Loading...


Thrombocythemia, HemorrhagicPolycytemia veraTrombocytosJanuskinas 2Myeloproliferativa sjukdomarPrimär myelofibrosTrombopoietinreceptorerTrombocytantalTrombopoietinBlodproppKarbazilkinon: Ett alkylerande medel som strukturellt liknar mitomycin C och som visat sig effektivt vid behandling av leukemi och diverse andra tumörer hos möss. Det orsakar dock leukemi och trombocytopeni hos näst an alla patienter.Megakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.Hydroxiurea: Ett medel mot cancer som hämmar DNA-syntes genom att blockera ribonukleosiddifosfatreduktas.PipobromanLeukocytosGranulocyter: Leukocyter, vars cytoplasma innehåller rikligt med korn. Cellerna indelas i tre grupper utifrån kornens färgningsegenskaper: neutrofila, eosinofila och basofila. Mogna granulocyter utgör neutrofiler, eosinofiler och basofiler.Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.TrombopoesErytrocytinklusioner: Sjukliga inneslutningar i röda blodkroppar.Mjältförstoring: Förstoring av mjälten.PolycytemiBlodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Anemi, refraktär: Svår, och ibland kronisk, makrocytisk anemi som inte svarar på vanlig behandling.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Koagulantia: Exogena substanser som används för att främja blodkoaguleringen. De endogena blodkoaguleringsfaktorerna betraktas som koagulantia endast när de ges som läkemedel.TrombofiliLeukemi, myeloid, kronisk, atypisk, BCR-ABL negativAminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Graviditetskomplikationer, blod: Samtidig graviditet och blodsjukdom. Den hematologiska åkomman kan avse blodets celler eller koagulationsfaktorer, men inte brist eller överskott på olika ämnen i blodet, som t ex hyperkalcemi eller hypokalcemi. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Benmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.TrombocytaggregationshämmareBlödning: Läckage av blod från blodkärl.VärldhälsoorganisationenGPI-Linked ProteinsTrombocytopeniHemangiom, kavernöst: En kärltumör som till övervägande del består av stora, vidgade blodkärl, och som ofta innehåller mycket blod. Den förekommer i huden, i underhudsvävnad, eller båda, samt i många inre organ, särskilt levern, mjälten, bukspottkörteln och ibland i hjärnan. De typiska, ytliga missbildningarna är kraftigt röda, medan djupareliggande tumörvävnad ser blåaktig ut. Kavernösa hemangiom i huden tränger djupare än kapillära hemangiom och har inte samma tendens att tillbakabildas spontant.QuinazolinesCytokinreceptorer: Cellyteproteiner som binder cytokiner och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Isoantigener: Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.