Loading...


Ljudöverkänslighet: En onormalt stegrad känslighet för ljudstyrka vid normala ljudnivåer. Sjukdomar i öronsnäckan, vestibulokoklearnerven eller ansiktsnerverna, samt stigbygelkirurgi eller andra störningar kan förknippas med detta tillstånd.Hörselmätning: Audiometri. Mätning av hörselförmågan för att fastställa tröskelvärden för de lägsta ljudnivåer vid vilka en person kan uppfatta olika toner. För ljudöverföring i luft används frekvenser mellan 125 oc h 8000 Hz, och för att mäta tröskelvärden för överföring i benmassa används frekvenserna 250 till 4000 Hz.Hörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.Tonaudiometri: Hörselmätning med hjälp av rena toner av varierande frekvens och styrka.Bullerskador: Hörselförlust till följd av exponering för kraftiga ljudbangar eller ständig exponering för ljud vid nivåer över 85 dB. Hörselnedsättningen är oftast inom frekvensintervallet 4000-6000 Hz.BullerElektriska retningspotentialer, auditiva, hjärnstam: Elektriska vågor i hjärnbarken som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudsstimulering. Många patienter med cerebellopontinvinkelskador, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar har ett onormalt vågmönster.Koklearkärna: Den hjärnstamskärna som tar emot de centrala impulserna från hörselnerven. Koklearkärnan är placerad åt sidan och snett bakom nedre lillhjärnsskänkeln och är funktionellt indelad i en bakre (dorsal) och en främre (ventral) del. Den är tonotopiskt organiserad, utför det första steget i den centrala hörselprocessen, och sträcker sig (direkt eller indirekt) till de högre hörselområdena, omfattande den övre olivkärnan, de mediala geniculi, de nedre kullarna (colliculi) och hörselbarken.Audiologi: Läran om hörsel och hörselskador.PsykoakustikLjudstyrkeuppfattning: Den ljudnivåförnimmelse som motsvarar den fysikaliska ljudintensiteten. Upplevda skillnader i ljudnivå motsvaras dock inte direkt av skillnader i det fysikaliska ljudtrycket. Medan en fördubbling av det fysikaliska ljudtrycket motsvarar en ljudnivåökning på 6 dB, så motsvaras en upplevd fördubbling av ljudstyrkan av en ljudnivåökning på 9 dB.Hörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.Hörseltester: Olika metoder för att mäta eller kontrollera hörseln, t ex audiometri eller tympanometri.Akustisk stimuleringBetahistin: N-metyl-2-pyridinetanamin. En kärlvidgande fysiologisk histaminanalog som samtidigt verkar som en histamin H1-receptoragonist. Substansen används vid Menieres syndrom och vaskulär huvudverk, men kan f örvärra astma och magsår.Otoakustiska emissioner, spontanaHörselbanorMagnetoencefalografi: Mätning av magnetfält kring huvudet, framkallade av elektriska strömmar i hjärnan. Precis som fallet är med vilken elektrisk ledare som helst, så åtföljs hjärnans elektriska aktivitet av ortogonala magnetfält. Mätningar av dessa fält ger information om var i hjärnan aktivitet pågår som komplementerar EEG. Magnetoencefalografi kan användas för sig eller i kombination med EEG, för mätning av spontan eller framkallad aktivitet, inom forskning och för kliniska ändamål.Ledningshörselnedsättning: Hörselförlust till följd av störningar i den mekaniska överföringen eller förstärkningen av ljud in till öronsnäckan. Störningen är i ytter- eller mellanörat, dvs hörselgången, trumhinnan eller hörselbenen.Hörseluppfattning: Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.Hörselnedsättning, ensidig: Partiell eller fullständig hörselförlust på ett öra.Hörselnedsättning, högfrekvens: Oförmåga att uppfatta ljud med frekvenser högre än 1000 Hz.Cochlea: Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.Deltarytm: En av de fyra typer av hjärnvågor som ses i EEG och som kännetecknas av stor amplitud och en frekvens under 4 Hz. De utgör djupsömnsvågorna i drömlös sömn, hos barn och vid vissa störningar i hjärnan.Menieres sjukdom: Ett sjukdomstillstånd i innerörat (labyrinten) som kännetecknas av varierande sensoriskt hörselbortfall, tinnitus, yrselanfall och örontäppa.Transkraniell magnetstimuleringAkustikusneurinomHörhjälpmedel: Bärbara, ljudförstärkande apparater