TörstDrickandeDryckesbeteende: Vanor i samband med intag av vatten och andra drycker. Hit hör rytmiska mönster (tidsintervaller, början, varaktighet), frekvens och mättnad (otörstighet).Saltlösning, hypertonVattenbristUttorkning: Ett tillstånd som uppstår till följd av förlust av stora mängder kroppsvätska.Hypernatremi: Onormalt höga halter av natrium i blodet.Aptit: Naturlig matlust.Vätske- och elektrolytbalansHypovolemi: Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.Hjärt-kärlfysiologiska förlopp: Biologiska aktiviteter som hjälper till att upprätthålla hjärt-kärlsystemets funktioner.Diabetes insipidusPolyuriSIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.Hemodialyslösningar: Färdiga lösningar för hemodialys. Lösningens sammansättning kan varieras för att avgöra effekten av lösta metaboliter på anoxi, undernäring, syra-basbalans osv. Av grundläggande betydelse är effekten av val av buffringsmedel (t ex acetat eller karbonat), utökning av katjoner (Na+, K+, Ca2+), samt tillägg av kolhydrater (glukos).Osmoregulation