SyrgasisotoperEvolution, planetär: Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.Meteoroider: Fasta himlakroppar som rör sig i den interplanetariska rymden och som är mindre än planeter eller asteroider, men större än en molekyl. När de faller till en planets yta kallas de meteoriter.SyrgasCedrelaEl Nino-Southern OscillationSolsystemetIsotoper: Atomer med samma atomnummer, men med skillnader i atommassa.Småplaneter: Solsystemets små himlakroppar, inkl. asteroiderna. De flesta asteroider påträffas i gapet mellan Mars och Jupiters banor.Larix: Ett släkte barrträd (lärk) inom familjen Pinaceae, ordningen Pinales, klassen Pinopsida och divisionen Coniferophyta. Lärkträd är snabbväxande och blir stora. De ettåriga barren är mjuka.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Kolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Fossiler: Lämningar och spår efter djur och växter från tidigare geologiska skeden som bevarats i jordskorpan.Klimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.Kväveisotoper: Stabila kväveatomer med samma atomnummer som grundämnet kväve, men annan atomvikt. N-15 är en stabil kväveisotop.TidGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.SyrgasförbrukningReaktiva syreradikalerVattenEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.TemperaturZinkisotoperSvavelisotoper