TestosteronTestosteronpropionatHypogonadism: Tillstånd kännetecknat av onormalt låg aktivitet hos könskörtlarna, med försämrad kroppsväxt och sexuell utveckling som följd.Androgener: En klass sexhormoner förknippade med de sekundära manliga könsegenskaperna, med spermaproduktion och könsdifferentiering. Förutom att förstärka virilitet och könsdrift ökar de också retentionen av kvä ve och vatten, och stimulerar tillväxt av skelettet.OrkiektomiDihydrotestosteronTestikelKönshormonbindande globulin: Ett glykoprotein som migrerar som beta-globulin. Molekylvikten, 52 000 eller 95 000-115 000, antyder att den förekommer som dimer. Proteinet binder testosteron, dihydrotestosteron och östradiol i plasma. Könshormonbindande globulin har samma aminosyrasekvens som androgenbindande protein. De syntetiseras dock på olika platser och genomgår olika oligosackaridmodifikationer efter translation.LH: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras av adenohypofysen. Luteiniserande hormon reglerar produktionen av steroider hos testiklarnas och äggstockarnas interstitialceller. LH-vågen hos kvinnor före ägglossning sätter igång ägglossningen och efterföljande luteinisering av follikeln (äggblåsan). Hormonet består av två icke-kovalent bundna underenheter, alfa och beta. Inom en art förekommer alfaenheten vanligtvis hos tre hypofysära glykoproteinhormoner (TSH, LH och FSH), men betaenheten är unik och förmedlar sin biologiska specificitet.Estradiol: Det mest verksamma av de östrogena hormonerna hos däggdjur. Det produceras i äggstockarna, moderkakan, tetiklarna och möjligen i bunjurebarken.Könshormoner, steroid: Steroidhormoner som produceras av könskörtlarna. De stimulerar fortplantningsorganen, könscellmognad och de sekundära könsdragen hos män och kvinnor. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol, progesteron och testosteron.Epitestosteron: 17-alfa-hydroxi-androst-4-en-3-on. En naturligt förekommande stereoisomer av testosteron med androgen verkan.Kastrering: Avlägsnande eller destruktion av könskörtlarna (gonaderna).Androstendion: En androgen steroid från testiklarna, binjurebarken och äggstockarna. Den förekommer naturligt som 4-delta-androstendion och 5-delta-androstendion. Androstendioner kan omvandlas till testosteron och a ndra androgener.Follikelstimulerande hormon: Ett viktigt gonadotropin som utsöndras från adenohypofysen (främre hypofysen). Follikelstimulerande hormon (FSH) stimulerar produktionen av könsceller (gametogenesen) och deras stödceller, så som äggstockarnas granulosaceller och testiklarnas sertoliceller och leydigceller. FSH består av två icke-kovalentbundna underenheter, alfa och beta. Inom en art är alfaenheten vanlig i de tre hypofysglykoproteinhormonerna TSH, LH och FSH, men betaenheten är unik och utövar sin specifika biologiska verkan. Syn. FSH.Flutamid: Ett antiandrogent medel med ungefär samma verkan som cyproteron hos gnagare och hundar.TestosteronsläktingarAndrogenreceptorerKönsmognad: Det stadium i könsutvecklingen då full könskapacitet uppnåtts hos djur och människor.Dehydroepiandrosteron3-Oxo-5-alpha-Steroid 4-DehydrogenaseGonadotropinfrisättande hormon: Ett dekapeptidhormon från hypotalamus som stimulerar syntes och utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen.Hormonersättningsbehandling: Behandling med hormoner för att kompensera för hormonbrist.OrganstorlekLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.Dehydroepiandrosteronsulfat: En förelöpare till androgener och östrogen och den rikligast förekommande steroiden i cirkulationssystemet.SpermiebildningKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Sexuellt beteende hos djurRadioimmunanalysAndrogenantagonister: Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkan av androgener.KoriongonadotropinAromatas: Ett enzym som konverterar androgener till östrogener genom desaturering av steroidens A-ring. Enzymkomplexet finns i de östrogenproducerande cellernas endoplasmatiska retikel, i äggstockarna, placenta n, Sertoli- och Leydigcellerna, i fett- och hjärnvävnad. Det utgörs av två komponenter: aromatascytokrom P-450 och NADPH-cytokrom P-450-reduktas. EC 1.14.13.