Loading...
TobaksindustriLobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.TobakPRMarknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.PropagandaAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.RökningLurendrejeri: Att lura eller bli lurad.Passiv rökningPersuasive CommunicationKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.KonsumentskyddIntressekonflikt: En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.SnusSkatterTobaksberoendePolitikProduktförpackningFackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.Statsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.Massmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Ekonomiskt stödHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.Tobacco ProductsDokumentationVäxter, giftigaAllmän opinionAffärsetik: De moralregler som är vägledande för kommersiell och industriell företagsamhet.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Livsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.United States Government AgenciesSocialpolitikAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Forskningsanslag: Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.Sakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.Läkemedelsindustri: Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.SnusavvänjningRökavvänjningSocialt ansvarFörenta StaternaTobaksmosaikvirusProduktmärkningFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Mentol: En alkohol som framställs från mintolja eller på syntetisk väg.Ekonomisk konkurrensOrganisationspolitikKonsumentorganisationer: Sammanslutningar av konsumenter.OrganisationerHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Forskningsfusk: Avsiktlig förfalskning av vetenskapliga data genom framställning av fabricerade, ofullständiga eller overifierade resultat som vetenskapliga fakta.Riktlinjer för social kontrollMedborgerliga rättigheter: Lagstadgat skydd för den enskildes fri- och rättigheter, för rättvisa inför lagen, rösträtt och mot diskriminering pga ras, religion, etniskt ursprung, ålder eller kön.Konsulter: Personer som anlitas för professionell rådgivning eller experthjälp.Oberoende staternas samvälde: Sammanslutning, bildad 1991, av republiker i f d Sovjetunionen. Syn. OSS.VälgörenhetsorganisationerInstitutionssamarbete: Samverkan mellan representanter för institutioner, myndigheter eller organisationer.VentilationFilm: Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.State GovernmentHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.SällskapPolicy-uppläggning1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Skadereduktion: Tillämpning av metoder avsedda att minska risken för skada i samband med visst beteende utan att minska beteendefrekvensen. Till riskförknippade beteenden hör aktiva, beroendeassocierade beteendemönster.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.OrganisationsmålsättningarInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Product Line ManagementTjärorLagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.RestaurangerMarknadsföring av hälso- och sjukvård: Tillämpning av marknadsföringsprinciper i syfte att öka efterfrågan på hälso- och sjukvårdsresurser.FolkhälsovårdNikotinTobacco UseSocial marknadsföringRökFlygmedicin: Ett specialområde inom medicinen, inriktat på medicinska problem i samband med flygning eller vistelse i rymden.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Utvinnings- och förädlingsindustri: Industriell verksamhet för förädling av naturliga råvaror.TidningarKemisk industri: Industriverksamhet baserad på framställning av kemikalier.Stiftelser: Organisationer (juridiska personer), vars ändmål är att förvalta en beständig förmögenhet.Latinamerika: Namnet avser det geografiska området "Latinamerika" när inget land inom området specificeras. Området omfattar vanligtvis Centralamerika, Sydamerika, Mexiko och den karibiska övärlden.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Investeringar: Termen avser t ex investeringar i fonder i syfte att generera ekonomisk vinst.Frivilliggrupper inom hälso- och sjukvård: Grupper av frivilliga som representerar olika intressen inom samhället, som t ex sjukhus, affärsverksamhet, läkarkår och försäkringsbolag, med det huvudsakliga målet att förbättra hälso- och sjukvårdens lönsamhet.Mänskliga rättigheter: Individens rätt till de kulturella, sociala, ekonomiska och utbildningsmöjligheter som samhället erbjuder, som t ex rätten till arbete, till utbildning och till social trygghet.TjänstefelKonsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Etiska koderVetenskapSmakämnen: Kemiska ämnen som tillsätts livsmedel eller mediciner för att förbättra smaken.PrivatiseringBiomedicinsk forskningByggnadsbesiktning och kontroll: Formella byggnadstekniska normer för sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.Federal förvaltning: Det organ som utövar regeringsmakten på nationell eller statsnivå.OrganisationsanknytningOrganiserad finansiering: Alla organiserade finansieringssätt.Livsmedelsproduktion: Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Kompensation och upprättelse: Betalning eller annan form av upprättelse för begångna fel eller skador.FörhandlingTextilindustriArgentina: Republik i södra Sydamerika, till ytan (2.767.000 km2) det näst största landet på kontinenten. Folkmängden uppgår till 35 miljoner, varav ca 12 miljoner bor i huvudstaden Buenos Aires. Officiellt språ k är spanska.VärldhälsoorganisationenGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.ArbetsplatsArbetarskyddTidskrifter, principerPubliceringLuftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.Yrkesmässig exponeringOrganisationsfallAvslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Minnesota: Delstat i norra USA, gränsande till Iowa i Söder, Nord- och Syddakota i väster, Kanada i norr och Wisconsin i öster. Ytan är 206 190 km2, och huvudstad är St. Paul.Drivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Forskningspersonal: Sådan personal som deltar i forskning.YrkessjukdomarUnited States Environmental Protection AgencyInternationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.