avsedda att förbättra ljudöverföringen vid nedsatt hörsel. De kan vara konstruerade för ljudöverföring genom luft eller genom bensubstans.Kokleasjukdomar: Sjukdomstillstånd i öronsnäckan, innerörats hörselorgan.Musikterapi: Bruk av musik som tilläggsbehandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.YrselInferior colliculi: "Den nedre kullen", en upphöjning på baksidan mitthjärnan som har en viktig funktion i hörselbanan.Trigger PointsLabyrintsjukdomar: Sjukdomar i innerörat.SalicylaterHörsel: Ljudförnimmelse.Käkledssjukdomar: En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.Ear Protective Devices: Personliga skyddsanordningar för att skydda öronen mot buller, vatten eller kyla. Hit hör även öronmuffar, öronproppar och hörselskydd.Narrative TherapyHörselskador: Tillstånd som försämrar överföringen eller uppfattandet av ljudimpulser och -information från örat till tinningslobbarken, inklusive de sensorineurala banorna.TonlägsuppfattningHörselnedsättning, sensorisk: Hörselförlust pga skada på öronsnäckans sensoriska delar, vilka är belägna på insidan av det runda och det ovala fönstret, och till vilka hör hörselnerven och dess förbindelsepunkter i hjärnstammen.Personal Narratives as TopicBestörtningBuller i arbetetTympanoplastikHörsel- och balansnerv: Den 8. hjärnnerven. Den akustiska (eller vestibulokoklear-)nerven har en kokleär del som har med hörseln att göra och en vestibulär del som dirigerar balanssinnet och huvudets läge. Hörselnervens tråd ar utgår från nervceller i ganglion spirale och når koklearcellkropparna. Vestibularnervens fibrer utgår från nervceller i Scarpas ganglion och når vestibularcellkropparna.Tvärgående sinusHörsel- och balansnervssjukdomar: Sjukdomar i den 8:e hjärnnerven. Vestibularnervinflammation, hörselnervsinflammation och akustikusneurinom ingår. Beroende på vilken nerv som drabbas, kan de kliniska manifestationerna yttra sig som d övhet, yrsel eller tinnitus.Ponsvinkel: Förbindelse mellan lillhjärnan och bryggan. Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.MusikKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Magnetic FieldsKoreansk medicin, traditionellTinningbenPerceptuell maskeringAlfarytm: Hjärnvågor i encefalogrammet med en frekvens mellan 8 och 13 svängningar per sekund. De är typiska för en normal person i vaket eller vilande tillstånd och uppträder huvudsakligen i occipitalområdet.MP3-spelare: Bärbar elektronisk apparat för inspelning och uppspelning av audio- eller mediafiler. MP3 (MPEG-1 ljudlager 3) är ett digitalt kodningsformat.Ear: Hörsel- och balansorgan. NatriumsalicylatHörselnerv: Kokleardelen av den åttonde kranialnerven (vestibulokoklearnerven). Hörselnervstrådarna utgår från hörselnervgangliets nervceller och sträcker sig perifert till snäckans hårceller och centralt till hj ärnstammens nucleus cochlearis. De förmedlar ljudförnimmelse.Elektriska retningspotentialer, auditiva: Elektriska vågor i hjärnstammen som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudstimuli. Hos många patienter med skadad cerebellopontinvinkel, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar är vågmönstret onormalt.SjukdomsgradsmåttElektroencefalografi: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på skallen, på hjärnans yta eller i hjärnan.Labyrintvätskor: Vätskor i labyrintens benvävnadsdel (perilymfa) och membrandel (endolymfa) i innerörat.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Ansiktssmärta: Smärta i ansiktsområdet, även omfattande munnen och övergången mellan ansikte och skalle. Associerade sjukdomstillstånd inkluderar infammatoriska och tumörsjukdomar, samt nervsmärtssyndrom som utgår från trigeminusnerven, ansiktsnerven och de glossofaryngiska nerverna. Sjukdomstillstånd som har återkommande eller ihållande ansiktssmärta som främsta manifestation benämns ansiktssmärtsyndrom.Tympanometri: Objektiva undersökningar av mellanörats funktioner baserade på motstånd eller genomsläpplighet för ljudflöde.Fettomsättningsrubbningar: Sjukliga tillstånd till följd av onormala anabola eller katabola fettomsättningsprocesser i kroppen.Sensory