Tjocktarmspolyper: Utväxter med eller utan stjälk i tjocktarmens slemhinna.PolyperTarmpolyper: Mindre, onormala vävnadsmassor som tränger ut i tarmhåligheten. Polyper sitter fast i tarmväggen antingen med en stjälk eller en bredare bas.Datorkolonografi: En icke-invasiv bildframställningsmetod för undersökning av tjocktarmen som baseras på analys av datortomografidata med speciella bildhanteringsprogram.Adenomatösa polyper: Godartade tumörer härrörande från körtelepitel.Koloskopi: Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Adenomatös tjocktarmspolypos: Ett polypossyndrom med autosomal dominans, i vilket tarmarna innehåller från några få till tusentals adenomatösa polyper. Uppträder ofta i åldrarna 15 till 25 år.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Kolondivertikulos: Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.NäspolyperRectal DiseasesSigmoidsjukdomarAPC-gener: Tumörsuppressorgener belägna vid 5q21-området på den långa armen av människans kromosom 5. Mutation hos dessa gener är förenad med familjär kolonpolypos och Gardners syndrom, samt med vissa sporadiska kolorektala tumörer.Radiobildtolkning, datorstöddTarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).TjocktarmssjukdomarTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Sensitivitet och specificitetRetrospektiva studier