-.ProstataProgesteronLibido: Den mentala drift eller energi som är förknippad med sexinstinkt i vid bemärkelse (för sexuell utlevelse). Begreppet kan även avse psykisk energi associerad med instinkter i allmänhet som framkallar ett beteende.Hårighet, patologisk: Onormalt utbredd hårväxt hos kvinnor och barn, liknande en vuxen mans hårighet. Hit hör inte hypertrikos, onormalt kraftig hårväxt, lokalt eller allmänt.Androstaner: Den steroidfamilj som ger upphov till androgenerna.Virilism: Utvecklande av manliga, sekundära könsdrag hos kvinnor. Fenomenet beror på effekten av androgena metaboliter av endogena eller exogena prekursorämnen från t ex binjurekörtlar eller läkemedel.Könsorgan, manliga: De hanliga fortplantningsorganen. De delas in i de yttre organen penis, scrotum (pung) och urinrör, och de inre organen testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa, ductus ejaculatorius (utförsgång), prostata och glandula bulbourethralis (Cowpers körtel).Cyproteron: Ett androgenmotverkande medel, som i form av acetat (cyproteronacetat) även har progestogena egenskaper. Preparatet används mot hypersexualitet hos män, för lindring vid prostatacancer och, i kombination med östrogen, för behandling av svår akne och hirsutism (kraftig hårväxt) hos kvinnor.SpermieantalGonadotropiner, hypofys: Hormoner, utsöndrade av adenohypofysen, som stimulerar könskörtelfunktioner hos båda könen. De omfattar follikelstimulerande hormon, som stimulerar könscellmognad (oogenes och spermatogenes), och luteiniserande hormon, som stimulerar till produktion av steroidhormoner (östrogener, progesteron, androgener).SteroiderSädesblåsorHormoner: Kemiska ämnen som har specifik, reglerande inverkan på ett eller flera organs funktioner. Ursprungligen avsågs ämnen som utsöndrades av olika endokrina körtlar och transporterades med blodet till målorganen. Begreppet har dock utvidgats till att även omfatta ämnen som inte produceras av de inre körtlarna, men som har liknande effekter.Androstan-3,17-diol: Ospecificerad form av steroiden. Den kan ha med regleringen av ganotropinutsöndringen att göra. Flera av dess metaboliter uppvisar dessutom androgen aktivitet.17-hydroxisteroiddehydrogenaser: En enzymklass som katalyserar oxidation av 17-hydroxysteroider till 17-ketosteroider. EC 1.1.-.Androsteron: En av de manliga könshormonerna.Cyproteronacetat: Ett medel med androgenmotverkande och progestogena egenskaper. Det binder kompetitivt med dihydrotestosteron vid androgenreceptorställen.17-ketosteroider: Steroider som innehåller en ketongrupp i position 17.5-alpha Reductase Inhibitors17-hydroxiprogesteron: Ett hydroxyprogesteron med ungefär samma medicinska användning som progesteron.Preventivmedel, kemiska, för män: Kemiska ämnen eller medel med befruktningshämmande effekt hos män. Termen används för preventivmedel för män i allmänhet eller för sådana som saknar särskild beteckning.Kolestenon-5-alfareduktas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av föreningar innehållande 5-alfakolestan-3-on till kolest-4-en-3-on-derivatet. Enzymet spelar en stor roll i omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron, och progesteron till dihydroprogesteron. EC 1.3.1.22.Hydroxitestosteroner: 17-beta-hydroxi-4-androsten-3-oner. Dessa är testosteronderivat som bildats genom substitution med en eller flera hydroxylgrupper i någon position.Leuprolid: En kraftfull, syntetisk och långtidsverkande GnRH-agonist som reglerar syntes och frisättande av hypofysgonadotropiner, LH (luteiniserande hormon) och FSH (follikelstimulerande hormon).SertolicellerSädeskanalerEstrogens: En klass könshormoner som har samband med utvecklingen och upprätthållandet av de