organismer nyttjar koldioxid som elektronacceptor.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Januskinas 2Tumörceller, odladeMethylococcus: Ett släkte gramnegativa, aeroba, runda mikroorganismer som oftast uppträder parvis. Vilostadiet betraktas som en cysta.Insulinreceptor: En cellytereceptor för insulin. Den utgörs av en tetramer av två alfa- och två betaenheter, som erhålls genom klyvning av ett enda prekursorprotein. Receptorn innehåller en inre tyrosinkinasdomän, belägen i betaenheten. Insulinaktivering av receptorn leder till ett antal metaboliska förändringar, bl a ökat upptag av glukos i lever, muskler och fettvävnad.ProadifenNADH, NADPH-oxidoreduktaserMetylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.SulfiderNorbornanerDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Phosphatidylinositol 3-KinasesPlasmiderCytokromer b5: Ett cytokrom, med molekylvikt 16 kD, i det endoplasmatiska nätverket som verkar som intermediär elektronbärare i vissa reaktioner som katalyseras av flerfunktionsoxidaser, som t ex vid minskning av mättnadsgraden i fettsyror. Det aktiverar även molekylärt syre för angrepp på substratet.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 12ProteinkinaserProteinmodifiering, posttranslationellUltraviolettspektrofotometriAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Epidermal tillväxtfaktor: En 6 kD-polypeptidtillväxtfaktor som först iakttogs i de submaxillära spottkörtlarna hos möss. Epidermal tillväxtfaktor hos människor isolerades ursprungligen ur urin, då den har förmåga att hämma magsaftsutsöndring, och ämnet kallades urogastron. Faktorn uppvisar ett flertal biologiska effekter, inklusive främjande av tillväxt och differentiering av mesenkym- och epitelceller. Syn. EGF.