GatingDiagnostiska tekniker, otologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av öronsjukdomar eller hörselrubbningar, eller för demonstration av hörselförmåga eller -bortfall.Ansiktsspasm, halvsidigLjud: I strikt mening, hörbara frekvenser. Dock kan även infraljud och ultraljud räknas hit.NervkompressionssyndromLättretlighet: Onormal eller överdriven retlighet, med lättutlöst ilska, irritation eller otålighet.Microvascular Decompression SurgeryRåttor, Long-EvansTympanisk tensorNeuronal plasticitetChinchilla: Ett släkte av Chinchillidae, en familj gnagare bestående av tre släkten: Lagidium, Lagostomus och Chinchilla. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning, såväl som för pälsens skull.Elektrofysiologiska processerEar Neoplasms: Tumörsjukdomar i ytter-, mellan- eller innerörat.PisksnärtskadorTrazodonHörselnedsättning, dubbelsidig: Partiell förlust av hörseln på båda öronen.Tandgnissling under sömnKohorteffekt: Variation i hälsostatus till följd av olika orsaksfaktorer som varje ålderskohort i en population utsätts för allteftersom omgivning och samhälle förändras.BehandlingsresultatMyofasciella smärtsyndromHörseluppfattningsstörningar: Förvärvade störningar i hörseluppfattningen, kännetecknade av minskad förmåga att förstå eller uppfatta ljudförmedlad information trots intakta hörselorgan. Drabbade personer har svårt att uppfatta ta l, att lokalisera ljud och förstå innebörden av tonfall.Processus mastoideus: Den bakre delen av tinningbenet. Den utgör ett utskott på klippbenet.RöntgentomografiJugoslavien: Tidigare (1918-1991) en statsbildning på Balkanhalvön bestående av delstaterna Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro och Makedonien. 1992-2003 namn på en förbundsrepublik bestående av Serbien och Montenergro. Sedan februari 2003 ingår dessa två i en stat, Serbien och Montenergro. Landets yta är 102 173 km2, och folkmängden uppgår till 10,7 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Belgrad.Hjärnnervstumörer: Godartade eller elakartade tumörer som uppstår i en eller flera av de tolv hjärnnerverna.Benign intrakraniell tryckökningMellanöra: Den del av örat som utgörs av trumhinnan, hörselbenen, örontrumpeten och trumhålan.Tillvänjning , psykofysiologisk: Uteblivna reaktioner till följd av vana vid viss stimulans. Hit hör inte läkemedelstillvänjning.Sprängskador: Kroppsskador orsakade av partiklar eller tryckvåg från en explosion, t ex av mina, granat eller fyrverkeripjäs. Explosioner kan ge lungskador och pulmonell blödning, sönderslitning av andra organ i br östkorg och buk, brustna trumhinnor och påverka det centrala nervsystemet.SidodominansNervhämningMefenamsyra: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroid typ med smärtstillande, antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper. Det är en cyklooxigenashämmare.Vestibulära sjukdomarLäkemedelsagonism, partiellAnsiktsnervssjukdomar: Sjukdomstillstånd i ansiktsnerven eller dess kärnor. Störningar i pons (hjärnbryggan) kan återverka på ansiktets nervkärnor eller nervknippen. Nerven kan vara påverkad intrakraniellt, längs den del som passerar tinningsbenet, eller längs nervbanorna utanför skallbenet. Till de kliniska tecknen hör svaghet i ansiktsmusklerna, bortfall av smaksinnet i främre delen av tungan, hyperakusi (ljudöverkänslighet) och minskat tårflöde.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Hjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.Earache: Ont i öronen.Akupunkter: Bestämda punkter längs nerver eller organmeridianer för akupunkturnålstick.Functional NeuroimagingNervnätHistaminstimulerare: Läkemedel som binder till och aktiverar histaminreceptorer. Trots att en rad kliniska tillämpningar föreslagits, har dessa agonister hittills använts i större utsträckning inom forskning än för behandling.TinninglobBenledningLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Cannabinoid Receptor AntagonistsDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.TidsfaktorerPlaceboeffektInneröraTonhöjdsdifferentieringHjärnnerver: Tolv par nerver som innehåller generella afferenta, viscerala afferenta, särskilda afferenta, somatiska efferenta och autonoma efferenta nervtrådar. Syn. kranialnerver.NipekotsyrorElektrodiagnos: Diagnos av sjukdomstillstånd genom mätning av den naturliga elektriska aktiviteten i vävnader eller organ, eller mätning av reaktionen hos vävnder vid elektrisk retning.Kramp: Ofrivillig sammandragning av en muskel eller en muskelgrupp. Kramper kan drabba såväl skelettmuskler som glatt muskulatur.