TumörstadieindelningBukspottkörteltumörerTumörerEndosonografi: Ultraljudsundersökning av inre organ med en ultraljudstransduktor, som t ex kan vara kopplad till ett fiberoptiskt endoskop. I endosonografi omvandlar transduktorn elektroniska signaler till ljudpulser eller kontinuerliga vågor och fungerar även som mottagare för reflekterade ljudvågor inifrån organet. I ett audiovisuellt-elektroniskt gränssnitt omvandlas de inkommande ekosignalerna till en form som teknikerna kan tolka. Förfarandet får inte förväxlas med endoskopi, där ett särskilt instrument, endoskop, används. "Endo-"Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Hudtumörer: Cancer i huden.Tumörer, cystiska, mucinösa och serösaDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.PrognosLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. PositronemissionstomografiTumörer, multipla primäraRadiofarmakaLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Njurtumörer: Cancer i njuren.Retrospektiva studierLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Sensitivitet och specificitetTumörinvasivitetSköldkörteltumörerTumörer, sekundära primäraAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Mediastinum: Det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.Mediastinoskopi: Endoskopisk undersökning av, behandling eller kirurgiska ingrepp i den främre, övre delen av mediastinum i bröstkorgen.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Tumörmarkörer, biologiskaParotid NeoplasmsOvarian NeoplasmsTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Tumörrecidiv, lokaltRectal NeoplasmsMyeloproliferativa sjukdomarMediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Prediktivt värde av testerLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.NästumörerNålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Sentinel node-biopsiKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Survival AnalysisKarcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.Eye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Matstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Cystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.Tumörer, bindväv och mjukdelarBuktumörer: Tumörer lokaliserade i bukhålan.PlasmacellsneoplasmerPankreaskarcinom, duktaltTymustumörerMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Tumörer i blindtarmsbihangMultimodal ImagingAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.Mjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Tumörer, körtel och epitelCystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.Brösttumörer: Cancer i bröstet.FinnålsbiopsiTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.BehandlingsresultatBenmärgstumörer: Tumörer belägna i benmärgen. De skiljer sig från tumörer som består av benmärgsceller, så som myelom. Flertalet benmärgstumörer är metastaser.Preoperativ vårdHormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.TumörproteinerVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Tumörer, experimentellaMunhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Prospektiva studierKärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.SpottkörteltumörerMjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.Tumörer, strålningsframkalladeHodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Resultats reproducerbarhetSkivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.TolvfingertarmstumörerTestikeltumörerMuskelvävnadstumörerLungsäckstumörer: Tumörer i den tunna, serösa hinna som omger lungorna och bekläder brösthålans insida. Lungsäckstumörer är ytterst sällsynta och diagnosticeras oftast inte förrän i framskridet stadium, eftersom de i tidigt stadium inte ger några symtom.Cystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Gallblåsetumörer: Tumörer eller cancer i gallblåsan.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Melanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Blodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.TungtumörerNeuroendokrina tumörerTumörer, adnexa och hudbihangBukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Kärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.Tumörer i gemensamma gallgången: Cancer i den gemensamma gallgången, inklusive Vaters ampull och Oddis sfinkter.Tumörer i svettkörtlarTumörer, germinalcells- och embryonalaLymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Gomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Matsmältningssystemets tumörer: Tumörer eller cancer i matspjälkningssystemet.BukhinnetumörerTumörer, komplexa och blandadeArmhålaBäckentumörerHuvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Underkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Cystadenokarcinom: En elakartad tumörform som uppstår i körtelepitelvävnad, i vilken bildas ansamlingar av cystsekret. De neoplastiska cellerna visar olika grader av anaplasi och invasivt förlopp, och lokal utbredning och metastaser förekommer. Cystadenokarcinom utvecklas ofta i äggstockarna, där man känner igen pseudomucinösa och serösa typer.MuskeltumörerBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.ProstatatumörerBröstkorgstumörerFalskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Endometrietumörer: Tumörer och cancerformer i livmoderslemhinnan. