TrädBeslutsträd: Grafisk framställning för beslutsanalys bestående av en trädstruktur (hierarkisk), där grenarna representerar olika beslutsalternativ.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.TeträoljaTupaiidaeEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Tropiskt klimatPinusQuercusTupaiaAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.TräFagus: Ett släkte lövträd (bok) i familjen Fagaceae (bokväxter).Eukalyptus: Ett släkte australiska träd inom familjen Myrtaceae som producerar gummi, oljor och kådor, vilka används som smakämnen, sammandragande medel och aromämnen. Tidigare användes produkterna till behandling av diarré, astma, bronkit och luftvägsinfektioner.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.VäxtstammarBiological EvolutionModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.PopulusSkogsbruk: Vetenskapen om odling och vård av skog.Sannolikhetsfunktioner: Funktioner som skapats ur en statistisk modell och en uppsättning observationsdata som visar sannolikheten för dessa data vid olika värden på okända modellparametrar. De parametervärden som ger högst sannolikhet är parametrarnas maxsannolikhetsuppskattningar.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ArtsspecificitetVäxtbladAkacia: Alla trädartade baljväxter eller träd av arten Acacia. De gummisorter och garvämnen som utvinns ur akacior kallas arabiskt gummi.Hevea: Ett växtsläkte (gummiträd) inom familjen Euphorbiaceae (törelväxter) och ordningen Euphorbiales, underklassen Rosidae. Naturgummi erhålls huvudsakligen från Hevea brasiliensis, men även från några andra växter.PiceaConiferLönn: Ett släkte av familjen lönnväxter, mest känd för träd med handflikiga blad.Abies: Ett släkte i familjen tallväxter, ordning Pinales, klass Pinopsida, division barrväxter.SekvensinpassningVariation (Genetics)Mjukvara: Sekventiella instruktioner (programkod) för utförande av en speciell uppgift eller funktion i en dator.BjörkBarkPanamaBayes teorem: En sannolikhetsteoretisk modell uppkallad efter Thomas Bayes (1702-1761). Inom epidemiologin används metoden för beräkning av sannolikheten för förekomsten av en viss sjukdom hos personer med något vi sst kännetecken, utifrån kännedom om sjukdomens prevalens och förekomsten av detta kännetecken hos friska och sjuka individer. I klinisk beslutsanalys används modellen för beräkning av sannolikheten f ör en viss diagnos, med givna symtom eller provresultat.Fraxinus: Ett växtsläkte (askar) inom familjen Oleaceae. Några arter innehåller sekoiridoida glukosider. Endast F. excelsior (ask) växer vilt i Sverige.PrunusBiologisk mångfaldGömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.PalmerGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Biomassa: I vid bemärkelse den totala massan av allt levande; i mer specifik mening massan (i färskvikt eller torrvikt) av en viss organism eller växt inom ett bestämt geografiskt område eller avsedd för ett be stämt ändamål. Ett exempel på biomassa är s k energiskog, som odlas för energiändamål.Ficus: Ett växtsläkte inom familjen Moraceae. Hit hör t ex fikonträdet, och saven från dessa träd innehåller fikain.XylemRNA, ribosomalt, 16SGenöverföring, horisontell: Naturlig överföring av genetisk information mellan organismer, besläktade eller obesläktade, varvid överföring från föräldrar till avkomma kringgås. Horisontell genöverföring kan ske via ett antal olika naturligt förekommande förlopp, som t ex genetisk konjugation, genetisk transduktion och transfektion. Resultatet kan bli ändrad gensammansättning hos mottagarorganismen (genetisk transformering).Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.AlBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Fagaceae: En familj lövfällande träd (bokväxter) tillhörande ordningen Fagales, klassen Magnoliopsida. Kända släkten är bok (Fagus), ek (Quercus) och äkta kastanj (Castanea sativa).ArtförgreningKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Euphorbiaceae: Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.DipterocarpaceaePollenCambiumLarix: Ett släkte barrträd (lärk) inom familjen Pinaceae, ordningen Pinales, klassen Pinopsida och divisionen Coniferophyta. Lärkträd är snabbväxande och blir stora. De ettåriga barren är mjuka.Skalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Kloroplast-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) i kloroplaster, klorofyllhaltiga celler som ombesörjer fotosyntes.CederSalixMitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Juniperus: Ett släkte långsamtväxande barrträd tillhörande familjen Cupressaceae. Den hos oss vanligaste arten är en (Juniperus communis L.).SeasonsBevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Meliaceae: En familj trädväxter (mahogny) av ordningen Sapindales och klassen Magnoliopsida.VäxtskottDatabaser, genetiska: Speciella databaser för fakta om gener och genprodukter.Ribosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).Seed DispersalBorneo: Den största av Stora Sundaöarna i Malaysiska ögruppen i Sydostasien. Borneo ligger öster om Sumatra och norr om Java. Ytan är ca 740.000 km2 och gör därmed ön till den tredje största i världen. Den st örre, sydostliga delen tillhör Indonesien, de övriga delarna Malaysia och Brunei. Folkmängden uppgår till ungefär 12.5 miljoner invånare.PlantaUlmusModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.TamaricaceaeSvampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Citrusfrukter: Träd eller buske av släktet vinruteväxter, eller frukter av dessa växter.Genomik: Det systematiska studiet av organismers kompletta uppsättning av DNA-sekvenser.Melaleuca: Ett växtsläkte (teträd) av familjen Myrtaceae. M. alternifolia-blad är källa för teträdsolja. VindRegnPerseaMikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Juglans: Ett växtsläkte (valnöt) inom familjen Juglandaceae.