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hjärnans kartläggningOtorhinolaryngologic DiseasesCyklohexankarboxylsyror4-aminobutyrattransaminas: Ett enzym som omvandlar hjärnans gammaaminobutansyra (GABA) till succinatsemialdehyd, som kan konverteras till bärnstenssyra och ingå i citronsyracykeln. Det verkar även på betaalanin. EC 2.6.1.19.Svindel: Känsla av obalans, desorientering eller att omgivningen rör sig. Begreppet används ofta som synonymt med yrsel.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Intralaminära talamuskärnor: Cellgrupper i talamus inre märglamina. De omfattar en rostral del med de paracentrala, central-latgerala, central-dorsala och central-mediala kärnorna, och en kaudal del, med centromediana och parafascikulära kärnor.PrevalensDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Intrakraniella arteriovenösa missbildningar: Medfödda blodkärlsanomalier i hjärnan, kännetecknade av hoptrasslade tunnväggiga artärer med direktkommunikation med vener utan mellanliggande kapillärer. Missbildningarna visar stora variationer i storlek och läge och ger upphov till symtom genom bristning, masseffekt och kärlavledningseffekter. Den kliniska bilden visar sig ofta inte förrän i det fjärde eller femte årtiondet i livet, när drabbade individer kan utveckla huvudvärk, krampanfall och fokala neurologiska svaghetstecken. Stora blödningar kan leda till koma eller död.NeurobiologiGlukosomsättningsstörningar: Sjukdomstillstånd vid vilka blodsockerhalterna inte håller sig inom det normala variationsområdet, som vid hypoglykemi och hyperglykemi. Orsakerna till dessa störningar kan variera. Plasmaglukoshalten är av livsavgörande betydelse, då sockret utgör det centrala nervsystemets viktigaste energikälla.GABA-medel: Medel som används för sin farmakologiska verkan på GABAerga system. Till dessa medel hör agonister, antagonister, nedbrytnings- eller upptagningshämmare, uttömningssubstanser, prekursorsubstanser och receptormodulatorer.Ljudspektrografi: Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.Hörselceller, inre: Klotformade celler, medialt placerade i en rad i Cortis organ. Till skillnad från de yttre hörselcellerna (hörselhåren) är de inre hörselcellerna färre, har färre antal hörselhår och lägre grad av differentiering.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Muskuloskeletala manipulationer: Olika typer av manipulation av kroppsvävnader, muskler och skelettdelar med händerna eller apparater, i syfte att förbättra hälsa och cirkulation, lindra trötthet och befrämja läkning.Dövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Plötslig dövhet: Sensorineural hörselnedsättning som utvecklas under loppet av timmar eller dagar och som varierar i svårighetsgrad från lindrig till total. Hörselbortfallet kan bero på skallskada, kärlsjukdom, infektion eller annan, icke uppenbar orsakHörselceller, yttre: Mekaniska receptorer i Cortis organ. Hos däggdjur är de yttre hörselcellerna placerade i tre rader, som är längre ifrån modiolus (koklearaxeln) än den enda raden av inre hörselceller. De yttre hörselcellernas rörelseegenskaper kan medverka till finjustering av ljudkänslighet och frekvenskänslighet i öronsnäckan (koklea).Self ReportAkupunkturbehandling: Behandling av sjukdom genom nålstick längs givna banor eller meridianer. Placeringen av nålarna varierar, beroende på sjukdom. Värme eller moxer och akupressur kan användas som komplement.Fantomkänsla: Förnimmelse av smärtande eller icke-smärtande fantomlem efter förlust av en hel eller en del av arm eller ben. De flesta individer som genomgått amputation av en extremitet får en känsla av att lemmen finns kvar och upplever även smärta i den. Syn. fantomsmärta.