sekundära, kvinnliga könsdragen samt regleringen av de återkommande variationerna i fortplantningscykeln. De är också nödvändiga fär graviditetsförloppet och har anabolisk effekt på proteinomsättning och vätskeretention.Gonadotropiner: Hormoner som stimulerar könskörtelfunktioner, som t ex alstring av könsceller och produktion av steroidkönshormoner i äggstockar och testiklar. Viktiga gonadotropiner är glykoproteiner som främst produceras av adenohypofysen (hypofysgonadotropiner) och moderkakan (koriongonadotropin). Hos somliga arter har hypofysprolaktin och laktogen från moderkakan viss luteotrop verkan.Estrone: En metabolit av östradiol med svagare biologisk verkan. Den finns i urin från gravida kvinnor och dräktiga ston, i moderkakan hos kvinnor, samt i urin från tjurar och hingstar. Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Nandrolon3-hydroxysteroiddehydrogenaser: Katalyserar oxidation av 3-hydroxysteroider till 3-ketosteroider.Hypofys: En liten, oparig körtel belägen i sella turcica (turksadeln, i gropen på ovansidan kilbenet). Den står i förbindelse med hypotalamus via en kort stjälk.Inhibiner: Glykoproteiner som blockerar hypofysens utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH). Inhibiner produceras av testiklarnas sertoliceller, av granulosacellerna i äggstockens folliklar, i moderkakan och i andra vävnader. Inhibiner och aktiviner reglerar utsöndringen av follikelstimulerande hormon; båda grupperna tillhör TGF-beta-superfamiljen, såsom varande transformeringstillväxtfaktor-beta. Inhibiner består av en disulfidlänkad heterodimer med en unik alfaenhet bunden till antingen en beta A- eller en beta B-underenhet, varvid bildas inhibin A resp. inhibin B.Steroid-17-alfa-monooxygenas: EC 1.14.99.9Polycystiskt ovariesyndromSeasonsProlaktinAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Hyperandrogenism: Ett tillstånd orsakat av överproduktion av androgener i njurbarken, äggstockarna eller testiklarna. Hos män är den kliniska betydelsen ringa, men hos kvinnor ses de vanliga manifestationerna hirsutism (hårighet) och virilism (mansdrag) hos patienter med polycystiskt ovariesyndrom och adrenokortikal hyperfunktion.Finasterid: En oralt aktiv testosteron-5-alfareduktashämmare. Den används som alternativ till kirurgisk behandling av godartad prostatahyperplasi.Anabola medelBitestikel: Den höljeförsedda, trådliknande strukturen som sitter på testikelns baksida. Den består av ett huvud (caput), kropp (corpus) och svansparti (caudus). Ett nät av kanaler från testikeln förenas till den egentliga bitestikelkanalen, som ombesörjer transport, lagring och mognande av sädesceller.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.HydrokortisonHydroxiprogesteroner: Metaboliter eller derivat av progesteron, med hydroxylsubstitutioner i olika positioner.Steroid-16-alfa-hydroxylasCytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.SteroidhydroxylaserRåttor, Sprague-DawleyAzasteroider: Steroidföreningar i vars ringsystem en eller fler kolatomer ersatts med kväveatomer.Kryptorkism: En utvecklingsdefekt med utebliven förflyttning av testiklarna till pungen.Könsdifferentiering: Differentiering av han- och honvävnader och organ under embryogenesen, efter att den genetiska könsbestämningen ägt rum.AndrogenokänslighetssyndromTranssexualismOvaryPungKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.FårAndropausDopning inom idrott: Otillåtet bruk av läkemedel eller droger i syfte att öka prestationsförmågan inom tävlingssporter, såväl vad gäller människor som djur.Kopulering: Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulationErektil dysfunktion: Sexuell oförmåga hos mannen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Dietylstilbestrol: Ett syntetiskt östrogen av icke-steroidtyp som används för behandling av menopaus- och postmenopausstörningar. Tidigare har det använts som medel för att främja tillväxt hos djur. Dietylstilbetrol har