TartraterAntimonkaliumtartrat: Bis(mu-(2,3-dihydroxybutandioato(4-)-0(1),0(2):0(3),0(4)))diantimonat(2-)-dikaliumtrihydrat, stereoisomer. Ett gift mot schistosomer som möjligen kan ha effekt på andra parasiter. Bland andra biverkni ngar kan det ge dödlig hjärttoxicitet.Ergotamin: Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.PentoliniumtartratButorfanol: Ett syntetiskt morfinliknande smärtstillande medel med narkotisk antagonistverkan. Det används vid behandling av svår smärta.Metoprolol: En selektiv adrenerg beta 1-blockerare utan stimulerande verkan. Den har svagare bindning till plasmaalbumin än alprenolol, och kan vara användbar vid angina pectoris, högt blodtryck och hjärtarytmier.Surt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till en alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.2.PyranteltartratRitodrinAntimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.Ergotaminer: Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.Morantel: Ett maskmedel som främst används på kreatur.Ergotaminförgiftning: Förgiftning till följd av förtäring av ergotangripen säd eller missbruk av ergot som läkemedel.PyrantelDragant: Pulverformigt exsudat från Astragalus gummifer (dragantbuske) och därmed besläktade växter. I vatten bildar det en geléaktig massa. Dragant används som suspensionsmedel, konsistensgivare eller emulgeringsämne i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Det har även använts som bulkbildande laxermedel.TrimeprazinTokolytikaVeratrumNikotinylalkoholKinoxalinerFenylpropanolamin: Ett sympatomimetiskt medel vars främsta verkan är att frigöra norepinefrin, men som även har direkt agonistverkan vid adrenerga receptorer. Det används vanligtvis för kärlsammandragning i näsan och som aptitdämpande medel.Urological AgentsLäkemedelsberedning: Sammansättning, blandning och tillverkning av ett läkemedel.TabletterStereoisomerismErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.OsteoklasterKresoler: En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Hydrolyaser: Enzymer som katalyserar brott på kol-syrebindningen, vilket leder till uppkomst av omättade ämnen genom förlust av vatten. EC 4.2.1.Gauchers sjukdom: En autosomalt recessiv sjukdom förorsakad av brist på enzymet glukocerebrosidas, vilket medför ansamling av glykosylceramid i enkärniga fagocyter (Gaucherceller). Den vanligaste formen är den icke-neuropatiska, ett långsamt framskridande sjukdomstillstånd med lever- och mjältförstoring och skelettmissbildningar. De neuropatiska typerna indelas i infantila och juvenila former. Den infantila formen visar sig vid 4-5-månadersåldern som anemi, utebliven kognitiv utveckling, indragen nacke, dysfagi (sväljningsbesvär) och förstorad lever och mjälte. Den juvenila formen uppvisar en långsam intellektuell försämring, lever- och mjältförstoring, ataxi, myokloni och spasticitet. De neuropatiska formerna kännetecknas av förlust av nervceller, med neuronofagi och ansamling av glukocerebrosid i nervcellerna.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.