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.General PractitionersKinin: En alkaloid från barken på Cinchona-trädet. Den används mot malaria och utgör den aktiva beståndsdelen i cinchona-extrakt som använts för det ändamålet sedan åtminstone 1633. Kinin har också svagt feberdämpande och smärtstillande verkan och har därför använts i förkylningspreparat. Det har varit i vanligt bruk som bitter- och smaksättningsmedel, och det är fortfarande användbart mot babebios. Kinin kan även användas vid vissa muskelåkommor, särskilt nattlig benkramp och myotonia congenita, tack vare den direkta verkan på muskelmembran och natriumkanaler. Dess verkningsmekanism mot malaria är inte helt klarlagd.Vestibulära funktionstesterLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.NeuroimagingVigabatrinElektronystagmografi: Mätning av nystagmus (ögondarrning) med hjälp av de variationer i det elektriska fältet kring ögat som är en följd av spänningsskillnaden mellan hornhinnan och näthinnan.Kokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Klippben: En del av tinningbenet.Prospektiva studierIntrakraniell hypertoniKärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Utåtledande nervbanor: Nerver som leder impulser från från ett nervcentrum till ett mer perifert område.Dominans, cerebral: En hjärnhalvas funktionella dominans över den andra.Kognitiv terapi: En direkt form av psykoterapi, baserad på tolkningen av situationer (den kognitiva erfarenhetsstrukturen) som är avgörande för hur en individ känner och uppför sig. Den bygger på förutsättningen att kognition, den process som leder till förvärvande av kunskap och utformning av tankar, är primärt avgörande för sinnesstämning och beteende. Terapin använder sig av beteendevetenskaplig och samtalsteknik för att identifiera och korrigera det negativa tänkande som ligger till grund för det avvikande beteendet.Betarytm: Hjärnvågor med högre frekvenser än 13 Hz som kan iakttas på EEG vid vaket tillstånd.Uveomeningoencefalt syndromLaserterapiTalamusGinkgo biloba: Den enda arten av släktet Ginkgo, familjen Ginkgoacea. Den är källa för extrakt av medicinskt intresse, särskilt Egb 761. Namnet Ginkgo kan avse såväl släktet som arten.Kraniocerebralt trauma: Fysisk skada på skallen och skallens inre strukturer (som t ex hjärnan, hjärnnerverna, hjärnhinnorna osv). Skadorna kan klassificeras utifrån skadans omfattning (dvs om den är genomträngande eller icke genomträngande) eller uppträdande av åtföljande blödning. Syn. skallskada.Flerspråkighet: Förmågan att tala, läsa eller skriva flera språk med viss lätthet. Tvåspråkighet är den vanligaste formen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.PilotstudierLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.HörselnervsganglionSinnesrörelse: Känsloreaktion i samband med en ide eller mental föreställning. En hastigt påkommen sinnesrörelse som ger uttryck åt instinktivt grundade kroppsliga reaktioner. Affekt.SmärtanalysSpinalpunktionAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Biomedicinsk teknik: Tillämpning av ingenjörs- och teknikvetenskap inom biomedicinsk forskning och hälso- och sjukvård.SömnstörningarUtrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Tvärvetenskaplig kommunikation: Kommunikation i betydelsen korsbefruktning av idéer, härstammande från två eller fler akademiska discipliner. Ett exempel är det tvärvetenskapliga fältet bioetik, som spänner över de biomedicinska, humanistiska, socialvetenskapliga och juridiska ämnesområdena. Hit räknas även kommunikationsproblem till följd av olikheter i språkbruk inom olika akademiska områden.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Halsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.TetarytmWisconsinRelaxation TechniquesTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.PsykofysikHanddatorerBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Fritidsaktiviteter: Fritt vald och frivillig verksamhet utanför de dagliga arbetsrutinerna.SpecializationStress, psykologiskFörsvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.