klassats som cancerframkallande ämne i the Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985).Råttor, inavlade stammarProstatatumörerKlinefelters syndrom: En typ av manlig hypogonadism, med en extra X-kromosom, små testiklar, missbildad sädledare, förhöjda halter av gonadotropiner, låga halter serumtestosteron, svagt utvecklade sekundära könsdrag och sterilitet. Drabbade individer har ofta långa ben och slank, hög kroppsväxt. Gynekomasti ("kvinnobröst") förekommer hos många patienter. Den klassiska formen har karyotypen 47,XXY. Flera karyotypvarianter förekommer: 48,XXYY; 48,XXXY; 49,XXXXY, och mosaikmönster ( 46,XY/47,XXY; 47,XXY/48,XXXY; osv).PubertetLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.Cytokrom P-450 CYP3AKolesterolmonooxygenas (som spaltar sidokedja): Flerenzymskomplex, nödvändigt för omvandlingen av kolesterol till gonad- och binjurebarkshormoner. Det katalyserar sidokedjespjälkningen av C27-kolesterol till C21-pregnenolon i närvaro av syre och NADPH-ferrihemoproteinreduktas. Enzymet är en produkt av CYP11A1-genen och katalyserar brytningen mellan C20 och C22. Komplexet innehåller cytokrom P-450, ett flavoprotein, ett icke-hemjärnprotein och NADPH. EC 1.14.15.6.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TidsfaktorerOvariektomiRevirtänkandeHypofysektomi: Kirurgiskt avlägsnande eller förstörande av hypofysen.Social dominansArylkolvätehydroxylaser: En grupp cytokrom P-450-proteiner som utnyttjar reducerat flavin eller flavoprotein, till vilka de binder en syreatom. De verkar på många aromatiska föreningar och ingår i flerfunktionsoxidassystemet. Dessa enzym är viktiga för oxidationen av ett flertal läkemedel och toxiner, såsom fenobarbital, karcinogener och insektsgifter. EC 1.14.14.1.Aromatashämmare: Föreningar som blockerar aromatas för att sänka produktionen av östrogena steroidhormoner.Preoptiskt områdeKetokonazol: Ett bredspektrumpreparat mot svamp som används i höga doser under lång tid, särskilt hos patienter med nedsatt immunitet.LH-receptorer: De proteinkomplex eller molekylställen på könscellernas ytor och cytoplasma som binder luteiniserande eller koriogonadotropa hormoner och därmed får könscellerna att syntetisera och utsöndra könshormoner. Hormon-receptorkomplexet innesluts från plasmamembranet och sätter igång steroidsyntesen.Sexuell utvecklingSädesvätskaPregnenolonAndrogenbindande protein: Bärarproteiner som produceras i testikelns sertoliceller, utsöndras i sädesledarna och transporters till bitestikeln. De medverkar i transport av androgener. Detta protein har samma aminosyrasekvens s om könshormonbindande globulin, men andra syntetiseringsplatser och posttranslationsmodifieringar av oligosaccharider.Dibutylftalat: En mjukgörare som används i de flesta plastsorter, och som påträffas i vatten, luft, jord, växter och djur. Prenatal exponering, sena effekterHjorthorn: Horn på något djur i hjortfamiljen, och endast på bockarna. Hornen är massiva, ofta förgrenade och fälls årligen, varpå nya växer ut.Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.PenisKönshormoner: Hormoner som produceras av könskörtlarna, omfattande såväl steroid- som peptidhormoner. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol och progesteron från äggstockarna och testosteron från testiklarna. Till de viktigaste peptidhormonerna hör aktiviner och inhibiner.Androstenediol: En från adrenal härrörande östrogenmetabolit av DHEA (dehydroepiandrosteron). Den kan användas för endokrin reglering av immunsvaret.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.PeniserektionKetosteroider: Steroidderivat som bildas genom oxidation av en metylgrupp på sidokedjan eller en metylengrupp i ringskelettet i en ketonstruktur.Råttor, WistarDesogestrel: Ett syntetiskt, progestogent hormon som ofta används som den progestogena komponenten i orala kombinationspreventivmedel.Fruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Saliv