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade. Klassificering och gradering beror på celltyper och andelen odifferentierade celler.helkroppsskanningHjärttumörerNeoplasm GradingCystadenom, seröst: En cystisk tumör i äggstockarna, innehållande en tunn, klar, gulaktig serös vätska och varierande mängder fast vävnad, och som är många gånger mer elakartad än mucinöst cystadenom. Den kan uppträda som en enda isolerad tumör, parvilokulärt eller multilokulärt. Den är ofta dubbelsidig och papillär, och cystorna kan variera avsevärt i storlek.Maxillary Neoplasms: Cancer eller tumörer i överkäken.Preoperative PeriodSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.PankreatektomiHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Lungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.AnalkörteltumörerAdenom, oxyfilt: Ett vanligtvis godartat adenom bestående av onkocyter med - pga rikligt med mitokondrier - granulär, eosinofil cytoplasma. Det består ofta av Huerthleceller från sköldkörteln, och kan förekomma i njur e, spottkörtlar och endokrina körtlar.Lillhjärnetumörer: Primära tumörer eller metastaser i lillhjärnan. Tumörer lokaliserade i lillhjärnan yttrar sig ofta i form av ataxi eller förhöjt intrakraniellt tryck pga obstruktion av den fjärde ventrikeln. Vanliga primära cerebellumtumörer inkluderar fibrillärt astrocytom och cerebellärt hemangioblastom. Lillhjärnan utgör ofta målorgan för metastaser från tumörer i lungor, bröst eller andra, avlägsna organ.Fettvävnadstumörer: Tumörer bestående av fettvävnad eller bindväv av fettceller i areolär vävnad. Begreppet avser inte tumörer belägna i fettvävnad.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Bronkialtumörer: Tumörer i luftrören.Hjärnhinnetumörer: Godartade eller elakartade tumörer som uppkommer i eller sprider sig till hjärnans och ryggmärgens skyddshinnor.BihåletumörerSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TidsfaktorerKaplan-Meier EstimateBinjurebarkstumörerStruphuvudtumörer: Cancer i struphuvudet eller i någon del av det: röstspringan, struplocket, struphuvudbrosken, struphuvudets muskler och stämbanden.Orbital NeoplasmsIleumtumörer: Cancersjukdomar i ileum (tunntarmens sista del).SarkomKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Näs-svalgtumörerAcinärcellskarcinom: En elakartad tumör som uppkommer i racemösa (druvklaseliknande) körtlars celler, särskilt spottkörtlarna. Acinärcellskarcinom (av lat. acinus, bär) är väl differentierade och står för ca 13 % av de ca ncerformer som uppkommer i öronspottkörteln (parotis). I ca 16 % av fallen följer lymfkörtelmetastaser. Det är inte ovanligt att tumörer och metastaser återkommer flera år efter behandlingen. Denna ca ncerform kan förekomma i alla åldersgrupper, och är vanligast hos kvinnor. Syn. acinär cancer.RyggmärgstumörerVaginaltumörerBinjuretumörerNervsystemets tumörerPenistumörerTumörutsåddKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Gynekologiska tumörer: Tumörsjukdomar i kvinnans fortplantningsorgan.Januskinas 2Neoadjuvant behandlingTymomLevertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.Hemangiosarkom: En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.Adenokarcinom, follikulärt: Ett adenokarcinom i sköldkörteln, där tumörcellerna bildar folliklar.Leiomyosarkom: Sarkom med stora spindelceller av glatt muskelvävnad. Trots att det sällan uppträder i mjukdelar är det vanligt i inälvorna. Tumören är det vanligaste mjukdelssarkomet i mag-termkanalen och livmodern. Medelåldern hos patienter är 60 år.Myelodysplastiska-myeloproliferativa syndromRyggradstumörerPerifera nervsystemets tumörerHjärnventrikeltumörer: Tumörer belägna i hjärnans ventriklar, inklusive de båda sidoventriklarna, den tredje och den fjärde ventrikeln. De kan vara primära (t ex plexus choroideustumörer eller subependymalgliom (ependymom)) , metastaser från andra organ, eller utväxter från lokalt invasiva tumörer i intilliggande delar av hjärnan.T-cellslymfom: En grupp heterogena, lymfoida tumörer som utgörs av malignt omvandlade T-lymfocyter.Bronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Karcinom, neuroendokrint: En grupp karcinom med typisk morfologi, ofta bestående av aggregat eller trabekulära skikt av runda, blåaktiga celler, granulärt kromatin och uttunnat ytterskikt av svagt avgränsad cytoplasm. Neuroend okrina tumörer omfattar karcinoid cancer, småcelliga karcinom, medullära sköldkörtelkarcinom, Merkelcellstumörer, neuroendokrina hudkarcinom, öcellstumörer och feokromocytom. Tumörcellerna innehåller neurosekretoriska granuler.HalsdissektionLivmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.Karcinom, bronkogent: En form av lungcancer, namngiven därför att den uppstår i bronkträdets epitel. Trots namnet är det inte en histologisk benämning.Karcinosarkom: En elakartad cancer som innehåller en sådan omfattande blandning av karcinom- och sarkominslag att den antyder neoplasi i epitel och mesenkym.PankreatikoduodenektomiEndoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle AspirationRiskfaktorerMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RNA, tumörLipom: En godartad tumör som består av fettceller (adipocyter). Den kan vara omgiven/inkapslad av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.Ansiktstumörer: Cancer i ansiktets vävnader.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Lymfatiska sjukdomar: Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.Benmärgsundersökning: Provtagning och histologisk utvärdering av benmärg.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.TumörtransplantationProportional hazard-modellerStrålbehandling, understödjandeTumörer, lokaliseringOväntade fynd: Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.Karcinoembryonalt antigen: Ett serumglykoprotein som utsöndras i tarmepitelets glykokalyx. Antigenet troddes ursprungligen vara specifikt för fostrets matsmältningskanal och adenokarcinom i tarmen, men påträffas normalt i faece s och bukspottskörtel-gallsekret, samt i samband med en rad neoplastiska och ickeneoplastiska tillstånd. Det främsta användningsområdet är för monitorering av svaret på behandling vid tarmcancer. Syn. CEA.Histiocytneoplasmer, maligna: Distinkta tumörsjukdomar i histiocyter. Hit hör akuta monocytiska leukemier, malign histiocytos och äkta histiocytlymfom.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.B-cellslymfom: En grupp heterogena lymftumörer som vanligtvis uttrycker ett eller fler B-cellsantigen eller representerar elakartade omvandlingar av B-lymfocyter.