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VäxtsjukdomarVäxtrötterFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Nakenfröiga växter: De nakenfröiga växterna är en grupp kärlväxter vars frön inte är omgivna av ett fruktskikt, till skillnad från angiospermer (gömfröiga växter), vars frön är inneslutna i en fruktkropp. I stället kan fröna sitta i t ex kottar. Idag delar man in gymnospermerna i fyra divisioner: Coniferophyta (barrväxter), Cycadophyta, Ginkgophyta och Gnetophyta.VäxterBjörkväxterFossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.EukaryotaFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.VäxttranspirationFloemGenflödeBefolkningstäthetBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Gendubblering: Processer som förekommer i olika organismer och leder till att enstaka gener dubbleras. Vid dubblering av angränsande gener föreligger en dubblerad sekvens inom de gränser som bestäms av start och stoppsignalerna för ursprungsgenens proteinsyntes, vilket ger till resultat en högre produktion av transkriptionsprodukter och protein. Vid diskret gendubblering hamnar den dubblerade sekvensen utanför start och stoppsignalerna, varvid två oberoende gener med sina genprodukter kommer att föreligga. Gendubblering kan leda till en flergensfamilj, supergener eller pseudogener.BefolkningsdynamikGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNASydamerikaPhylogeographyModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurAnvändare-datorgränssnittMarkov-kedja: Inom sannolikhetsteorin, speciellt teorin för stokastiska processer, modell för beskrivning av ett system som hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förflutna endast genom nuet (2008-02-07 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251446).MycorrhizaeSekvenshomologi, nukleinsyraMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.BränderProtein-sekvensanalysRNA, ribosomalt, 18SBurseraceaeKol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Blommor: Växters fortplantningsorgan.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Nervcellsförgreningar: Korta och förgrenade utskott från själva nervcellen, vilka tar emot signaler från andra nervceller.rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.FåglarDNA, konkatenatBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Ekologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Pyrus: Ett växtsläkte (päron) av familjen Rosaceae som är känt och odlat för sina ätliga frukter.TsugaTorkaFabaceaePlant DispersalPseudotsugaCeibaRosalesModeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Datorgrafik: Tabeller, ritningar eller annan bildpresentation, framställda med hjälp av datorteknik.SapotaceaeProcesser inom ekologi och miljöSekvenshomologiLeddjur: Arthropoda. Leddjuren har ett hårt, yttre och ledat skelett och ledade ben som sitter parvis. De två dominerande klasserna är insekter (Insecta) och spindeldjur (Arachnida), till vilka hör många medicinskt viktiga arter. De kan vara parasiter eller vektorer (smittöverförare).Prokaryotiska cellerClimate ChangeFytoplasma: Ett släkte små bakterier inom familjen Acholeplasmataceae som ansamlas i sildelarna i infekterade växters kärlsträngar och orsakar gulnande, fyllodi (förgröning) och häxkvastar. Organismerna saknar cellvägg och motsvarar sålunda mykoplasma hos djur. Ett hundratal olika insektsarter kan överföra smittämnet.Pinus ponderosaNötöverkänslighetApelsinOrmbunkar: Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.Ascomycota: Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande celler (asci) som innehåller ascosporer. De flesta patogena svampar med sådant sexualstadium tillhör detta fylet.Hartser: Brännbara, amorfa växtutsöndringar som ofta avsätts i speciella håligheter i växterna. De är vanligtvis olösliga i vatten, men lösliga i alkohol, koltetraklorid, eter eller flyktiga oljor. De är smältbara och har mussligt brott. Hartser är oxidations- eller polymeriseringsprodukter av terpener, och de består av blandningar av aromatiska syror och estrar. De flesta är mjuka och kletiga, men stelnar i kyla.TidsfaktorerAnanasväxterFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.NötterDNA Barcoding, TaxonomicBronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.VattenUlmaceaeCarbon CycleFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Dipteryx: Ett växtsläkte (tonkabönor) i familjen Fabaceae (ärtväxter). Växterna innehåller kumariner.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.SymbiosArtificiell intelligens: Datorbaserade system utvecklade för att utföra processer som normalt är förknippade med mänsklig intelligens, som t ex språkförståelse, inlärning, argumentering, problemlösning osv.Däggdjur: Varmblodiga ryggradsdjur hemmahörande i klassen Mammalia, omfattande alla med hårväxt och som diar. Tre stora grupper ingår, placentadäggdjur (med moderkaka) och pungdjur, vilka föder levande avkomma, och kloakdjur, vilka är äggläggande.